Vegetasjonsrydding langs jernbanen

Vi rydder jevnlig vegetasjon langs jernbanen. Er du eier eller rettighetshaver til naboeiendom til jernbanen kan du bli berørt av vegetasjonsryddingen.

Hogstmaskin i skogen som rydder langs jernbanen.

Hogst og vegetasjonsrydding med trefeller Foto: Anne Mette Storvik, Bane NOR

Hvorfor gjennomfører vi vegetasjonsrydding langs jernbanen?

Vi har jevnlig behov for å rydde trær og annen vegetasjon langs jernbanestrekningene våre. Vegetasjonsryddingen gjennomføres både på vår egen grunn og på naboeiendommer til jernbanen.

Hensikten med ryddingen er å fjerne trær, greiner, busker eller kratt som er, eller som kan bli, farlige eller til ulempe for sikt ved planoverganger og for driften av jernbanen.

Vi rydder vegetasjon blant annet for å: 

  • Hindre at trær og busker faller ned over sporet eller strømanlegg
  • Forebygge snøbrekk
  • Unngå løvfall på skinnene
  • Hindre rotsprenging i grunnen som ødelegger infrastrukturen
  • Redusere risiko for brann langs jernbanen
  • Minske risikoen for viltpåkjørsler
  • Sørge for god sikt både for togfører og de som skal krysse jernbanen på en planovergang.

Vi har årlig flere slike hendelser, og arbeidet er viktig for å ivareta sikkerheten og punktligheten langs jernbanen. Dersom sikten ikke er god nok, må togene kjøre saktere. Trær, greiner og kratt som er farlig for jernbanedriften, vil føre til stans i togtrafikken. Det får konsekvenser for reisetid og punktlighet.

Noen ganger må vi for eksempel også fjerne fjellknauser og masser langs jernbanen der det er til hinder for sikten.

Informasjon om vegetasjonsrydding

Ønsker du å rydde vegetasjon?

Ønsker du å rydde vegetasjon eller hogge trær langs jernbanen?