Dyr og gjerder langs jernbanen

Det skjer dessverre påkjørsler av dyr på jernbanen. Her finner du informasjon om vår kompensasjonsordning for påkjørte dyr og handlingsplan for dyrepåkjørsler.

Elg som står midt i tog sporet på vinteren

De beste resultatene i arbeidet med å redusere dyrepåkjørsler, oppnår vi gjennom godt samarbeid med dyreeierne og grunneierne langs jernbanen. Foto: Bane NOR

På denne siden:

Vi og våre naboer har et felles ønske om at dyr ikke skal bli påkjørt og at husdyr skal kunne beite langs togtrafikken. Likevel skjer det dessverre påkjørsler av dyr på jernbanen. Derfor har vi en kompensasjonsordning og handlingsplan for dyrepåkjørsler. 

Kompensasjonsordning for påkjørte dyr 

Bane NOR har en ordning som innebærer at det kan utbetales kompensasjon for påkjørte dyr ut fra rimelighetshensyn. For å få utbetalt kompensasjon etter ordningen, er det en forutsetning at Bane NOR har gjerdet på stedet.

Bane NOR kompenserer normalt ikke påkjørte husdyr som hester, storfe m.m., som gjerdene ikke er dimensjonert for. Vi minner ellers om at husdyreierne har et selvstendig og juridisk ansvar for å ta vare på dyrene sine.

Det følger av Jernbaneloven og Beiteloven at husdyr ikke skal oppholde seg på jernbanens grunn som ikke er ment for publikum, og at dyreeiere i nærheten av jernbanen, alltid må sørge for at dyrene er forsvarlig tjoret eller inngjerdet.

Jernbaneloven og Beiteloven

Handlingsplan for dyrepåkjørsler 

Bane NOR har en egen handlingsplan for å forebygge dyrepåkjørsler på jernbanen. Handlingsplanen som omhandler ulike tiltak for å unngå påkjørsler av husdyr, tamrein og vilt, gjelder perioden 2022 – 2025. 

Last ned og se vår handlingsplan for å forebygge dyrepåkjørsler.

Søknad om kompensasjon

Last ned og fyll ut vårt søknadsskjema for kompensasjon her. 

Utfylt søknad sendes på e-post eller i brevpost

•    E-post: postmottak@banenor.no
•    Brevpost: Bane NOR SF, Postboks 4350, 2308 Hamar

Behandlingstid

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at normal saksbehandlingstid er ca. to måneder fra vi mottar en dokumentert søknad til vedtak er fattet.

Gjerder langs jernbanen

Utbedringstakten og nyetablering av gjerder, styres av våre årlige budsjetter og prioriteringer. 

Gjerdenes dimensjonering

Der Bane NOR setter opp gjerder benytter vi per i dag primært 120 cm flettverksgjerder. Gjerdene er ikke dimensjonert for å holde ute store dyr, som for eksempel storfe og hest. 

Selv om Bane NOR setter opp/reparerer gjerder har dyreeier et selvstendig ansvar jf. eksempelvis beitelova og jernbaneloven. Dersom det er fare for at dyrene kan trenge gjennom gjerdet må dyreeier gjøre nødvendige tiltak, som for eksempel å sette opp strømgjerde i tillegg.​

Der det er husdyr på beite

Der det i dag er husdyr på beite ønsker Bane NOR å vedlikeholde gjerder som ikke trenger å skiftes. Der Bane NOR vurderer at gjerdene er så dårlige at de bør skiftes, setter vi opp nye gjerder.

Nye beiteområder

Dersom dyreeier/grunneier ønsker å ta i bruk nye områder eller gjenoppta tidligere brukte beiteområde må du henvende deg til oss. 

Vi vurderer om og eventuelt når vi kan vedlikeholde/sette opp gjerder.​