Hvordan erverver Bane NOR grunn?

Når Bane NOR trenger grunn fra din eiendom vil du bli kontaktet. Her forklarer vi hvordan vi jobber med grunnerverv.

Tog på spor med grønne jorder på hver sin side

Foto: Bård Haug, Bane NOR

Hva er grunnerverv?

Når Bane NOR skal bygge ny veg og jernbane, må vi skaffe oss rettigheter til de arealer som blir midlertidig og permanent beslaglagt til bygging. Dette kalles grunnerverv. Det vanligste er at vi trenger arealer til midlertidig anleggsområde og permanent erverv av arealer til nye jernbaneanlegg. 

Grunnervervsprosessen kan være ukjent om du ikke har opplevd det før. Vi gir god informasjon om hva som vil skje. Vi legger til rette for dialog mellom deg som grunneier og oss gjennom hele prosessen.

Vi kan ikke starte anleggsarbeider før det er inngått avtale med grunneierne som blir direkte berørt. Noen ganger må vi ekspropriere arealer.

På denne siden har vi samlet nyttig informasjon for deg som er grunneier og som skal, eller kanskje skal, avstå grunn til bygging av ny jernbane. Her gir vi svar på noen spørsmål om hva det vil si å avstå eiendom, og hva du bør være oppmerksom på.

Hvordan utfører Bane NOR grunnerverv?

Forhandlinger og avtaler

Når Bane NOR må erverve boligen din for å få bygd jernbane, kan dette oppleves som dramatisk for dem det gjelder.

For deg som kommer i denne situasjonen er det viktig å være klar over følgende:

  • Bane NOR kan ikke uten videre bestemme tidspunktet for når du må flytte fra boligen din. Det må først foreligge en godkjent reguleringsplan som viser at huset må rives eller at det blir så negativt påvirket i anleggsperioden at det ikke går an å bo der. Videre må det foreligge en avtale mellom deg og Bane NOR, eller et ekspropriasjonsskjønn som inneholder bestemmelser om når Bane NOR kan overta eiendommen.
  • Det er lurt å være ute i god tid når du skal skaffe deg ny bolig. Når du får beskjed om at huset ditt skal erverves, bør du være ute i god tid og prøve å ordne nytt bosted. Det er lurt å ta kontakt med Bane NOR for å avklare forhold som fraflyttingstidspunkt, størrelsen på erstatningen, tidspunkt for utbetaling o.l. Bane NOR har ingen plikt til å tilby deg ny bolig, eller bidra i prosessen for å finne en annen bolig.
  • Dersom du må flytte fra egen bolig, kan du be om at Bane NOR betaler forskudd på erstatningen. Det er vanlig at Bane NOR betaler slike forskudd når pengene skal investeres i ny bolig. Vilkårene for å få forskudd må du imidlertid avklare med Bane NOR.

For å kunne foreta eiendomskjøp, er Bane NOR avhengig av vedtatt reguleringsplan og bevilgninger. Bevilgningene vil vanligvis ikke foreligge før det er aktuelt å starte anleggsarbeidene.