Bygge, grave eller rive langs jernbanen?

Skal du bygge, rive, grave eller gjøre andre tiltak nærmere enn 30 meter fra jernbanen? Her finner du informasjon om hvordan du søker om tillatelse fra Bane NOR.

På denne siden:

Når må jeg søke om tillatelse?

Hvis arbeidet du skal gjøre er under 30 meter fra jernbanen, må du søke tillatelse fra oss. Også tiltak som ikke er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven, vil kunne medføre søknadsplikt etter jernbaneloven § 10.(åpnes i ny fane)

Hva skal søknaden inneholde?

Hvor skal jeg sende søknaden?

Send søknaden til vårt postmottak.

Kontakt Bane NOR - kun e-post til postmottak

Krav til dokumentasjon

Det er viktig for Bane NOR å unngå hendelser som kan påvirke sikkerheten for jernbanen og konsekvenser for togtrafikken. Sikkerhetskravene for jernbanen er svært strenge. Du må derfor dokumentere for oss at du har vurdert og tatt hensyn til mulige risikoer og ulemper for jernbanen. 

Du må vurdere og eventuelt dokumentere:

  • Overvannssituasjon og drenering
  • Grunnforhold og stabilitet i og ved jernbanen
  • Behov for sikring på grunn av økt ferdsel ved jernbanen 
  • Støysituasjonen, for eksempel støyrapporter      

Du må legge ved en risikovurdering som beskriver mulige farer og uønskede hendelser for jernbanen og identifisere tiltak som kan redusere risikoen dersom det er nødvendig. I saker med potensiell stor risiko krever vi en egen risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Det må være tydelig hvilke vurderinger som er gjort for å ivareta sikkerheten for jernbanen. 

For enkle tiltak vil ikke alle dokumentasjonskravene være relevante. Dette vurderer vi konkret i den enkelte sak.   

Er det behov for sprengning eller bruk av sprengstoff, må du opplyse om dette. Se mer informasjon på vår temaside.

Jeg har søkt eller fått tillatelse, men ønsker å gjøre endringer

Noen ganger er det behov for endringer. Det har vi forståelse for. Dersom du gjør endringer, må du i de fleste tilfeller sende en oppdatert samlet søknad. 

Har du fått tillatelse, men ønsker å gjøre endringer, må du også sende en ny søknad. 

I begge tilfeller ber vi om at du oppgir saksnummeret du allerede har fått fra oss.

Jeg ønsker å klage på vedtaket

Vedtak etter  jernbaneloven § 10(åpnes i ny fane) er et enkeltvedtak som du har rett til å klage på. Om du ønsker å klage på vedtaket, ber vi deg sende en skriftlig klage på e-post til Bane NORs postmottak. Husk å oppgi saksnummer.

Vi vurderer klagen først. Dersom vi opprettholder vedtaket, sendes klagen over til Jernbanedirektoratet for endelig avgjørelse.