Sprengning i nærheten av jernbanen

Skal du utføre tiltak nær jernbanen som innebærer sprengning eller bruk av sprengstoff? Da må du kontakte oss før du setter i gang.

På denne siden:

Sprenge nærmere enn 30 meter

Om arbeidet du skal gjøre er under 30 meter fra jernbanen, må du søke tillatelse fra oss. Også tiltak som ikke er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven, vil kunne medføre søknadsplikt etter  jernbaneloven § 10.(åpnes i ny fane)

Se relatert innhold nederst på denne siden for lenke til vår generelle informasjonsside om søknadspliktige tiltak nærmere enn 30 meter fra jernbanen.  

Sprenge lenger unna enn 30 meter

Eksplosivforskriften(åpnes i ny fane) og naboloven(åpnes i ny fane) gjelder om arbeidet du skal gjøre er mer enn 30 meter fra jernbanen.

Om det er en risiko for at sprengningen kan påvirke jernbanen på noen måte, skal arbeidene koordineres med Bane NOR. Dette gjelder uavhengig av avstanden til jernbanen.

Spesielle hensyn ved sprengning nær jernbane

Det er viktig for Bane NOR å unngå hendelser som kan påvirke sikkerheten for jernbanen eller få konsekvenser for togtrafikken. Sikkerhetskravene for jernbanen er svært strenge. Hvis du planlegger å sprenge i nærheten av jernbanen ber vi deg kontakte oss i god tid før du skal utføre arbeidet og beskrive hva du har tenkt å gjøre.

Ved sprengning nær jernbanen er det spesielle hensyn som må ivaretas, og det er ekstra risiko forbundet med blant annet:

 • Vibrasjoner på strøm- og signalanlegg
 • Høyspent og krypstrømmer
 • Steinsprut på togmateriell og infrastruktur
 • Steiner eller blokker som blir liggende på skinnene
 • Utglidning under jernbanen som gir deformasjon på skinnene

Det er derfor viktig at det gjøres grundig risikovurdering av arbeidet og at vi informeres både i forkant og underveis.

Det kan bli nødvendig med spesielle tiltak, som å stanse togtrafikken, koble fra høyspent eller inspeksjon mellom hver salve.

Signal- og høyspentanlegg kan ha strengere krav til vibrasjoner enn det som kommer frem av  NS 8141.(åpnes i ny fane)

Slik går du fram

Kontakt oss for sprengning nær jernbanen

Send en henvendelse til vårt postmottak.

Du må legge ved all informasjon vi ber om under for at vi skal kunne gjøre en vurdering av planlagt sprengningsarbeid.

Oppgi informasjon om

 • Virksomhetens navn og adresse
 • Navn, telefonnummer og e-postadresse til kontaktperson
 • Arbeidsstedets gårdsnummer og bruksnummer, kommunenavn og  eventuell gateadresse

Informer oss om arbeidet virksomheten skal utføre

 • Beskriv hva du skal gjøre i detalj
 • Størrelsen på berguttaket
 • Avstand fra jernbanen
 • Planlagte risikoreduserende tiltak
 • Tidspunkt for oppstart

Legg ved kart og tegninger

 • Kart som viser avstander fra jernbanen (spormidt, eiendomsgrense og kontaktledningsanlegg)
 • Snittegning som viser avstander fra jernbanen (spormidt, eiendomsgrense og kontaktledningsanlegg)

Slik merker du vedleggene

Vi ber om at du merker hvert enkelt vedlegg med tittel som tydelig viser hva vedlegget gjelder.

Bane NOR er underlagt offentlighetsloven og har offentlig postjournal. Om vedlegg eller brevet i sin helhet skal skjermes, ber vi om at dette kommer tydelig frem i henvendelsen og av det enkelte vedlegg.