Om prosjektet

Nytt dobbeltspor Stokke-Sandefjord er en del av det store InterCity-prosjektet, som skal binde Østlandet tettere sammen, gjennom å etablere et bedre transporttilbud mellom Oslo og Lillehammer, Skien og Halden.

Illustrasjon som viser hvordan nye Sandefjord stasjon kan se ut.

Utbyggingen av strekningen Stokke-Sandefjord er ett av flere nødvendig tiltak for å gjøre det mulig å kjøre to tog i timen mellom Oslo og Skien. Denne tilbudsøkningen er mulig selv om det ikke er bygget dobbeltspor mellom Tønsberg og Stokke, og mellom Sandefjord og Larvik. Disse strekningene kan bygges ut senere, og vil styrke tilbudet på Vestfoldbanen ytterligere.

I Nasjonal transportplan 2022-2033 er strekningen Stokke-Sandefjord prioritert i første periode. Dette betyr ikke at det er sikkert at prosjektet blir gjennomført, det er avhengig av videre prioriteringer og bevilgninger. Først må det vedtas å utarbeide en reguleringsplan, som skal vedtas i Sandefjord kommune. Neste trinn blir en investeringsbeslutning før selve byggingen kan begynne.

Dersom det blir bestemt at utbyggingen skal gjennomføres, kan det innebære oppstart av reguleringsplan i 2023, med oppstart bygging i 2026 eller 2027. I reguleringsplanen skal det bestemmes nøyaktig hvor sporet skal ligge, og hvilke arealer Bane NOR må legge beslag på.

Du kan lese mer om reguleringsplan og planprosess HER.

Hvor skal sporet ligge?

Sandefjord kommunestyre vedtok kommunedelplan for utbyggingen i 2019, og da ble det bestemt hvor korridoren skal ligge. Strekningen starter i Stokke og går på vestsiden av Torp Sandefjord lufthavn. Her planlegger Bane NOR en ny stasjon, nær terminalen på lufthavnen. Korridoren går videre i tunnel gjennom Mokollen til en ny stasjon i området ved Sandefjord VGS, vest for Sandefjordsveien. Fra stasjonen følger korridoren dagens jernbanetrasé ut av byen i retning Larvik.

Kommunedelplanene for Sandefjord (og Larvik) er tilgjengelige i en elektronisk kartløsning som du finner HER (kartløsningen fungerer best ved bruk av nettleseren Chrome).

Illustrasjon fra kommunedelplanen som ble vedtatt i 2019.

Hva betyr dette for deg?

Et nytt dobbeltspor mellom Stokke og Sandefjord vil ha store positive virkninger. Det blir mulig å kjøre flere tog på strekningen, og de reisende vil få en bedre hverdag med kortere reisetid. Ny stasjon i Sandefjord gir også muligheter for knutepunktsutvikling.

Samtidig vil en stor utbygging alltid ha store konsekvenser for områdene rundt. Det nye dobbeltsporet mellom Stokke og Sandefjord skal i stor grad bygges i områder det ikke har gått jernbane før. Det skal også bygges nye stasjoner med nye plasseringer i Sandefjord sentrum og ved Torp Lufthavn.
Dette betyr at mange grunneiere, næringslivsaktører og naboer vil bli berørt av anlegget. Det vil bli nødvendig for Bane NOR å erverve grunn, både midlertidig og permanent, for å kunne bygge det nye sporet.

Du finner mer informasjon om grunnerverv HER.

Si din mening

Når arbeidet med reguleringsplan startes, vil det bli varslet offentlig. Alle de som blir direkte berørt, permanent eller midlertidig, vil få egne varsler. Det gjelder også naboer. Det blir mulig å gi høringsuttalelser til dette oppstartvarselet.

Når vi arbeider med selve planen skal det gjennomføres en medvirkningsprosess, hvor vi vil dele informasjon og gjennomføre infomøter. Det blir også mulig å gi innspill til planarbeidet.

Når planforslaget er utarbeidet, vil det bli lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Da kan alle som ønsker det komme med sine innspill til planen. Dette vil bli varslet, og det vil bli gjennomført åpne informasjonsmøter. I tillegg vil Bane NOR etterstrebe å løpende informere de som blir berørt av utbyggingen.