Jernbaneutbyggingen i Drammen 2022-2025

Tidenes jernbaneutbygging pågår for fullt i Drammen. Bane NOR bygger et nytt dobbeltspor fra Drammen til Kobbervikdalen og sørger for at byen får fremtidsrettede stasjoner. Her kan du lese hva som skjer i 2022 og hva som skal gjøres fram mot åpningen i 2025.

Her finner du informasjon om hvilke arbeider vi er i gang med, hva som vil skje i løpet av første halvår og hvilke arbeider vi har på gang utover høsten.

Les videre eller klikk deg rett til området du er interessert i fra listen under:

Stor aktivitet ved Drammen stasjon 

På jernbanekaia ved bybrua bygges gjøres det klart til midlertidig gangbru over elva. Togparkeringen på Skamarken nærmest i bildet rives til sommeren. (Foto: Lars Petter Rypdal/Bane NOR)

I år skal vi, sammen med Drammen kommune, rive bybrua. Den delen som strekker seg over jernbanesporene fjerner vi i juli.

Midlertidig bru

For å sikre adkomst over elva mens det bygges ny bru, vil vi bygge en midlertidig gang- og sykkelbru. Delen som går over sporområdet skal etter planen stå klar etter påske. Deler av jernbanekaia er allerede stengt for å få bygget denne brua.

Når den gamle bybrua er revet, starter vi arbeidet med å fundamentere for den nye.

Dette skjer neste år:

I 2023 starter arbeidene på selve plattformområdet opp. Stasjonen stenger i påsken, slik at vi kan rive dagens spor 4, 5 og 6 med tilhørende plattform. Stasjonen blir delt på langs. Etter det kommer togtrafikken til å gå på dagens spor 1, 2 og 3 fram til neste sommer. 

Vi bygger vi to nye plattformer med tilhørende spor i løpet av de seks ukene stasjonen er stengt sommeren 2023.

Dette skjer i 2024:

Gjennom vinteren og fram mot sommeren 2024 blir første halvdel av ny stasjon mot elva ferdigstilt. Da blir togtrafikken flyttet over på de 3 nye sporene, med 2 nye plattformer. Dette arbeidet skal pågå i fire uker i løpet av sommerstengingen 2024.

I samme periode blir dagens spor 1, 2 og 3 revet. Da setter vi i gang arbeidet med å bygge andre halvdel av stasjonen, med to nye plattformer og tilhørende spor.

Dette skjer i 2025:

Gjennom vinteren og frem mot sommeren 2025 vil det være en stor innsats for å ferdigstille hele Drammen stasjon med fire plattformer og seks spor. Denne sommeren skal igjen Drammen stasjon stenge i seks uker slik at vi får gjort alt ferdig.

I august åpner en ny gangtunnel under sporene og trapp/heisforbindelse fra plattform og opp til bybrua.

Forbindelsen mellom byen og Jernbanekaia åpnes. Samtidig åpner vi det nye dobbeltsporet fra stasjonen og gjennom den nye Drammenstunnelen.

Sammenhengende dobbeltspor til Tønsberg

Lenger sør på Vestfoldbanen vil også det nye dobbeltsporet mellom Nykirke og Barkåker settes i drift, slik at det blir sammenhengende dobbeltspor fra Tønsberg til Oslo.

 

Midlertidig togparkering Nybyen

Åk heises på plass på den midlertidige togparkeringen i Nybyen.

På tomta til den gamle godsterminalen i Nybyen startet byggingen av midlertidig togparkering i fjor. Deler av den gamle godsterminalen ble revet for å gi plass til den midlertidige parkeringen.

Togene som står parkert på Skamarken og Drammen stasjon om natten, skal stå på den nye midlertidige togparkeringen når vi river bybrua og bygger om stasjonen.

Nå er master, åk, sporveksler og skinner på plass. Etter at togparkeringen er flyttet til denne midlertidige parkeringen, skal vi rive Skamarken. Det skjer i den togfrie perioden til sommeren.

Arbeider på Brakerøya

Brakerøya stasjon

Når Drammen stasjon reduseres til tre spor blir det nødvendig med økt kapasitet på Brakerøya slik at noen av togene kan stoppe og snu der. Derfor må det tilrettelegges for vending av tog.

For å få til dette må spor 3 på Brakerøya stasjon oppgraderes til hovedspor med mulighet for hastighet opp til 60 km/t.

Eksisterende sporveksler og godsspor skal rives og det skal legges inn nye sporveksler. Underbygning, spor, kontaktledningsanlegg, signal og elkraftanlegg skal også bygges om.

Det meste gjøres i togfrie perioder

Nesten alle arbeider på Brakerøya skal gjøres i de togfire periodene i påsken og i sommer. Vendesporet og oppgraderingen av spor 3 skal etter planen stå ferdig sommeren 2022.

Kulvert og løsmassetunnel

Vi bygger en betongtunnel gjennom leire, sand og stein (løsmasser). Dette gjør det mulig å beholde mye av bebyggelsen når vi bygger nytt dobbeltspor her.

Betongtunnelen består av en kulvert og en løsmassetunnel. Kulverten starter nederst ved de eksisterende togsporene, og går opp til Konnerudgata. Derfra starter løsmassetunnelen, som går under bebyggelsen på Øvre Strøm.

30 meter under 4. Strøm Terrasse møter vi bergtunnelen som går gjennom Strømsåsen. Dette blir den nye Drammenstunnelen, som ender opp i Skoger.

Grundig undersøkt grunn

Der vi bygger kulvert, består massene av et lag med leire og et lag med morene. Grunnforholdene ble nøye undersøkt ved hjelp av geotekniske undersøkelser før vi startet byggingen. Ved Nedre Strøm har vi gravd ut en byggegrop. I den støper vi en
kulvert. Når tunnelen er ferdig vil det bli fylt jord tilbake, slik at det igjen kan bli et parkområde her.

Desember 2021 startet utgravingen av løsmassetunnelen. (Foto: Bane NOR)

Utgraving og støp fortsetter hele året. (Foto: Lars Petter Rypdal/Bane NOR)

Forsterket for løsmassetunnel

I området mellom Strømsåsen og Konnerudgata besto bakken av sand, stein og morene. Her har vi pumpet vann og sement ned i grunnen for å forsterke området der løsmassetunnelen nå bygges.

Årets arbeider

Utgraving og støp av løsmassetunnelen og kulverten vil fortsette gjennom hele dette året. Støping av kulverten har allerede pågått en stund, og rett før jul 2021 startet utgravingen av løsmassetunnelen.

Nå som grunnforsterkningene er fullført, vil også arbeidet med å rydde opp og tilbakeføre området starte opp. Området på Øvre Strøm skal etter planen være tilbakeført til opprinnelig stand våren 2023. Tunnelen skal være ferdig støpt og klar for bygging av jernbanen høsten 2023.

Illustrasjon av tunnel, kulvert og løsmasse, Bane NOR

Fjelltunnelen

Nå har vi sprengt ut den seks kilometer lange fjelltunnelen fra Drammen mot Kobbervikdalen. 7. januar ble siste salve skutt i tunnelen.

Bilde fra røysa etter siste salve 7. januar 2022.

I 2022 og første halvdel av 2023 skal vi jobbe med vann- og frostsikring og etablere tekniske bygg inne i tunnelen. Masser skal
skiftes ut, og vi skal bygge underbygning for jernbanespor. Fra april til oktober 2022 vil det pågå arbeider i dagsonen på
Skoger.

Sommeren 2022 skal kulverten på Granerud forlenges, og vi skal gjøre grunnarbeidene for den nye banen inn til dagens eksisterende spor. Arbeidene med å ferdigstille bergtunnelen slik at de jernbanetekniske arbeidene skal komme til sluttføres tidlig sommer 2023.

Inne i tunnelen pågår det nå betongstøping. På bildet ser du støpevognene som er i bruk.

Dette skjer i 2022

På kartet over kan du se noen av det vi skal gjøre i byen i løpet av året.

  1. Utgraving av løsmassetunnelen
  2. Støping av kulverten vil fortsette gjennom hele dette året.
  3. Midlertidig togparkering tas i bruk
  4. Grønlandsundergangen blir stengt periodevis i forbindelse med sommerarbeidene i juli. Fra medio agust vil undergangen bli stengt frem til april 2023. Dette gjør vi for å kunne etablere 3 spor mellom Drammen stasjon og Sundland. Det blir alternativ gang- og sykkelvei over sporområdet når undergangen er stengt.
  5. Her bygger Bane NOR en ny overvannsledning for Drammen kommune.
  6. Togparkeringen i Skamarken rives sommeren 2022.
  7. Midlertidig gang- og sykkelbru bygges over Drammenselva.
  8. I sommer river Bane NOR den delen av bybrua som går over sporområdene.

Utenfor kartet: Lenger øst for stasjonen skal vi bygge undergang under sporet fra Jernbanekaia til Ryddingangen. I fjelltunnelen er det først og fremst støpearbeider som pågår. På Brakerøya tilrettelegger vi for vending av tog og oppgraderer spor 3 til hovedspor.