Slik bygger vi løsmassetunnel og kulvert

I Drammen skal det bygges en betongtunnel gjennom leire, sand og stein. Den består av en løsmassetunnel og en kulvert. Dette gjøres for å beholde mest mulig av dagens bebyggelse. Arbeidet er svært komplisert og vil til tider være støyende.

Betongtunnelen består av det vi kaller en kulvert og en løsmassetunnel. Kulverten starter nederst ved de eksisterende togsporene, og går opp til Konnerudgata.

Derfra starter løsmassetunnelen, og går under bebyggelsen på Øvre Strøm. 30 meter under 4. Strøm Terrasse møter vi bergtunnelen som bygges gjennom Strømsåsen. Dette blir den nye Drammenstunnelen, som ender opp i Skoger.

Her kan du lese hvordan vi vil bygge under bebyggelsen på Øvre Strøm.

Kjenner grunnforholdene godt

Der vi bygger kulvert, består massene av et lag med leire og et lag med morene*.
Vi har god kunnskap om grunnforholdene her, da de ble grundig undersøkt før vi startet byggingen. Leiren avdekket vi gjennom geotekniske undersøkelser, og stabiliseres før vi begynner byggingen i området.

Her kan du lese mer om grunnforhold, og hva vi vet før vi begynner å bygge.

Støper kulvert i byggegropa

Ved Nedre Strøm lager vi en byggegrop, som vi skal støpe en kulvert i. Vi rammet spunt i store deler av 2020, for å støtte opp veggene i denne byggegropen. Ved årsskiftet startet utgravingen lengst ned mot sporene.
Etter hvert som byggegropen graves ut, støper vi kulverten. Over denne skal det fylles jord slik at det igjen kan bli et parkområde.

Forsterker for løsmassetunnel

I området mellom Strømsåsen og Konnerud-gata består bakken av sand, stein og morene.
Her må det brukes maskiner som pumper vann og sement ned i grunnen for å forsterke området der løsmassetunnelen skal bygges. Her kan du lese mer om dette arbeidet. Når vi har betong i bakken, er grunnen forsterket og det er klart for å lage en tunnel.

Arbeidene med tunnelen vil i hovedsak foregå fra klokka 07 til 19 på hverdager og fra klokka 08 til 16 på lørdager.
Enkelte oppgaver må utføres utenom disse tidene. Da varsles berørte naboer i forkant av våre nabokontakter.

* Morene er løsmasser som har vært transportert av isen og blitt avsatt direkte fra den uten annen type transport. Morenematerialet består av en blanding bergartsfragmenter med alle størrelser (blokk, stein, grus, sand, silt og leire). Morene er vår vanligste type løsmasse. Kilde: Norges Geologiske Undersøkelse, NGU