Høringsuttalelsene styrker Jernbaneverkets anbefaling

Vi forstår at noen synes det er rart at Jernbaneverket videreformidler nye opplysninger om korridoralternativene nå. Slik er imidlertid den offentlige planleggingsprosessen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Utbyggingen av dobbeltspor vil bety et løft for Drammen by, som knutepunkt mellom vest og øst. Foto: Birgitte Simensen Berg, Drammen kommune

Drammen og andre byer på Østlandet står foran en eksplosiv befolkningsvekst. Satsingen på ny infrastruktur er derfor helt nødvendig i landets mest folkerike region. Dobbeltspor på jernbanen vil gi større kapasitet på linjenettet og hyppigere togavganger mellom byer og tettsteder i åtte fylker. Det betyr mye kortere reisetid, noe som knytter Østlandets bolig- og arbeidsområder tettere sammen. På denne måten oppfyller Jernbaneverket Stortingets klare bestilling om fortetting av bysentra, satsing på miljøvennlig transport og overføring av mer gods fra vei til bane. Dette er en satsing på framtidsrettet, grønn infrastruktur som regionen sårt trenger! Utbyggingen vil også bety et løft for Drammen by, som knutepunkt mellom vest og øst.

Til tross for samfunnsnytten ved en storstilt jernbaneutbygging, forstår vi at noen føler usikkerhet og frustrasjon. En så stor utbygging gjennom Drammen by kan ikke skje uten konsekvenser. I anleggsperioden blir det støy, vibrasjoner, støv, tidvis stengte gater og køer. Vi vil uansett sørge for at utbyggingen skjer så skånsomt som mulig for beboerne i området.

Fakta i saken er lett tilgjengelig
Vi registrerer at det rettes beskyldninger mot oss i Drammens Tidendes spalter. At Jernbaneverket bringer ny informasjon fra høringsperioden til torgs, skal visstnok være «bløff» og «undergrave» våre egne fagrapporter. Disse utsagnene kommer fra aksjonsgruppen «Jernbanetunnel under ditt hus». Vi vil heller vise til fakta i saken og forklare hvordan en offentlig planleggingsprosess arter seg.

Glitre Energi Nett AS har sendt en høringsuttalelse og ytterligere noen klargjørende kommentarer til Drammen kommune. Her advarer energiselskapet mot alternativet Sundland Vest og oppsummerer kort bakgrunnen for uttalelsen: «Dette er begrunnet i samfunnsmessig sikkerhet og beredskap for strømforsyningen til Drammen, samt store kostnader til flytting av transformatorstasjonen». Det var altså dette Jernbaneverket, ifølge aksjonsgruppen, skal ha «bløffet» om. For de som er interessert i sakens fakta ligger alle høringsuttalelser og øvrige offentlige dokumenter tilgjengelig på Drammen kommunes nettsider. Jernbaneverkets fagrapporter er i tillegg å finne på InterCity-prosjektets nettsider.Planleggingssjef Sverre Lerbak i Jernbaneverket. Foto: Ingunn Monstad, Jernbaneverket

Planene blir mer detaljerte
Vi forstår at noen synes det er rart at Jernbaneverket videreformidler nye opplysninger om korridoralternativene nå. Dette er imidlertid helt naturlig i en offentlig planleggingsprosess. Jernbaneverket følger hvert «steg» i plan- og bygningsloven. Forå bruke et språklig bilde gjøres det ved at planleggingen går fra «grovskisser» til stadig mer detaljerte planer, jo nærmere byggestart vi kommer. Underveis kan det dukke opp ny informasjon som kan få konsekvenser for valg av korridoralternativ og som supplerer det tidligere utredningsarbeidet. 

Høringsfristen for nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen gikk ut 30. september. Frem til månedsskifte har beboere, bedrifter og offentlige etater kunnet sende inn kommentarer og innspill til de forskjellige alternativene. Det er derfor ganske vanlig at det kommer inn ny informasjon. Et godt eksempel på det er høringsuttalelsene fra Glitre Energi Nett AS og Mantena AS. De øker kunnskapen om hvor store konsekvenser alternativet Sundland Vest vil ha for deres drift og Drammen by. Dermed bekrefter og forsterker disse høringsuttalelsene Jernbaneverkets anbefaling av korridoralternativet Vest for Nybyen under samlet.


Sverre Lerbak
Planleggingssjef i Jernbaneverket