Drammen stasjon

Bane NOR skal gjøre omfattende arbeider på Drammen stasjon. Det skal bygges nye plattformer, legges nye spor, og gjøres arbeider på Bybrua. Arbeidene skal finne sted i perioden 2022-2025.

Drammen stasjon med ny bybru og solcellekledde sportak, illustrert slik den etter planen vil se ut ved åpning i 2025. 
Illustrert for Bane NOR, av Norconsult/Baezini.

For reisende og innbyggere i Drammen vil antagelig arbeidene på Drammen stasjon bli den mest merkbare delen av prosjektet Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen. Stasjonen skal få nye plattformer og sporene skal skiftes ut.

Her kan du se mer om de ulike utbyggingsperiodene, og lese om fasene for hvordan stasjonen vil bli bygget.

Dette gjør vi for å legge til rette for den nye traseen til Vestfoldbanen, og sporene som går videre i retning Gulskogen. Når stasjonen er bygd om vil vi ha lagt til rette for en mer effektiv togtrafikk gjennom Drammen.

Det blir også nødvendig å tilpasse den delen av Bybrua som går over sporene, siden vi skal heve sporene 40 cm. 

Arbeidene skal skje mens togtrafikken er i drift. Det betyr at vi først skal arbeide på de tre sporene nærmest elven, og deretter de tre nærmest stasjonen. I perioder må vi også stenge stasjonen helt for togtrafikk.

Konsekvenser for omgivelsene

Når vi bygger om stasjonen, så må det utføres støyende arbeider. Det vil blant annet bli perioder med spunting (slå stålnåler eller -rør ned i bakken), graving og bortkjøring av gamle masser og påfylling av nye. Vi tar sikte på å utføre mesteparten av arbeidene på dagtid, men i perioder kan det bli nødvendig å jobbe om natten. Dette vil bli varslet i god tid, og de mest berørte vil få tilbud om alternativ overnatting.

Bane NOR skal legge til rette for at gående og syklende kan komme seg forbi anleggsområdet på en trygg måte.

Anleggsområde for arbeidene på stasjonen blir på Skamarken, der det i dag er parkeringsplasser for tog. Anleggstrafikk til dette området vil gå via Grønland.

Arbeidene vil påvirke togtrafikken. Selv om togene skal gå i anleggsperioden, så vil bare halvparten av sporene være i bruk. Bane NOR arbeider med å planlegge for dette, slik at kapasiteten kan utnyttes maksimalt i anleggsperioden.

Det skal ikke utføres store arbeider på selve stasjonsbygningen. Butikkene på stasjonen skal ikke stenges.

Alle anleggene vil bli gjerdet inn, både for å dempe støy og for å forhindre ulykker. Det skal gjennomføres en analyse av trafikksikkerheten i området mens arbeidene pågår.

Fremdrift

Det er forventet at kontrakt med entreprenør blir signert i 2021. De store arbeidene på Drammen stasjon skal etter planen utføres i årene fra 2022 til 2025, slik at det nye dobbeltsporet på Vestfoldbanen kan tas i bruk ved utgangen av 2025.