Austad

Fra anlegget på Austad drives det en såkalt tverrslagstunnel inn til hovedtunnelen. Det innebærer transport av steinmasser fra anlegget.

Her ses tunnelanlegget på Austad i Drammen. Aktiv Veidrift og RVS blir støtteentreprenører til Veidekke, som sikret seg entreprisen på de to store tunnelprosjektene i Drammen. Foto: Lars Petter Rypdal, Bane NOR.

Tverrslagstunnelen på Austad skal fungere som rømnings- og servicevei når den nye hovedtunnelen settes i drift. I tillegg skal den brukes i anleggsfasen, til å frakte ut steinmasser fra drivingen av bergtunnelen. Arbeidet begynte i slutten av 2019, etter at kontrakt ble signert med entreprenøren Veidekke i oktober samme år.

Konsekvenser for omgivelsene

Under tunneldrivingen vil naboer kunne merke støy og rystelser i den første delen av arbeidene.

Alle som merker sprengningene anbefales å abonnere på sprengningsvarsler på SMS. Varslene er inndelt i soner, slik at du kan velge varsler for områdene Austad Nord, Austad Sør, Danserud Nord, Danserud Sør eller Gulliksrud. Du får tilsendt SMS i forkant av hver sprengning, slik at du blir bedre forberedt. Registrering skjer i denne lenken.

Den største ulempen knyttet til dette anlegget vil være transport av steinmasser fra drivingen av hovedtunnelen. Massene skal kjøres ut fra Austad, ned Austadveien, bort Styrmoes vei, ned Møllebekkveien og videre ut til Holmen, der massene skal deponeres.

I perioden med størst produksjon anslår vi at det vil gå lastebiler med masser inn og ut av anlegget hvert tiende minutt. Dette tilsvarer frekvensen på bussene til Fjell. Bane NOR har gjennomført en trafikksikkerhetsanalyse og gjennomfører flere tiltak, blant annet disse:

  • Flytting av busstopp ved anleggsområdet
  • Snippen mellom Austadveien og Anchersensvei ved anlegget stenges for biler
  • Syklister ledes til å bruke Anchersens vei i stedet for Austadveien
  • Fjerning av sykkelfelt i Austadveien
  • Oppstramming av krysset Austadveien/Styrmoes vei

Her kan du lese om Bane NORs trafikksikkerhetsgruppe som gjennom flere år planlagt tiltak for å gjøre byggeperioden i Drammen så sikker som mulig.

Her finner du karttjenesten som forteller hva vi gjør hvor i utbyggingsprosjektet.

Fremdrift

Det har vært full aktivitet fra tidlig i 2020. Her kan du følge fremdriften.

Selve drivingen av tunnelen kommer antagelig til å være ferdig i 2023, og deretter skal det gjøres jernbanetekniske arbeider. Det vil si å legge spor, få på plass kontaktledning og lignende.

Planen er at den nye tunnelen skal kunne tas i bruk i 2025. Etter dette blir riggområdet fjernet.