UDK 03 – Underbygning Drammen-Gulskogen

Som følge av endringer i prosjektets kontraktstrategi har det blitt besluttet å ha en egen utførelsesentreprise på underbygning Drammen-Gulskogen. Det vil komme mer detaljert informasjon om kontraktens omfang på denne siden om kort tid.

Drammen stasjon

Drammen stasjon skal ha samme lokalisering som i dag, men skal bygges om til 6 spor med 350 meter lange plattformer til alle spor. Ombyggingen medfører en total ombygging av stasjonsområdet. Det etableres en ny, bredere og lysere personundergang under sporområdet som får direkte kontakt med elvepromenaden. Fra personundergangen etableres trapp, heis og rampe til midtplattformene og to heiser og to trapper til nordre plattform. I tillegg er det trapper til Bybrua fra alle plattformene. 

Den nye sporplanen forutsetter at Bybrua bygges om over sporområdet. En slankere brukonstruksjon vil heve underkant bru med 90 cm og gjøre det mulig både å heve stasjonsområdet for å sikre mot stormflo samt å øke høyden mellom sporet og Bybrua. 

Strekningen fra Drammen stasjon til Sundhaugen

Det nye og bredere sporområdet med flere sporvekselgrupper vest for Drammen stasjon, medfører at undergangen ved Grønland må utvides. Kreftings gate bygges om, og det etableres en planskilt kryssing mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. Vestfoldbanen legges i en rampe- og kulvertkonstruksjon under Sørlandsbanen.

Strekningen fra Sundhaugen til Gulskogen stasjon

Det nye dobbeltsporet for Sørlandsbanen ligger nord for de eksisterende sporene på Sundland. I tillegg bygges et nytt godsspor parallelt på sørsiden.

Som følge av ny sporgeometri vil det bli omfattende ombygging av sporforbindelsene inn mot Sundland verksted og godshåndteringssporene på Sundland.

På strekningen skal det bygges en ny fotgjengerundergang under sporområdet i forlengelsen av Vintergata. Denne undergangen vil erstatte dagens undergang i Arboalleen. 

Gulskogen stasjon

Gulskogen stasjon bygges om til fire spor med 350 meter lange plattformer. Den nye stasjonen vil fremstå som en helt ny stasjon, og stasjonsområdet blir vesentlig større enn det er i dag. 

Det bygges to nye personunderganger, en rett vest for Baker Thoens allé og en ca. 150 m lenger vest for denne. Undergangene etableres med trappe- og heisatkomst til alle tre plattformer. 

Den eksisterende stasjonsbygningen må rives og sykkelhotellet flyttes som følge av at stasjonen blir bredere enn dagens stasjon. 

Baker Thoens allé

I forbindelse med den planlagte ombyggingen av Gulskogen stasjon skal Baker Thoens allé utvides til 4-feltsveg med gang- og sykkelveg på begge sider. Ombyggingen av Baker Thoens allé er planlagt som en integrert del av jernbaneprosjektet.

Hovedmengder underbygning

Rørspunt

38 500 m2

Stabilisering med jetpeler

11 500 m3

Kalk/sementpeler

97 000 m3

Stålpeler

2 300 m

Graving

330 000 m3

Frostisolering og oppfylling med skumglass eller ekspandert leire

68 000 m3

Forsterkningslag av knuste steinmaterialer

67 000 m3

Betong

23 300 m3

Armering

3 600 tonn

Støyskjerm

8 400 m2

 

 

Utfordringer under anleggsgjennomføringen

•             Omfattende anleggsarbeider i områder med stedvis bløte masser og høy grunnvannstand.

•             Trange anleggsområder, delvis i et byområde.

•             Ombygging av to stasjoner med betydelige fotgjengerstrømmer. Stasjonene skal holdes i drift i anleggsperioden

•             Anleggsarbeider i umiddelbar nærhet til eksisterende spor i drift.

•             Anleggsarbeider i nærhet til eksisterende bebyggelse.

•             Den foreliggende faseplanen for anleggsgjennomføringen sikrer nødvendig spordisponering i anleggsperioden. Planen legger restriksjoner på en effektiv anleggsgjennomføring. Faseplanen gir også føringer for omlegging av annen infrastruktur.