UDK 02 – Kulvert og løsmassetunnel

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

  • Totalentreprise basert på NTK 15
  • Konkurransepreget dialog
  • Kunngjøring prekvalifisering juni 2018
  • Signering juni 2019
  • Byggetid august 2019 til mars 2023

Bane NOR har kunngjort  oppstart av prekvalifisering på denne kontrakten. 

Kulvert i åpen byggegrop

Det skal bygges en ca. 320 meter lang kulvert i åpen byggegrop med innvendig avstivning frem til løsmassetunnelen nord for Konnerudgata. Utgravingen foretas delvis under grunnvannsnivå med gravedybder fra ca. 11 meter til ca. 21 meter. 

Grunnforholdene varierer med inntil 14 meter leire over faste glasifluviale masser i nord og ca. 5 meter med sand over faste glasifluviale masser i sør. De glasifluviale sedimentene er i hovedsak friksjonsmasse (sand og grus) med et finstoffinnhold under 10 %. 

Løsmassetunnelen

For å ivareta nærmiljøet på Danvik er det planlagt å drive en ca. 290 meter lang tunnel i løsmasser før en får etablert et påhugg i berg. På strekningen med løsmassetunnel vil grunnen hovedsakelig bestå av friksjonsmasser.  

Løsmassene rundt selve tunnelen må grunnforsterkes. Hensikten er å øke massenes styrke/stivhet og oppnå tilstrekkelig lav permeabilitet i massene rundt tunnelen for å hindre vannlekkasje og dermed grunnvannssenking langsetter tunnelen. Etter grunnforsterkningen kan tunnelen drives med en sekvensiell drivemetode (korte drivelengder samt bruk av delte tverrsnitt). 

Etter drivingen av løsmassetunnelen monteres en vanntett membran og en permanent lining. Den permanente liningen er en armert betongkonstruksjon som dekker hele tunnelperiferien. 

Utfordringer i anleggsperioden

Massetransport fra det ene tverrslaget, i Austadveien, vil skje gjennom boligområder med lokal trafikk. Mange mennesker vil bli berørt av massetransporten, og det vil være nødvendig å ta spesielle hensyn når det kommer til støy og støv, samt trafikksikkerhet, særlig for myke trafikanter.

Spor og andre jernbanetekniske installasjoner inngår ikke i UDK 02.

Hovedmengder, kulvert i åpen byggegrop

Stabilisering med jetpeler

15 300 m3

Rørspunt

14 000 m2

Innvendige rørstivere

4 000 m

Graving

110 000 m3

Betong

12 900 m3

Armering

2 500 tonn

 

Hovedmengder, løsmassetunnel

Boring av injeksjons- og kontrollhull

100 000 m

Injeksjon fra terreng

15 500 m3

Injeksjon fra sjakter

50 000 m3

Jetpeler fra terreng

42 700 m3

Jetpeler for sjakter

1 950 m3

Graving for tunnel

41 500 m3

Sprengning av berg i tunnel

10 000 m3

Midlertidig sikring med boring av rørskjerm i tunnelen

18 400 m

Armering for permanent lining

470 tonn

Betong i permanent lining

12 500 m3