UDK 01 - Bergtunnel og dagsone Skoger

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

  • Totalentreprise basert på NTK 15
  • Konkurranse med forhandling
  • Kunngjøring prekvalifisering høsten 2018
  • Signering august 2019
  • Byggetid august 2019 til mars 2023

Bane NOR har kunngjort oppstart av prekvalifisering til denne kontrakten.

Bergtunnelen

Bergtunnelen bygges som en sprengt ett-løps dobbeltsporet tunnel med sprengningstverrsnitt på ca. 123 m² og et frittromsareal på ca. 93 m² etter at tunnelen er ferdig bygget. Bergtunnelen er ca. 6 km lang målt fra påhugget på Danvik til påhugget på Gulliksrud i Skoger. 

Tunnelen tettes ved hjelp av systematisk forinjisering for å sikre vannbalansen i området og ivareta det ytre miljø. Tunnelen stabilitetssikres med bolter, sprøytebetong, mv. for en dimensjonerende levetid på 100 år. Vann- og frostsikring av tunnelen utføres med membran som dekkes med en kontaktstøpt hvelvkonstruksjon. 

Tunnelen drives fra to tverrslag samt fra Gulliksrud i sør. De to tverrslagstunnelene, ved Austadveien og ved Danserud, vil fungere som evakueringstunneler i driftsfasen. I tilknytning til tverrslagene etableres det parallelle evakueringstunneler på deler av strekningen.

I tillegg etableres to rene evakueringstunneler, én til eksisterende rømningstunnel fra Strømsåstunnelen og én ut i dagen ved Gunnerud slik at det blir rømningsmulighet for hver 1000 m. Evakueringstunnelene er på 25 m2, mens tverrslagene har et større tverrsnitt (60 m2) da de vil være adkomsttunneler for driving av jernbanetunnelen.

Spor og andre jernbanetekniske installasjoner inngår ikke i UDK 01.

 

Hovedmengder bergtunnel

Sprengning av hovedtunnel og tverrslag

938 000 m3

Vann- og frostsikring. Betonghvelv

169 000 m2

Vann- og frostsikring. Tetningsmembran

40 000 m2

Sikring med sprøytebetong

25 000 m3

Sikringsbuer av sprøytebetong

9 300 m

Forsterkningslag av knuste steinmaterialer

39 000 m3

 

Hovedmengder dagsone Skoger

Betong

8 400 m3

Armering

1 300 tonn

Spennarmering

15 150 MN

Graving

75 000 m3

Frostisolering og oppfylling med skumglass eller ekspandert leire

 20 000 m3

Forsterkningslag av knuste steinmaterialer

18 000 m3

Støyskjerm

4 300 m2