Anskaffelser

Byggingen av nytt dobbeltspor fra Drammen til Kobbervikdalen er et stort prosjekt, med flere utfordrende oppgaver som skal løses. Arbeidet med anskaffelser er i gang, og i tiden som kommer skal det utlyses en rekke kontrakter.

Vil du motta nyhetsbrev om prosjektet? Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev til de som ønsker å følge med på anskaffelsene og kontraktene våre.
Meld deg på nyhetsbrevet her.

Om kontraktene

Bane NOR har foretatt endringer i kontraktstrategien til prosjekt Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen. Bakgrunnen for dette er at planen for anleggsgjennomføring er endret.

På strekningen Drammen-Gulskogen skal prosjektet først gjøre ferdig ombyggingen av Drammen stasjon og sporene frem til Sundhaugen, deretter sporene fra Sundhaugen til Gulskogen og ombygging av Gulskogen stasjon. Fordelen med dette er at det vil være mulig å ta i bruk nytt dobbeltspor på Vestfoldbanen tidligere enn antatt, samt at det gir en mer effektiv anleggsgjennomføring. Tunnelarbeidene og -kontraktene blir ikke påvirket av dette.

Dette fører til at arbeidet på strekningen Drammen-Gulskogen deles opp i flere kontrakter.

Forberedende arbeider

UDK 39 Forberedende arbeider Sundhaugen

Kontrakten omfatter forberedende arbeider på Sundhaugen-området, blant annet rørkryss, føringsveier, vannledning og legging og tilkobling av høyspentkabler.

Utlysning i andre kvartal 2019, signert 4. juli 2019. Oppstart av arbeidene høsten 2019.

UDK 33 Forberedende arbeider grunnarbeider og jernbaneteknikk

Kontrakten omfatter diverse grunnarbeider og jernbanetekniske arbeider, blant annet vest for Rødgata, Nybyen, Sundhaugen, Kreftings gate, Drammen stasjon og annet.

Utlysning i tredje kvartal 2019, signering med NRC Group Norge ble gjennomført 21. januar. Oppstart av arbeidene våren 2020.

Store entrepriser

UDK 01 Bergtunnel og dagsone Skoger

Leveransen omfatter 6 km bergtunnel og 1.6 km dagsone i Skoger. Tunnelen skal være dobbeltsporet og inkluderer to tverrslag og en evakueringstunnel. Spor og andre jernbanetekniske installasjoner inngår ikke i kontrakten.

Kontrakt ble signert 8. oktober, oppstart av arbeidene senhøsten 2019.

UDK 02 Kulvert og løsmassetunnel

Leveransen vil omfatte en "cut and cover" betongtunnel fra avgreining mot Vestfoldbanen fra Drammen. Denne tunnelen bygges med åpen byggegrop. Betongtunnelen går over i en løsmassetunnel.

Bane NOR har gjennomført prekvalifisering for denne kontrakten, og er i dialogfasen (konkurransen gjennomføres som konkurransepreget dialog) med tilbydere. Kontrakt ble signert 6. november.

UDK 03 Underbygning Drammen stasjon – Sundhaugen

Kontrakten omfatter all underbygning på strekningen Drammen stasjon-Sundhaugen, og inkluderer bl.a. ombygging av Drammen stasjon, arbeider på Bybrua fra elvebredden og inn på Strømsø torg, rive på Skamarken, ombygging Grønlandsundergangen og kulvert for Kreftingsgate, kulvert ifm. Tilfartsvei vest 1, føringsveier, VA, veiomlegginger m.m.. 

Utlysning i andre kvartal 2020, signering planlagt første kvartal 2021. Oppstart av arbeidene våren 2021.

Les mer om kontrakten HER.

UDK 05 Spor/KL Drammen stasjon – Sundhaugen og tunneler

Kontrakten omfatter spor og kontaktledningsanlegg på strekningen Drammen stasjon-Sundhaugen, samt i tunnelene på Vestfoldbanen mot Skoger. Som kontaktledningsanlegg benyttes system 20 på strekningen Drammen stasjon – Sundhaugen og system 25 fra innkjør Vestfoldbanen i tunnel og frem til parselldelet i Skoger.

Utlysning i andre kvartal 2020, signering planlagt første kvartal 2021. Oppstart samhandling første kvartal 2021, oppstart arbeider våren 2021.

UDK 06 El/Tele

Kontrakten omfatter alt elektro- og telearbeid i prosjektområdet, også tunneler og dagsone Skoger. Utlysning i andre kvartal 2020, signering planlagt første kvartal 2021. Oppstart samhandling første kvartal 2021, oppstart arbeider våren 2021.

Les mer om kontrakten HER.

UDK 07 Signal NSI-63

Kontrakten omfatter tilpasning og bygging av NSI-64 signalanlegg i hele prosjektområdet. Utlysning i februar 2020, signering planlagt før sommeren 2020. Oppstart samhandling første kvartal 2021, oppstart arbeider våren 2021.

UDK 08 Underbygning Sundhaugen – Gulskogen stasjon

Kontrakten omfatter all underbygning på strekningen Sundhaugen - Gulskogen stasjon, og inkluderer bl.a. ombygging av Gulskogen stasjon.

Utlysning våren 2022, oppstart arbeider 2023. Nærmere detaljer om anskaffelsen kommer på et senere tidspunkt.

UDK 09 Signal ERTMS

Kontrakten omfatter bygging og montering av ERTMS signalanlegg i hele prosjektområdet. Prosjektavtale er planlagt inngått høsten 2019.

UDK 10 Spor/KL Sundhaugen – Gulskogen stasjon

Kontrakten omfatter spor og kontaktledningsanlegg på strekningen Sundhaugen-Gulskogen stasjon. Som kontaktledningsanlegg benyttes system 20 på strekningen Sundhaugen – Gulskogen stasjon og system 25 fra innkjør Vestfoldbanen i tunnel og frem til parselldelet i Skoger. Utlysning våren 2022, oppstart arbeider 2023. Nærmere detaljer om anskaffelsen kommer på et senere tidspunkt.

UDK 30 Lokale støytiltak

Kontrakten omfatter støytiltak hos berørte naboer til hele prosjektområdet. Arbeidene utføres løpende. Første kontrakt ble signert våren 2019, den neste våren 2020. Ny kontrakt ble også lyst ut våren 2020.

UDK 31 Riving/fjerning av eksisterende bane

Kontrakten omfatter riving og fjerning av jernbanespor på eksisterende banetrasé for Vestfoldbanen fra Drammen stasjon til Skoger. Nærmere detaljer om anskaffelsen kommer på et senere tidspunkt.

Om prosjektet

Prosjekt Drammen-Kobbervikdalen (UDK) er et InterCity-prosjekt som ligger under Utbyggingsdivisjonen i Bane NOR. Det er en del av fornyelsen av Vestfoldbanen, som inkluderer dobbeltspor mellom Drammen og Larvik.

UDK skal bygge nytt dobbeltspor i tunnel mellom Drammen og Kobbervikdalen, nytt dobbeltspor på eksisterende trase mellom Drammen og Gulskogen stasjoner, samt oppgradere begge stasjonene med nye plattformer og bedre atkomst. Byggestart er planlagt i 2019, og prosjektet er planlagt ferdig i 2025. Prosjektet har en totalramme på ca. 10 milliarder kroner.

Prosjektet er omfattende og komplekst, og er delt opp i flere kontrakter. Bane NOR er en av Norges største byggherreorganisasjoner, og forvalter store summer hvert år. Foretaket stiller en rekke krav til sine leverandører. 

Les mer om anskaffelser i Bane NOR HER.

Prosjektet gjennomføres med modellbasert prosjektering. Les mer om dette HER.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål om en eller flere av kontraktene.

Bilde av Hanne Anette Stormo
Hanne Anette Stormo
Prosjektsjef
913 25 084
Bilde av Eirik Harding Hansen
Eirik Harding Hansen
Leder kontrakt og anskaffelse
932 49 943