Anskaffelser

Byggingen av nytt dobbeltspor fra Drammen til Kobbervikdalen er et stort prosjekt, med flere utfordrende oppgaver som skal løses. De største entreprisene i prosjektet er nå inngått.

Om kontraktene

Bane NOR har foretatt endringer i kontraktstrategien til prosjekt Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen. Bakgrunnen for dette er at planen for anleggsgjennomføring er endret. Hva prosjektet nå omfatter, og hva som er endret kan du lese mer om her.

Procurements - information in English

Forberedende arbeider

UDK 39 Forberedende arbeider Sundhaugen

Kontrakten omfatter forberedende arbeider på Sundhaugen-området, blant annet rørkryss, føringsveier, vannledning og legging og tilkobling av høyspentkabler.

Arbeidene ble fullført sommeren 2020.

UDK 33 Forberedende arbeider grunnarbeider og jernbaneteknikk

Kontrakten omfatter diverse grunnarbeider og jernbanetekniske arbeider, blant annet vest for Rødgata, Nybyen, Sundhaugen, Kreftings gate, Drammen stasjon og annet.

Kontrakt med NRC Group Norge ble inngått januar 2020. Oppstart av arbeidene var våren 2020, og pågår fortsatt.

Store entrepriser

UDK 01 Bergtunnel og dagsone Skoger

Leveransen omfatter 6 km bergtunnel og 1.6 km dagsone i Skoger. Tunnelen skal være dobbeltsporet og inkluderer to tverrslag og en evakueringstunnel. Spor og andre jernbanetekniske installasjoner inngår ikke i kontrakten.

Kontrakt ble signert 8. oktober 2019, arbeidene startet senhøsten samme år. Arbeidene er planlagt ferdigstilt 2. kvartal 2023.

UDK 02 Kulvert og løsmassetunnel

Leveransen vil omfatte en "cut and cover" betongtunnel fra avgreining mot Vestfoldbanen fra Drammen. Denne tunnelen bygges med åpen byggegrop. Betongtunnelen går over i en løsmassetunnel.

Bane NOR har gjennomført prekvalifisering for denne kontrakten, og konkurransepreget dialog med tilbydere. Kontrakt ble signert 6. november 2019, arbeidene startet senere samme år. Arbeidene er planlagt ferdigstilt 2. kvartal 2023.

UDK 03 Underbygning Drammen stasjon – Sundhaugen

Kontrakten omfatter all underbygning på strekningen Drammen stasjon-Sundhaugen, og inkluderer bl.a. ombygging av Drammen stasjon, arbeider på Bybrua fra elvebredden og inn på Strømsø torg, rive på Skamarken, ombygging Grønlandsundergangen og kulvert for Kreftings gate, føringsveier, VA, veiomlegginger med mer. 

Kontrakten singert med NCC Norge AS 1. juli 2021. 

UDK 05 Spor og KL Drammen stasjon – Sundhaugen, tunnel og dagsone Skoger

Kontrakten omfatter spor og kontaktledningsanlegg på strekningen Drammen stasjon-Sundhaugen, samt i tunnelene på Vestfoldbanen mot Skoger. Som kontaktledningsanlegg benyttes system 20 på strekningen Drammen stasjon – Sundhaugen og system 25 fra innkjør Vestfoldbanen i tunnel og frem til parselldelet i Skoger.

Kontrakten signert med Baneservice AS 1. juli 2021. 

UDK 06 El og tele Drammen – Sundhaugen, tunnel og dagsone Skoger

Kontrakten omfatter alt elektro- og telearbeid i prosjektområdet, også tunneler og dagsone Skoger.

Kontrakten signert med Caverion Norge AS 1. juli 2021. 

UDK 07 Signal NSI–63

Kontrakten omfatter ombygging av eksisterende NSI-63 signalanlegg i hele prosjektområdet.

Kontrakten ble tildelt Baneservice AS i september 2020. 

UDK 09 Signal ERTMS

Prosjektavtalen omfatter bygging og montering av ERTMS signalanlegg i hele prosjektområdet.

UDK 11 KL–AT Kobbervikdalen – Holm

Kontrakten omfatter en oppgradering av kontaktledningsanlegget på strekningen Kobbervikdalen – Holm. Det er planlagt kunngjøring av konkurranse om kontrakten i oktober 2022. Kontrakten vil være en utførelsesentreprise og kontraktsarbeidene skal utføres i 2023 og 2024.

Kontrakten omfatter oppgradering fra KL system 20 til 25 mellom Gulliksrud og Bergsenga i Skoger, strekningslengde ca. 5 km. dobbeltspor og bygging av AT anlegg mellom Gulliksrud og Holm, ca. 17 km. dobbeltspor.

Det planlegges for mest mulig gjenbruk av master og fundament.

UDK 30 Lokale støytiltak

Kontrakten omfatter støytiltak hos berørte naboer til hele prosjektområdet. Arbeidene utføres løpende, og du kan lese mer om dem her.

UDK 31 Riving/fjerning av eksisterende bane

Kontrakten omfatter riving og fjerning av jernbanespor på eksisterende banetrasé for Vestfoldbanen fra Drammen stasjon til Skoger. Nærmere detaljer om anskaffelsen kommer på et senere tidspunkt.

Prosjektet gjennomføres med modellbasert prosjektering. Les mer om dette HER.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål om en eller flere av kontraktene.

Bilde av Hanne Anette Stormo
Hanne Anette Stormo
Prosjektsjef
913 25 084
Bilde av Kari Stangeby Noer
Kari Stangeby Noer
Kontraktsleder
99 57 64 76