Anskaffelser

Byggingen av nytt dobbeltspor fra Drammen til Kobbervikdalen er et stort prosjekt, med flere utfordrende oppgaver som skal løses. Arbeidet med anskaffelser er i gang, og i tiden som kommer skal det utlyses en rekke kontrakter.

Vi sender ut nyhetsbrev i forbindelse med viktige endringer i prosjektene, til de som ønsker å følge med på anskaffelsene og kontraktene våre. Meld deg på nyhetsbrevet her.

Om kontraktene

Bane NOR har foretatt endringer i kontraktstrategien til prosjekt Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen. Bakgrunnen for dette er at planen for anleggsgjennomføring er endret.

På strekningen Drammen-Gulskogen skal prosjektet først gjøre ferdig ombyggingen av Drammen stasjon og sporene frem til Sundhaugen, deretter sporene fra Sundhaugen til Gulskogen og ombygging av Gulskogen stasjon. Fordelen med dette er at det vil være mulig å ta i bruk nytt dobbeltspor på Vestfoldbanen tidligere enn antatt, samt at det gir en mer effektiv anleggsgjennomføring. Tunnelarbeidene og -kontraktene blir ikke påvirket av dette.

Dette fører til at arbeidet på strekningen Drammen-Gulskogen deles opp i flere kontrakter.

Forberedende arbeider

UDK 39 Forberedende arbeider Sundhaugen

Kontrakten omfatter forberedende arbeider på Sundhaugen-området, blant annet rørkryss, føringsveier, vannledning og legging og tilkobling av høyspentkabler.

Arbeidene ble fullført sommeren 2020.

UDK 33 Forberedende arbeider grunnarbeider og jernbaneteknikk

Kontrakten omfatter diverse grunnarbeider og jernbanetekniske arbeider, blant annet vest for Rødgata, Nybyen, Sundhaugen, Kreftings gate, Drammen stasjon og annet.

Kontrakt med NRC Group Norge ble inngått januar 2020. Oppstart av arbeidene var våren 2020, og pågår fortsatt.

Store entrepriser

UDK 01 Bergtunnel og dagsone Skoger

Leveransen omfatter 6 km bergtunnel og 1.6 km dagsone i Skoger. Tunnelen skal være dobbeltsporet og inkluderer to tverrslag og en evakueringstunnel. Spor og andre jernbanetekniske installasjoner inngår ikke i kontrakten.

Kontrakt ble signert 8. oktober 2019, arbeidene startet senhøsten samme år. Arbeidene er planlagt ferdigstilt 2. kvartal 2023.

UDK 02 Kulvert og løsmassetunnel

Leveransen vil omfatte en "cut and cover" betongtunnel fra avgreining mot Vestfoldbanen fra Drammen. Denne tunnelen bygges med åpen byggegrop. Betongtunnelen går over i en løsmassetunnel.

Bane NOR har gjennomført prekvalifisering for denne kontrakten, og er i dialogfasen (konkurransen gjennomføres som konkurransepreget dialog) med tilbydere. Kontrakt ble signert 6. november 2019, arbeidene startet senere samme år. Arbeidene er planlagt ferdigstilt 2. kvartal 2023.

UDK 03 Underbygning Drammen stasjon – Sundhaugen

Kontrakten omfatter all underbygning på strekningen Drammen stasjon-Sundhaugen, og inkluderer bl.a. ombygging av Drammen stasjon, arbeider på Bybrua fra elvebredden og inn på Strømsø torg, rive på Skamarken, ombygging Grønlandsundergangen og kulvert for Kreftings gate, føringsveier, VA, veiomlegginger med mer. 

Utlysning i andre kvartal 2020, signering planlagt andre kvartal 2021. Oppstart av arbeidene er planlagt tredje kvartal 2021.

UDK 05 Spor og KL Drammen stasjon – Sundhaugen, tunnel og dagsone Skoger

Kontrakten omfatter spor og kontaktledningsanlegg på strekningen Drammen stasjon-Sundhaugen, samt i tunnelene på Vestfoldbanen mot Skoger. Som kontaktledningsanlegg benyttes system 20 på strekningen Drammen stasjon – Sundhaugen og system 25 fra innkjør Vestfoldbanen i tunnel og frem til parselldelet i Skoger.

Utlysning i andre kvartal 2020, signering planlagt andre kvartal 2021. Oppstart av arbeidene er planlagt tredje kvartal 2021.

UDK 06 El og tele Drammen – Sundhaugen, tunnel og dagsone Skoger

Kontrakten omfatter alt elektro- og telearbeid i prosjektområdet, også tunneler og dagsone Skoger.

Utlysning i andre kvartal 2020, signering planlagt andre kvartal 2021. Oppstart av arbeidene er planlagt tredje kvartal 2021.

UDK 07 Signal NSI–63

Kontrakten omfatter ombygging av eksisterende NSI-63 signalanlegg i hele prosjektområdet.

Kontrakten ble tildelt Baneservice AS i september 2020. Oppstart av anleggsarbeider fra november 2020. 

UDK 08 Underbygning Sundhaugen – Gulskogen stasjon

Kontrakten omfatter all underbygning på strekningen Sundhaugen - Gulskogen stasjon.

Utlysning våren 2022, oppstart arbeider 2023. Nærmere detaljer om anskaffelsen kommer på et senere tidspunkt.

UDK 09 Signal ERTMS

Kontrakten omfatter bygging og montering av ERTMS signalanlegg i hele prosjektområdet. Prosjektavtale er planlagt inngått høsten 2020.

UDK 10 Spor og KL Sundhaugen – Gulskogen stasjon

Kontrakten omfatter spor og kontaktledningsanlegg på strekningen Sundhaugen-Gulskogen stasjon. Som kontaktledningsanlegg benyttes system 20 på strekningen Sundhaugen – Gulskogen stasjon og system 25 fra innkjør Vestfoldbanen i tunnel og frem til parselldelet i Skoger. Utlysning våren 2022, oppstart arbeider 2023. Nærmere detaljer om anskaffelsen kommer på et senere tidspunkt.

UDK 11 Kl–AT Kobbervikdalen – Holm

Kontrakten omfatter en oppgradering av kontaktledningsanlegget på strekningen Kobbervikdalen – Holm. Nærmere detaljer om anskaffelsen kommer på et senere tidspunkt.

UDK 12 El og Tele Sundhaugen – Gulskogen stasjon

Kontrakten omfatter elektro- og telearbeid på strekningen Sundhaugen–Gulskogen stasjon. Utlysning våren 2022, oppstart arbeider 2023. Nærmere detaljer om anskaffelsen kommer på et senere tidspunkt.

UDK 30 Lokale støytiltak

Kontrakten omfatter støytiltak hos berørte naboer til hele prosjektområdet. Arbeidene utføres løpende, og du kan lese mer om dem her.

UDK 31 Riving/fjerning av eksisterende bane

Kontrakten omfatter riving og fjerning av jernbanespor på eksisterende banetrasé for Vestfoldbanen fra Drammen stasjon til Skoger. Nærmere detaljer om anskaffelsen kommer på et senere tidspunkt.

Om prosjektet

Prosjekt Drammen-Kobbervikdalen (UDK) er et InterCity-prosjekt som ligger under Utbyggingsdivisjonen i Bane NOR. Det er en del av fornyelsen av Vestfoldbanen, som inkluderer dobbeltspor mellom Drammen og Larvik.

UDK skal bygge nytt dobbeltspor i tunnel mellom Drammen og Kobbervikdalen, nytt dobbeltspor på eksisterende trase mellom Drammen og Gulskogen stasjoner, samt oppgradere begge stasjonene med nye plattformer og bedre atkomst. Byggestart ble markert mot slutten av 2019, og prosjektet er planlagt ferdig i 2025. Prosjektet har en totalramme på ca. 12,7 milliarder NOK (2019-kroner).

Prosjektet er omfattende og komplekst, og er delt opp i flere kontrakter. Bane NOR er en av Norges største byggherreorganisasjoner, og forvalter store summer hvert år. 

Les mer om anskaffelser i Bane NOR HER.

Prosjektet gjennomføres med modellbasert prosjektering. Les mer om dette HER.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål om en eller flere av kontraktene.

Bilde av Hanne Anette Stormo
Hanne Anette Stormo
Prosjektsjef
913 25 084
Bilde av Eirik Harding Hansen
Eirik Harding Hansen
Leder kontrakt og anskaffelse
932 49 943