Anskaffelser

Byggingen av nytt dobbeltspor fra Drammen til Kobbervikdalen er et stort prosjekt, med flere utfordrende oppgaver som skal løses. Arbeidet med anskaffelser er i gang, og i tiden som kommer skal det utlyses en rekke kontrakter.

Om kontraktene

Bane NOR har foretatt endringer i kontraktstrategien for prosjektet. Den store kontrakten UDK 03, som tidligere har blitt presentert for markedet, skal deles opp i tre kontrakter. Alle kontraktene er utførelsesentrepriser. Dette er den nye kontraktstrategien:

Om prosjektet

Prosjekt Drammen-Kobbervikdalen (UDK) er et InterCity-prosjekt som ligger under Utbyggingsdivisjonen i Bane NOR. Det er en del av fornyelsen av Vestfoldbanen, som inkluderer dobbeltspor mellom Drammen og Larvik.

UDK skal bygge nytt dobbeltspor i tunnel mellom Drammen og Kobbervikdalen, nytt dobbeltspor på eksisterende trase mellom Drammen og Gulskogen stasjoner, samt oppgradere begge stasjonene med nye plattformer og bedre atkomst. Byggestart er planlagt i 2019, og prosjektet er planlagt ferdig i 2025. Prosjektet har en totalramme på ca. 10 milliarder kroner.

Prosjektet er omfattende og komplekst, og er delt opp i flere kontrakter. Bane NOR er en av Norges største byggherreorganisasjoner, og forvalter store summer hvert år. Foretaket stiller en rekke krav til sine leverandører. 

Les mer om anskaffelser i Bane NOR HER.

Prosjektet gjennomføres med modellbasert prosjektering. Les mer om dette HER.

Hovedkontrakter

UDK 01 - Totalentreprise bergtunnel og dagsone Skoger

Leveransen omfatter 6 km bergtunnel og 1.6 km dagsone i Skoger. Tunnelen skal være dobbeltsporet og inkluderer to tverrslag og to evakueringstunneler. Spor og andre jernbanetekniske installasjoner inngår ikke i kontrakten.

Les mer om kontraktens omfang HER.

UDK 02 - Totalentreprise løsmassetunnel og kulvert

Leveransen vil omfatte en "cut and cover" betongtunnel fra avgreining mot Vestfoldbanen fra Drammen. Denne tunnelen bygges med åpen byggegrop. Betongtunnelen går over i en løsmassetunnel.

Bane NOR har kunngjort prekvalifisering for denne kontrakten. Les mer HER.

Les mer om kontraktens omfang HER.

UDK 03 - Utførelsesentreprise underbygning Drammen-Gulskogen

Leveransen omfatter ombygging av Drammen og Gulskogen stasjoner og 3 km dobbeltspor mellom Drammen og Gulskogen.

Les mer om kontraktens omfang HER.

UDK 05 - Utførelsesentreprise KL og spor

Leveransen omfatter KL og spor-arbeider for hele prosjektet, også tunneler og dagsone Skoger.

Les mer om kontraktens omfang HER.

UDK 06 - Utførelsesentreprise El og Tele

Leveransen omfatter El og Tele-arbeider for hele prosjektet, også tunneler og dagsone Skoger.

Les mer om kontraktens omfang HER.

Andre kontrakter

Prosjektet innbefatter også en rekke andre kontrakter av varierende størrelse og innhold.

Alle kontrakter blir kunngjort på Bane NORs konkurransegjennomføringsverktøy.

UDK 27 - Forberedende grunnarbeider - tunneler

Forberedende grunnarbeider tunnel omfatter i hovedsak etablering av 3 riggområder som totalentreprise UDK 01 skal benytte ifbm. tunneldrivingen. Hensikten med de forberedende arbeidene er å kunne starte tunneldrivingen tidligere.

Til hvert av riggområdene føres det frem høyspent, vann, spillvannsledninger, etc. Riggområdene ferdigplaneres og forskjæringer etableres slik at tunnelentreprenøren for UDK 01 umiddelbart etter kontraktsinngåelse kan starte med å drive tverrslag og bergtunnel. I entreprisen ligger det også å etablere riggområder på Sundhaugen for UDK 02 og UDK 03.

Planlagt kontraktsinngåelse er i juli 2018 og ferdigstillelse september 2019.

UDK 28 Forberedende arbeider jernbaneteknikk

I forbindelse med prosjektet er det behov for å legge om eksisterende jernbanetekniske kabler før grunnarbeidene for nye spor starter.

Entreprise UDK 28 omfatter kabelomlegginger på strekningen Kreftings gate – Gulskogen. Arbeidet omfatter etablering av midlertidig kabeltrase utenfor anleggsområdet og omlegging/kobling og testing av kabler som legges om. I tillegg omfatter entreprisen noen andre jernbanetekniske arbeider som må utføres før oppstart av UDK 03, blant annet omlegginger i forbindelse med arbeider for kulverten for ny GS-vei i Vintergata.

Planlagt kunngjøring er i oktober 2018, kontraktsinngåelse er i mars 2019 og entreprisen ferdigstilles i mai 2020.

UDK 33 Forberedende grunnarbeider - stasjoner og jernbaneteknikk

UDK 33 har som formål å gjennomføre grunnarbeider før hovedentreprisen UDK 03 igangsettes sommeren 2020.

Denne entreprisen skal blant annet oppføre råbygget for nytt koblingshus. I tillegg skal entreprisen etablere føringsveier, ved hjelp av rørpressinger, for kabler og ledninger som må krysse eksisterende spor på strekningen Kreftingsgate – Gulskogen. En stor del av entreprisen er å bygge den søndre delen av kulverten for ny GS-vei i Vintergata.

Planlagt kunngjøring i november 2018, kontraktsinngåelse er i mars 2019 og ferdigstillelse i oktober 2020.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål om en eller flere av kontraktene.

Bilde av Hanne Anette Stormo
Hanne Anette Stormo
Prosjektsjef
913 25 084
Bilde av Eirik Harding Hansen
Eirik Harding Hansen
Leder kontrakt og anskaffelse
932 49 943