Høring avsluttet

Kommunedelplan for dobbeltspor mellom Sandnes og Nærbø har vært ute til offentlig ettersyn og høring høsten 2023. Høringen er nå avsluttet, og planen skal gå videre til politisk sluttbehandling.

  • Prosjektnyheter
  • Planprosjekt
  • Rogaland
  • Utbygging mellom Sandnes og Nærbø

Publisert: 8. januar 2024 klokken 08:53

Illustrasjon av hvordan Bryne stasjon kan se ut i fremtiden

Denne illustrasjonen viser hvordan Bryne stasjon kan se ut i fremtiden. Bane NOR

Bane NOR arbeider med en plan for sammenhengende dobbeltspor mellom Sandnes og Nærbø. Det er utarbeidet en egen kommunedelplan for dette tiltaket. Denne planen har vært ute på offentlig høring og ettersyn høsten 2023.

Innspillene

Vi har mottatt en rekke innspill til planen, fra både myndigheter, næringsliv, organisasjoner og privatpersoner. Vi setter stor pris på interessen, og har nå startet arbeidet med å gå gjennom det som har kommet inn.

Alle innspillene registreres i et eget dokument, der vi også kommenterer og svarer dem ut. Dette dokumentet blir en del av den videre politiske behandlingen av planen.

Arbeidet med høringsinnspillene kan føre til at det blir gjort justeringer i plandokumentene. Når disse endringene er gjort kan hele planen gå til politisk vedtak i de berørte kommunene. Vi forventer at planen blir behandlet innen sommeren 2024.

Veien videre

Når kommunedelplanen er endelig vedtatt, så har vi definert hvilken trasé et dobbeltspor mellom Sandnes og Nærbø skal følge. Det betyr at både vi i Bane NOR og kommunene traseen ligger i, har fått avklart jernbanens fremtidige arealbehov. Dette vil gjøre det enklere for kommunene å planlegge videre utvikling i årene som kommer.

Neste skritt i prosessen som leder til bygging er detaljregulering. Det er i denne fasen detaljene kommer på plass, planområdet blir endelig definert, og eventuelt oppkjøp av berørte eiendommer kan begynne.

Det er ikke avklart når det kan bli aktuelt å starte reguleringsarbeidet for dobbeltspor mellom Sandnes og Nærbø. Jernbanedirektoratet og Bane NOR har ikke anbefalt å prioritere prosjektet i Nasjonal transportplan 2025-2036 (NTP), og det er usikkert når detaljprosjektering og -regulering, og eventuell bygging kan finne sted. NTP blir lagt frem for Stortinget våren 2024.


Publisert: 8. januar 2024 klokken 08:53