Spørsmål og svar

Lurer du på hva en togparkering er, hvordan den påvirker omgivelsene og hva som skjer der? På denne siden svarer vi på en del spørsmål som ofte kommer opp.

  • Prosjektnyheter
  • Togparkering Lillehammer

Publisert: 13. mars 2023 klokken 09:55

Vinterbilde med fronten på fire togsett side om side.

Illustrasjonsfoto fra togparkeringen på Lillestrøm. Foto: Simen Slette Sunde, Bane NOR

Hva er en togparkering?

Et anlegg for togparkering kalles et hensettingsområde på jernbanespråket. Her står togene parkert når de ikke går i trafikk, flest på natten, men også i perioder med mindre trafikk på dagtid.

På et hensettingsområde blir det gjort daglig vedlikehold av togene, som blant annet innvendig renhold, tømming av toaletter, etterfylling av vann og kioskvarer. Togparkering er viktig for både å sikre at tomme tog ikke tar opp plass på sporene, og for å ta vare på togsettene.

Klikk her for å se en informasjonsfilm om togparkering.(├ąpnes i ny fane) (Merk at denne filmen er fra 2019. Det kan derfor være enkelte opplysninger som framkommer i filmen, som ikke lenger er korrekte. Men det viktigste innholdet - hva togparkering er og hvorfor dette bygges - det gjelder fortsatt!)

Hvorfor trenger dere togparkering på Lillehammer?

Det er en kraftig vekst i togtrafikken, og det blir stadig flere tog på skinnene. Generelt betyr det at behovet for parkeringsplasser øker.

Togparkeringen på Hove er nødvendig for på sikt å gjøre det mulig med flere avganger til og fra Lillehammer og på søndre del av Dovrebanen. I dag er det noen få plasser på Lurhaugen like ved Lillehammer stasjon, i tillegg til at det kjøres tomme tog fra Lillehammer til Hamar for hensetting over natten.

I forbindelse med utbyggingen av dobbeltspor sør for Hamar, planlegges det å kjøre flere og raskere tog mellom Oslo og Innlandet. Les mer om prosjektet her.

Hvor skal togparkeringen ligge?

Det nye hensettingsområdet skal bygges på Hove ca. tre kilometer nord for Lillehammer sentrum. Nærmere bestemt skal området bygges mellom Dovrebanen og E6, avgrenset i nord av Fv. 2522 Storhovearmen og i syd av driftsbasen for skinnegående arbeidsmaskiner.

Hvor stor blir togparkeringen?

Vi planlegger åtte spor med plass til å parkere totalt 16 togsett av typen Flirt, og det blir mulig for tog å kjøre inn på området både nordfra og sydfra. Området kan også benyttes av annet skinnegående materiell.

Prosjektet medfører også noen tilpasninger knyttet til dagens driftsbase og oppgradering av kontaktledningsanlegget mellom Hove og Fåberg omformer.

Når skal togparkeringen bygges?

Bane NOR inngikk kontrakt om en totalentreprise for byggearbeidene i august 2023. Anleggsvirksomheten skyter fart på senvinteren og våren 2024, og vi planlegger at området kan tas i bruk ved utgangen av 2025.

Hvordan påvirker togparkeringen meg?

For de aller fleste vil ikke prosjektet merkes spesielt. Men for den som bor eller er grunneier i nærheten av området, vil det selvsagt kunne bli merkbart.

I byggefasen blir det gjort omfattende grunn- og konstruksjonsarbeider, og ulemper i form av støy, støv og lysforurensing kan bli merkbart for de nærmeste naboene. Bane NOR forplikter seg til å følge bestemmelser i Plan- og bygningsloven, samt gjeldende støy- og støvforskrifter i anleggsfasen.

Når anlegget er ferdig bygget og tatt i bruk, vil det være aktivitet der store deler av døgnet, spesielt tidlig om morgenen og på kvelden. Bane NOR gjør nå grundige beregninger av framtidig støy fra virksomheten, og vi vil kartlegge om det er behov for tiltak som sikrer at ingen nærliggende eiendommer får støy over gjeldende grenseverdier.

Slike tiltak planlegges og gjennomføres i nært samråd med grunneierne, og Bane NOR vil ta sikte på at tiltakene gjennomføres før anleggsarbeidene starter opp.

Hvordan får jeg mer informasjon som nabo?

Bane NOR har tatt direkte kontakt med alle grunneiere hvor vi trenger å erverve grunn, samt for eiendommer hvor det kan bli aktuelt å gjennomføre støytiltak.

Naboene våre i Sørsvevegen og nedre del av Bælafaret ble invitert til et informasjonsmøte som ble avholdt i mai 2022. 


Publisert: 13. mars 2023 klokken 09:55