Bane NOR inngår kontrakt på Lillehammer med Baneservice

Baneservice er valgt som totalentreprenør for ny togparkering på Hove ved Lillehammer. Prosjektet er viktig for å kunne utvide togtilbudet mellom Lillehammer og Oslo.

  • Togparkering Lillehammer
  • Dovrebanen
  • Prosjektnyheter
  • Utbyggingsprosjekt

Publisert: 25. august 2023 klokken 13:57

Prosjektlederen i anleggsklær foran området hvor det nå er lagret tømmer, brakker med mer.

Prosjektleder Morten Berg-Solbakken i Bane NOR foran området hvor de nye hensettingssporene skal bygges. Foto: Olav Nordli, Bane NOR

På jernbanespråket brukes betegnelsen hensetting om et område der togene står parkert når de ikke er i trafikk. På Hove, som ligger ca. tre kilometer nord for Lillehammer, blir det åtte slike spor med plass til totalt 16 togsett.

Best på kvalitet

Kontrakten er en totalentreprise som innebærer både detaljprosjektering og bygging av alle tekniske anlegg, med unntak av signal- og sikringsanlegget.

Grunnlaget for vurderingen av tilbudene var at pris og kvalitet skulle vektes likt. For sistnevnte er viktige faktorer blant annet kvalitet på leveransen, hvordan oppdraget er planlagt gjennomført, planlegging og prosjektering, organisering samt miljøhensyn og hvordan grensesnittene ivaretas mellom de ulike fagene.

–  Baneservice leverte det kvalitetsmessig beste tilbudet og kom samlet sett best ut. Vi kjenner Baneservice som en solid entreprenør med stor jernbanekompetanse, og vi ser fram til et godt samarbeid med dyktige fagfolk, sier prosjektleder Morten Berg-Solbakken i Bane NOR. Kontraktsverdien er i underkant av 400 millioner kroner.

Ferdig i 2025

– Vi takker Bane NOR for tilliten og er klare til innsats. Baneservice har levert store, tverrfaglige totalentrepriser tidligere, og dette blir et viktig et viktig oppdrag for oss. Vi tror vi skal gjøre en god jobb, sier administrerende direktør Kjersti Kanne i Baneservice.

– Bane NOR har stilt klare miljøkrav i kontrakten, og dette passer fint med at vi investerer og legger om driften for å endre klimaavtrykket vårt, framholder Kjersti Kanne.

Tilrigging og noen grunnarbeider, samt fornyelse av kontaktledningsanlegget mellom Hove og Fåberg omformer, vil starte opp på prosjektet nå i høst. Samtidig skal det jobbes med detaljprosjektering av hele anlegget som skal bygges. Hovedtyngden av arbeider starter opp på vårparten 2024, og hensettingsområdet skal etter planen stå ferdig til bruk innen utgangen av 2025.

Dette skal bygges

De nye sporene på Hove skal bygges mellom Dovrebanen og E6, avgrenset i nord av Fv. 2522 Storhovearmen og i syd av driftsbasen for skinnegående arbeidsmaskiner. Det blir åtte spor med plass til totalt 16 togsett av typen Flirt, og det blir mulig for tog å kjøre inn på området både nordfra og sydfra. Området kan også benyttes av annet skinnegående materiell.

Prosjektet skal også gjøre noen tilpasninger knyttet til dagens driftsbase, samt oppgradering av kontaktledningsanlegget mellom Hove og Fåberg omformer.

På et hensettingsområde blir det gjort daglig vedlikehold av togene, som blant annet innvendig renhold, tømming av toaletter og etterfylling av vann og kioskvarer. Togparkering er viktig for både å sikre at tomme tog ikke tar opp plass på sporene og for å ta vare på togsettene.

Byutvikling og flere avganger

Flere parkeringsplasser for tog er et bidrag av flere tiltak som er nødvendig for å kunne øke antall avganger til og fra Lillehammer. Men Hove hensetting er også viktig bidrag for å gi kapasitetsøkning lenger sør på Dovrebanen, da det frigir parkeringskapasitet sørover og bidrar til mindre tomtogkjøring mellom hensettingsanleggene. I dag er det noen få plasser på Lurhaugen like ved Lillehammer stasjon, i tillegg til at det kjøres tomme tog fra Lillehammer til Hamar for hensetting over natten.

I forbindelse med utbyggingen av dobbeltspor sør for Hamar, planlegges det å kjøre flere og raskere tog mellom Oslo og Innlandet.

Bane NOR vil, når prosjektet er ferdig, kunne frigi arealer på området ved Lurhaugen hvor dagens hensettingsspor ligger. Bane NOR Eiendom gått sammen med Lillehammer kommunale eiendomsselskap om å stifte et selskap (Lurhaugen Utvikling) hvor formålet er å utvikle området. Dette er et sentralt område som er kan være viktig for utviklingen av Lillehammer sentrum.

Blide  kontraktspartnere utveksler håndtrykk

Signerte kontrakt: Foran administrerende direktør Kjersti Kanne i Baneservice og prosjektdirektør Per Vilnes i Bane NOR. Bak f.v. prosjektsjef Anders Tidemand-Johannesen og prosjektleder Ole Christian Rognlien i Baneservice og prosjektleder Morten Berg-Solbakken i Bane NOR. Foto: Olav Nordli, Bane NOR


Publisert: 25. august 2023 klokken 13:57