Solid løft for Sandnes sentrum stasjon

- Mandag 22. april går startskuddet for første del av fornyelse- og oppgraderingsprosjektene på Sandnes sentrum stasjon. Tiltakene omfatter nye heiser og trapper, oppgradering av plattformer, eksisterende ramper og trapper samt øvrige utvendige overflater på betongkonstruksjoner, forteller prosjektleder Jostein Brottveit. 

 • Oppgradering Sandnes stasjon
 • Prosjektnyheter
 • Utbyggingsprosjekt

Publisert: 22. april 2024 klokken 15:20

- Det er gjerdet inn et riggareale ved Rutenparken, mellom undergangene i Industrigata og Olav Kyrres gate. Risa, som er entreprenøren, vil begynne med overflatebehandling av betongvegger og underganger. Det vil være mindre aktivitet nå til å begynne med, men aktiviteten i området vil øke frem mot sommeren, sier Brottveit.

Travel sommer i møte
Til tider vil det være noe begrenset fremkommelighet til plattformene, men Bane NOR etterstreber å holde mest mulig åpent. Brottveit sier at området vil bli godt skiltet under hele prosjektet.

For å kunne gjøre tiltakene på en sikker og forsvarlig måte, må Bane NOR stenge av togtrafikken i ett spor på Sandnes Sentrum stasjon i 8 uker, se flere detaljer i faktaboks. 

- Når vi arbeider så tett opp til mot sporet er vi nødt til å tenke sikkerhet først. Derfor vil det bli ensporet drift på Sandnes sentrum stasjon i sommer, forklarer prosjektlederen. 

Byggeaktivitet til høsten
Til høsten starter andre del av prosjekt, som har som mål å gjøre stasjonen mer tilgjengelig. Det eksisterer i dag to trappeløp samt en rampe ved hver plattform. Rampen kan benyttes av reisende med barnevogn og personer som ikke er i stand til å benytte trapp etc, men er ikke utformet i henhold til regler for universell utforming grunnet for høy stigningsgrad i forhold til dens lengde. 

- Prosjektet skal tilføre fire nye adkomster til plattformene, en trapp og en heis til hver plattform for å bedre tilgjengeligheten. Dette arbeidet starter til høsten. Oppgraderingen av Sandnes sentrum stasjon vil være ferdig våren 2025, forklarer Brottveit

Det etableres ny sykkelparkering med tak i området mellom trapp og heis på Rutensiden av stasjonen.

Bakgrunn for oppgraderingen
De siste tiårene har det vært betydelig vekst i passasjertall på Jærbanen. Det er inngått en byvekstavtale mellom staten ved Jernbanedirektoraret og Statens vegvesen og Rogaland fylkeskommune. Avtalen setter søkelys på trafikkutfordringene og arealutviklingen i regionen. Partene skal samarbeide om virkemidler for å utløse utbyggingspotensialet i sentrumsområder og ved viktige knutepunkter, stasjoner og holdeplasser.

- I forlengelsen av avtalen utløses behovet for nye adkomster til stasjonen. Bane NOR har satt i gang to prosjekter; et fornyelsesprosjekt, og et prosjekt for nye heiser og trapper. Det første prosjektet omfatter plattformer, eksisterende ramper og trapper samt øvrige utvendige overflater på betongkonstruksjoner knyttet til stasjonen. Det er denne delen av prosjektet som begynner mandag 22. april. Prosjektet for nye heiser og trapper vil etter planen ha oppstart høsten 2024, forklarer prosjektleder Brottveit.

Sandnes sentrum stasjon er hevet over bakkeplan og det er flere underganger under stasjonen for både kjøretøy og myke trafikanter. Stasjonen har også to plattformer hvorav begge utgjør deler av tiltaksområde for prosjektet.

Ensporet drift

På grunn av sikkerheten til de som utfører arbeid på stasjonen, vil det være ensporet drift i flere uker i sommer.

 • Fra 15. juni til 14. juli er spor 5 stengt, dette er sporet i retning Stavanger. I denne perioden går alle tog i begge retninger fra spor 6.
 • Fra 15. juli til 11. august er spor 6 stengt, dette er sporet i retning Egersund. I denne perioden går alle tog i begge retninger fra spor 5.

Fornyelsesprosjekt ført ut

Prosjektet med oppstart 22. april skal fra nå og gjennom sommeren i hovedsak utføre følgende:

 • Nytt plattformdekke med taktil merking
 • Ny stasjonsmøblering i nord
 • Erstatte gamle leskur og bygge nye (totalt 4 stk)
 • Delvis nytt belysningsanlegg
 • Fornye høyttaleranlegg
 • Vasking og behandling av eksisterende betongkonstruksjon
Publisert: 22. april 2024 klokken 15:20