Risa sikret seg den første av to kontrakter på Sandnes sentrum stasjon.

6. mars signerte Risa og Bane NOR den første av to kontrakter for prosjektet på Sandnes sentrum stasjon. Prosjektet skal gi stasjonen et løft ved å fornye store deler.

 • Sørlandsbanen
 • Rogaland
 • Oppgradering Sandnes stasjon
 • Nyheter og aktuelt
 • Utbyggingsprosjekt
 • Vedlikeholdsarbeid

Publisert: 7. mars 2024 klokken 08:56

To menn i gul jakke med hjelm som tar hverandre i hånda

Kontraktsignering 6. mars. til venstre, prosjektleder Jostein Brottveit fra Bane NOR og Martin Mæland fra Risa. Tore Flottorp, Bane NOR

- Vi er glade for å ha med Risa. Vi har hatt gode erfaringer med dem i forbindelse med prosjekter på både Egersund og Hellvik stasjon. De har vist en god forståelse for oppgaven, og vi har troa på et godt prosjekt i samarbeid med dem, sier prosjektleder i Bane NOR Jostein Grøstad Brottveit.

Risa er en stor aktør med solid lokal forankring, og er klare for prosjektet på jernbanen.

- Risa har etablert en solid organisasjon satt sammen av personell med relevant bakgrunn, fagkompetanse og erfaring i alle ledd. Organiseringen av prosjektet er basert på beste praksis og i tråd med de tekniske kravene til gjennomføring.  I tillegg er det ført opp andre sentrale posisjoner som er viktige i utførelsen av prosjektet for å ivareta ytre miljø og 3.part, sier prosjektleder i Risa Martin Mæland. 

Brottveit legger vekt på at gjennomføringen av tiltakene skal påvirke de reisende på mest skånsom måte. I tillegg blir det viktig å ivareta Blink-festivalen, hvor det planlegges for flere tiltak for å legge til rette for denne.

- Risa planlegger for at alt utstyret skal være utslippsfri, med unntak av varelevering og fres. Dette er svært positivt både med tanke på støy og miljøet, sier Brottveit

Risa legger opp til en anleggsperiode som går fra andre halvdel av april og ut august.

- Risa takker bane nor for tilliten og vi ser frem til et godt samarbeid som på tidligere prosjekter. Vi gleder oss til å se en ferdig og oppgradert plattform på Sandnes over sommeren 24, sier Mæland

Om prosjektet
De siste tiårene har det vært betydelig vekst i passasjertall på Jærbanen. Det er inngått en byvekstavtale mellom staten ved Jernbanedirektoraret og Statens vegvesen og Rogaland fylkeskommune. Avtalen setter søkelys på trafikkutfordringene og arealutviklingen i regionen. Partene skal samarbeide om virkemidler for å utløse utbyggingspotensialet i sentrumsområder og ved viktige knutepunkter, stasjoner og holdeplasser.

I forlengelsen av avtalen utløses behovet for nye adkomster til stasjonen. Bane NOR har satt i gang to prosjekter; et fornyelsesprosjekt, og et prosjekt for nye heiser og trapper. Det første prosjektet omfatter plattformer, eksisterende ramper og trapper samt øvrige utvendige overflater på betongkonstruksjoner knyttet til stasjonen. Prosjektet har oppstart våren 2024. Prosjektet for nye heiser og trapper vil etter planen ha oppstart høsten 2024.

Sandnes sentrum stasjon er hevet over bakkeplan og det er flere underganger under stasjonen for både kjøretøy og myke trafikanter. Stasjonen har også to plattformer hvorav begge utgjør deler av tiltaksområde for prosjektet.

Fornyelse av stasjonen
Prosjektet skal gi stasjonen et løft ved å fornye store deler. Det er denne delen av arbeidet Risa skal gjennomføre:

 • Nytt plattformdekke med taktil merking
 • Ny stasjonsmøblering i nord
 • Fjerne eksisterende leskur og erstatte det med nye
 • Delvis nytt belysningsanlegg
 • Fornye høyttaleranlegg
 • Vasking og behandling av eksisterende betongkonstruksjon

Nye heiser og trapper
Denne delen av prosjektet lyses ut i april 2024. Det eksisterer i dag to trappeløp samt en rampe ved hver plattform. Rampen kan benyttes av reisende med barnevogn, personer som ikke er i stand til å benytte trapp etc., men er ikke utformet i henhold til regler for universell utforming grunnet for høy stigningsgrad i forhold til dens lengde.

Prosjektet skal tilføre fire nye adkomster til plattformene, en trapp og en heis til hver plattform for å bedre tilgjengeligheten.

Det etableres ny sykkelparkering med tak i området mellom trapp og heis på Rutensiden av stasjonen.


Publisert: 7. mars 2024 klokken 08:56