Signerte på en god jobb gjort

Smilene satt løst da Bane NOR og entreprenøren Hæhre PNC underskrev delovertagelsen av entreprisen Eidsvoll nord-Langset nylig. Kanskje ikke så rart når overleveringen skjedde før avtalt tid og under stipulert kostnad.

  • Prosjektnyheter
  • Dovrebanen
  • Dobbeltspor gjennom Eidsvoll
  • Utbyggingsprosjekt

Publisert: 5. desember 2023 klokken 11:11

Prosjektlederne utveksler håndtrykk med det underskrevne dokumentet foran seg.

Blide prosjektlederfjes: Ronny André Olsen i arbeidsfellesskapet Hæhre PNC (t.v.) og Ronny Eirik Hansen i Bane NOR. Inger Strøm Flugsrud, Bane NOR

– I tillegg er vi enige om en veldig stor del av sluttoppgjøret, og jeg vil skryte av samarbeidet med entreprenøren. Vi har fått til noe sammen som jeg synes vi kan være stolte av, sier Ronny Eirik Hansen, prosjektleder i Bane NOR.

Nesten i mål

Byggingen av nytt dobbeltspor gjennom Eidsvoll har vært inndelt i to hovedentrepriser. Den aktuelle strekningen går fra nord for stasjonsområdet på Eidsvoll fram til Langset på østsiden av Vorma, og den er ca. 4,5 km lang.

I tillegg til jernbanetekniske anlegg omfatter kontrakten mye masseflytting, bygging av to kulverter i løsmasser og to mindre bruer.  Og ikke minst – den 836 meter lange Minnevika jernbanebru som krysser Vorma og utgjør rundt halvparten av kontraktssummen på ca. 2,2 milliarder kroner. Byggestart var i 2019 og strekningen ble tatt i bruk 15. oktober 2023. 

Dermed er det aller meste av kontrakten, inkludert Minnevika bru og alt av jernbaneteknisk utrustning, nå overtatt.

– Det som gjenstår i 2024 er finpuss og istandsetting av et stort massedeponi, samt bygging av turvegen «Vormtråkk». Denne skal etableres i traseen til det nedlagte gamle sporet og på jernbanebrua fra 1880. Vi regner også med å avslutte dette arbeidet 2-3 måneder før den opprinnelige kontraktsfristen, opplyser Ronny Eirik Hansen.

Bevisste på samhandling

Selvsagt har man ikke vært enige om ett og alt på prosjektet, men partene har vært bevisst på å løse ting på rett nivå i organisasjonene og ikke skyve problemene foran seg.

– Når vi lyktes med dette, kunne vi heve blikket og se 6-12 måneder fram i tid. Vi har prøvd å ta tak i det vi kunne forbedre og gjøre noe med i forkant, istedenfor å grave oss ned i det som allerede lå bak oss, framholder Bane NORs prosjektleder.

– Dette innebar at vi aktivt involverte entreprenøren i prosesser med endring og optimalisering, hvor partene har delt innsparingene. Dette er ikke veldig vanlig for utførelsesentrepriser, men har fungert godt hos oss, forteller Hansen.

Ronny André Olsen, prosjektleder i arbeidsfellesskapet Hæhre PNC, sier seg enig:

– Vi tok godt imot dette initiativet. Det har ført til flere store prosesser med fokus på risikoredusering i forhold til fremdrift, særlig mot faseomlegginger og togfrie arbeidsperioder, men også på kostnadsbesparelser, sier han.

– Byggherre og rådgiver har jobbet aktivt sammen med entreprenør for å få til gode, byggbare og gjennomtenke løsninger. Dette har bidratt til å bygge godt samhold og felles mål under utførelsen.  Tidlig planlegging av arbeidsperioder i togpauser, gode samhandlinger og optimaliseringer har gjort begge parter trygge på gjennomføringen av prosjektet, understreker Ronny André Olsen.

Byggestein for bærekraftig transport

Strekningen Eidsvoll nord-Langset er en av to hovedentrepriser som utgjør det nye dobbeltsporet som er åpnet gjennom Eidsvoll. Den andre entreprisen (Venjar-Eidsvoll nord) ble utført av NCC Norge AS.  Den totale prosjektkostnaden for Venjar-Langset ligger an til å bli på snaue 6,2 milliarder (omregnet til 2023-kroner), noe som er 1,3 mrd. kroner under styringsrammen.

Prosjektet er først og fremst en viktig byggestein på veien mot dobbeltspor Oslo-Hamar og en styrking av jernbanen som den mest bærekraftige transportåren på strekningen. Sammen med dobbeltsporet gjennom Stange (Kleverud-Sørli-Åkersvika) som er under bygging og står ferdig i 2027, bidrar prosjektet til flere gods- og persontog, kortere reisetid og bedre punktlighet på Dovrebanen.


Publisert: 5. desember 2023 klokken 11:11