Fakta om prosjektet Venjar-Langset

Det nye dobbeltsporet gjennom Eidsvoll er et viktig bidrag til kortere reisetid, større kapasitet og bedre punktlighet. Her finner du en samling av sentrale prosjektfakta.

 • Utbyggingsprosjekt
 • Dobbeltspor gjennom Eidsvoll
 • Dovrebanen
 • Gardemobanen

Publisert: 22. oktober 2023 klokken 12:31

Nytt dobbeltspor syd for Eidsvoll stasjon. Til venstre ser vi også Hovedbanen fra 1854. Foto: Bane NOR

Prosjektet er først og fremst en viktig byggestein på veien mot dobbeltspor Oslo-Hamar og en styrking av jernbanen som den mest bærekraftige transportåren på strekningen.

Sammen med dobbeltsporet gjennom Stange (Kleverud-Sørli-Åkersvika) som er under bygging, vil Venjar-Langset bidra til to tog i timen i grunnrute mellom Oslo og Hamar fra 2027. De raskeste fjerntogene vil bruke under én time på strekningen, og det blir også bedre vilkår for godstogene.

På kort sikt vil reisende på strekningen merke disse forbedringene (fra ruteendringen i desember):

 • Persontogene vil spare inntil fem minutter nord for Eidsvoll (gjelder fra ruteendringen 10. desember). Traseen er bygd for en hastighet på 200 km/t.
 • Punktligheten blir bedre, og det blir lettere å ta inn oppståtte forsinkelser.
 • Det blir mer smidig avvikling av godstrafikken.

Dette er prosjektet

Prosjektet har vært inndelt i to parseller:

Venjar-Eidsvoll nord (9 km)

 • Fire km enkeltspor parallelt med det gamle sør for Eidsvoll stasjon.
 • Nytt sporarrangement på Eidsvoll stasjon inkludert koblingshus og nytt ventespor for godstog.
 • Wergeland løsmassetunnel (betongkulvert gjennom løsmasser) (380 m)
 • Fire andre underganger/kulverter, fem jernbanebruer

Byggestart var høsten 2018. Strekningen syd for Eidsvoll stasjon og ombygd sporområde på stasjonen ble tatt i bruk i september 2022, noe som allerede har bedret reisetid og punktlighet. Overlevering fra entreprenør var 1. november 2022, over sju måneder før den opprinnelige fristen.

Eidsvoll nord-Langset (4,5 km)

 • Minnevika jernbanebru (836 m), to mindre bruer.
 • To kulverter i løsmasser.

Byggestart var i 2019, strekningen ble tatt i bruk søndag 15. oktober 2023 etter en togpause på ni dager for innkobling av de nye sporene. Den første tiden vil hastigheten være midlertidig nedsatt til 80 km/t. Etter at et visst antall tonn har passert over strekningen, settes hastigheten opp til 200 km/t.

Kavalkade: Dette har skjedd i prosjektet

Arbeidsmaskiner og arbeid med kontaktledningen i tåke på brua.

Arbeid på Minnevika jernbanebru like før åpningen i oktober 2023. Foto: Hans-Petter Lyshaug, Bane NOR

Vormtråkk

Mellom Eidsvoll stasjon og Langset bygger prosjektet turvegen «Vormtråkk», som kobles sammen med «Mjøstråkk» videre nordover langs Mjøsa. Vormtråkk vil følge den gamle jernbanetraseen, blant annet over den nedlagte jernbanebrua på Minnesund, og den åpner i løpet av 2024.

En liten del av Vormtråkk, lengst mot syd, ble tatt i bruk i juni 2023.

Entreprenører og rådgivere

Rådgiver for hele strekningen: Dr.ing.  A. Aas Jakobsen AS
Hovedentreprenør Venjar-Eidsvoll nord: NCC Norge AS
Hovedentreprenør Eidsvoll nord-Langset: Arbeidsfellesskapet PNC Hæhre
Signal- og sikringsanlegg Venjar-Eidsvoll nord: Siemens Mobility AS
Signal- og sikringsanlegg Eidsvoll nord-Langset: Ground Transportation Systems Norway AS
Underentreprenør jernbaneteknikk begge parseller: Baneservice AS

Store penger spart

Prosjektkostnaden ligger an til å bli på snaue 6,2 milliarder kroner (omregnet til 2023-kroner), noe som er 1,3 mrd. kroner under styringsrammen. Denne besparelsen vil Bane NOR kunne utnytte til andre forbedringstiltak og jernbaneprosjekter.

«Et prosjekt å lære av, et prosjekt å være stolt av»

Prosjektet er gjennomført med utførelsesentrepriser, som vanligvis betyr «bestilt er bestemt». Likevel la prosjektledelsen til rette for å kunne optimalisere løsningene gjennom samhandling mellom entreprenør og byggherre. Besparelser ble delt likt mellom partene.

– Det ble skapt et godt samarbeidsklima hvor alle drog i samme retning. Ved å ta tidlig tak i potensielle problemer og løse dem sammen, inkludert utfordringene knyttet til Covid-pandemien, har vi oppnådd svært gode resultater både når det gjelder kostnader og framdrift, sier Andrew Croucher, prosjektsjef i Bane NOR.

NTNU og Sintef har evaluert prosjektgjennomføringen og sier seg enige:  – Prosjektet framstår som vellykket og godt gjennomført, med en unik kombinasjon av samhandling og gjennomføringsmodell, heter det i evalueringsrapporten.

Om evalueringen: - Et prosjekt å lære av

Sikker jobb

Det er totalt arbeidet godt over to millioner timer ute på anleggetuten at arbeidsfolk har fått skader av betydning. 

- Dette er jeg utrolig glad og stolt over. Hensynet til sikkerheten er alltid det viktigste, og med støtte fra Bane NOR har entreprenørene våre drevet et systematisk sikkerhetsarbeid som virkelig har båret frukter. Alle skal komme hele hjem, og det har vi greid hos oss, sier Andrew Croucher.   

Dyrkbare arealer øker med inntil 100 dekar

Bane NOR har brukt overskuddsmasser fra anlegget til utfylling i det kuperte terrenget langs banen. Matjord er tatt vare på, og utfylte områder er satt i stand som jordbruksarealer og tilført eiendommene. Eidsvoll kommune har bidratt med matjord fra andre utbygginger i kommunen.

Miljøhensyn

Prosjektet har hatt som mål å gjøre avstandene for massetransport på anlegget så korte som mulig. Betongen til Minnevika jernbanebru (35.000 m3) er levert fra et midlertidig blandeverk som ble etablert på Minnesund. 

Nordover fra Eidsvoll stasjon følger jernbanetraseen bredden av Vorma. Traseen er rett og går delvis på fylling.  Vi har gjort tiltak for å gi fyllingsfronten et mer naturlig preg (små viker, grunne områder osv.) og bidra til at planter og dyreliv kan etablere seg i små biotoper langs elvebredden.

Hagen ved Eidsvoll prestegård ble gravd opp for å kunne bygge en betongtunnel gjennom løsmassene. Nå er området satt i stand og en tilsvarende hage etablert. I anleggsperioden ble det etablert en erstatningsdam for å ta vare på bestanden av salamandere i området.

Gjennom hele anleggsperioden er det gjort artskartlegging og annen løpende overvåking for å holde miljøpåvirkningen fra anleggsdriften på et minimum.   


Publisert: 22. oktober 2023 klokken 12:31