Veileder om nasjonale jernbaneinteresser

Vi ønsker et godt samarbeid med kommunene og andre forvaltningsmyndigheter og organer som deltar i arealplanlegging etter plan- og bygningsloven.

Veilederen legger vekt på å klargjøre:

  • Hva nasjonale og vesentlig regionale jernbaneinteresser er i arealplanleggingen. Jernbaneinteressene skal i størst mulig grad være forutsigbare for kommunene og andre aktører, og informasjonen skal komme tidlig fram i planprosessene.
  • Hvordan Bane NOR og kommunene kan samarbeide om planløsninger på en effektiv måte når nasjonale jernbaneinteresser blir berørt.
  • I hvilke situasjoner Bane NOR kan bli nødt til å bruke innsigelse eller andre virkemidler for å sikre at nasjonale jernbaneinteresser blir ivaretatt.

Sikkerhetsspørsmål og jernbanens arealbehov når andre planlegger tiltak nær banen, står sentralt.

Om veilederen

Veilederen bygger på gjeldende nasjonale føringer for samhandling mellom kommunene og statlige myndigheter, gitt i rundskriv H-2/14 Retningslinjer for innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven(├ąpnes i ny fane).

Første utkast til veileder ble tatt i bruk i februar 2015 etter en høringsprosess med alle kommuner og fylkeskommuner som har jernbane. I forbindelse med jernbanereformen er veilederen oppdatert/revidert. Veilederen revideres ved behov.

Samferdselsdepartementets brev av 19. desember 2016 om Bane NORs roller som forvaltningsmyndighet og som tiltakshaver for jernbane, samt kart over jernbanekommuner, kan også lastes ned fra denne siden.