Retningslinjer for innløsning av boliger i framtidige jernbanetraseer

Bane NOR har retningslinje for innløsning av boliger som berøres av en reguleringsplan for fremtidig jernbanetrasé. Retningslinjen gjelder boliger som brukes av eieren som helårsbolig. Boligen må være ervervet av eieren før reguleringsplanen ble vedtatt.

1. Bakgrunn og mål med retningslinjene

Bygging av jernbane innebærer av og til at boliger må rives. Som regel vil traseen for jernbanen være fastlagt gjennom reguleringsplan flere år før jernbanebyggingen tar til. Reguleringsplaner har fastlagt hvilke boliger som må rives. Denne situasjonen innebærer imidlertid ingen restriksjoner på eksisterende bruk av eiendommen før bygging av jernbanen starter. Dette medfører at de som eier slike boliger kan fortsette å bo i dem inntil de må rives på grunn av jernbaneanlegget. På dette tidspunkt vil de få full erstatning for boligen, uten fradrag for vedlikeholdskostnader som er påløpt etter at reguleringsplanen ble vedtatt.

Problemet med å bo i slike boliger er altså ikke først og fremst av økonomisk karakter, forutsatt at eierne ønsker å bo i boligene fram til de må rives. Problemet kan oppstå når eieren har ikke den nødvendige trygghet knyttet til sin bosituasjon. I noen tilfeller har eieren behov for å selge boligen før Bane NOR SF har behov for å innløse den. For eksempel som følge av samlivsbrudd, flytting til eldrebolig/aldershjem eller arveoppgjør kan det oppstå merkbare økonomiske tap fordi slike boliger er lite salgbare.

Siktemålet med retningslinjen er å gi boligeiere mulighet til innløsning av boligen før ordinært tidspunkt for innløsning, slik at de kan unngå denne typen problemer i forhold til livssituasjonen.

2. Gyldighetsområde

Retningslinjene gjelder for Bane NOR SF sin behandling av krav om innløsning av boliger i traseer for framtidige jernbane og som vil bli berørt av jernbaneutbyggingen på en slik måte at boligene vil måtte rives.

3. Vilkår for innløsning

Forutsatt at boligen blir berørt av jernbaneutbyggingen på den måten som er beskrevet under pkt. 1. og jernbanetraseen framgår av vedtatt reguleringsplan, skal boligen innløses før ordinært tidspunkt for innløsning dersom eieren ber om dette. Det er et vilkår for slik framskutt innløsning at boligen blir brukt av eieren som helårsbolig og at den ble ervervet av eieren før reguleringsplanen ble vedtatt.

4. Erstatning

Bolig som innløses skal erstattes etter den markedsverdi boligen ville hatt dersom den ikke var forutsatt revet. Reglene om erstatning ved ekspropriasjon (vederlagsloven) gjelder ikke i denne typen saker.

5. Tvistespørsmål

Dersom man ikke kommer til enighet om erstatningen, kan boligeier kreve at erstatningsspørsmålet blir avgjort av skjønnsretten. Bane NOR SF begjærer skjønn med hjemmel i skjønnsprosessloven § 4 (avtaleskjønn).

Nødvendige kostnader som boligeier har i forbindelse med skjønnet, dekkes av Bane NOR SF. Sakskostnadsspørsmålet skal avgjøres ut fra bestemmelsene i skjønnsprosessloven §§ 54, 54a og 54b.

Dersom boligeier trekker innløsningskravet etter at skjønnsforhandlingene er startet eller etter at skjønnsresultatet foreligger, er han pliktig til å dekke de kostnader Bane NOR SF har hatt i forbindelse med skjønnsbehandlingen.