Om prosjektet Venjar – Langset

Bane NOR legger til rette for nye bo- og arbeidsmønster, prosjektene våre er viktige for samfunnsutviklingen og representerer miljøvennlig transportform.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Dobbeltsporet Venjar – Langset er en viktig brikke i Intercity-utbyggingen på Østlandet, som skal gi kortere reisetid, bedre punktlighet og plass til flere tog. Utbyggingen skal bidra til at samfunnet når målene for miljøvennlig kollektivtransport og knutepunktsutvikling.

Det nye dobbeltsporet fra Venjar til Langset er delt i to reguleringsplaner og to entrepriser:

 1. fra Venjar til nord for Eidsvoll stasjon 
 2. fra nord for Eidsvoll stasjon til Langset

Vi ivaretar matjord og fyller igjen raviner med masser vi graver ut fra jernbanetrasé, tunneler og kulverter. Når utbyggingsprosjektet er ferdig høsten 2023, vil det se litt annerledes ut på Eidsvoll. Noen raviner blir fylt opp og flatet ut for å legge til rette for 100 mål mer dyrket mark enn det var før vi startet.
Les mer om hvordan vi tar vare på matjorda

Når det nye dobbeltsporet blir tatt i bruk, begynner byggingen av en åtte kilometer lang tursti; Vormtråkk, i dagens jernbanetrasé. Denne kobler vi sammen med Mjøstråkk ved Minnesund. Dermed blir Vormtråkk en del av Nasjonal sykkelvei #7 som går helt opp til Lillehammer.

Jernbanetrasé Venjar - Eidsvoll nord

Venjar – Eidsvoll nord
På 90-tallet ble Gardermobanen bygget med dobbeltspor fram til Venjar i Eidsvoll kommune. Strekningen med ett spor mellom Venjar og Eidsvoll stasjon har vært en flaskehals siden Gardermobanen åpnet i 1998. Nå bygger vi et ca. ni kilometer nytt spor parallelt med, og på østsiden av, det eksisterende sporet. Arbeidet er planlagt ferdig høsten 2022.

Strekningen går gjennom utfordrende terreng i et kupert ravinelandskap med løsmasser og krevende grunnforhold. Omtrent en tredjedel av strekningen består av bruer og tunneler.

På Eidsvoll stasjon skal vi gjøre nødvendige jernbanetekniske tilpasninger og 500 meter nord for stasjonsområdet, bygger vi nytt koblingshus.

Vi er altså i full gang og prosjektet holder planlagt tidsplan. 

Les mer 

Følg oss på Facebook

Få varsel rett i lomma

Hold deg oppdatert om prosjektet: Meld deg på nyhetsbrev med informasjon og SMS-varsling med viktige meldinger.
Registrer deg som abonnent her. Tjenesten er gratis.

 

Fakta om prosjektet
Fra Venjar til Eidsvoll nord bygger vi: 

  • 4 km enkeltspor parallelt med eksissterende, sør for Eidsvoll stasjon
  • 5 km nytt dobbeltspor fra Eidsvoll stasjon og nordover
  • Wergeland løsmassetunnel, 380 m
  • 4 underganger/kulverter:
   1. Dønnumryggen kulvert, 108 m
   2. Bjerkegutua kulvert, 18 m
   3. Kommisrud kulvert, 22 m
   4. Dokknes kulvert, 19 m
  • 5 jernbanebruer
   1. Nessa bru, 161 m
   2. Kvisldalen bru, 281 m
   3. Mork bru, 197 m
   4. Ålborgveien bru, 143 m
   5. Doknesevja bru, 36 m
  • Jernbaneteknisk arbeid
  • Nytt koblingshus 
   - - -
  • Status: Under utbygging 
  • Budsjett: 1,6 mrd
  • Byggestart: 4. september 2018
  • Planlagt åpnet: høsten 2022 (dobbelspor inn til Eidsvoll stasjon) 
  • Entreprenør: NCC
  • Prosjektleder: Leif Arne Hafstad

Jernbanetrasé Eidsvoll nord - Langset

Eidsvoll nord – Langset
Like nord for Eidsvoll stasjon, ved Julsruddalsevja, starter Dovrebanen som er hovedforbindelsen mellom Østlandet og Trøndelag. Her har vi begynt å bygge et helt nytt dobbeltspor, i så rett linje som overhodet mulig, for å kunne holde en fart på over 200 km/t.

På Minnesund bygger vi ny jernbanebru, Minnevika bru, som går over til Langset. Så vidt inne på land bygger vi neste bru, Strandheim jernbanebru, som går under fylkesveibrua, for så å koble oss på dobbeltsporet som i 2015 ble ferdig mellom Langset og Kleverud. 

I Minnevika er arbeidene med Minnevika jernbanebru godt i gang. Det er i all hovedsak leire og sand i grunnen, og da vi i utredningsprosjektet i 2016 prøveboret, støtte vi ikke på et eneste fjell selv på 100 meters dyp. Derfor bygger vi brua på "svevende" peler.

Det er totalt 268 stålpeler som skal hamres ned 40 meter ned i bakken. Når pelearbeidet er ferdig høsten 2021, må de stå i ca. halvannet år for at de skal feste seg før vi fortsetter å bygge Minnevika bru.

Minnevika jernbanebru er designet for at Skibladner skal kunne manøvrere seg gjennom seilingsleden og kan fortsette å seile ned til Eidsvoll fra sommeren 2023. Ved arbeid som påvirker sikkerheten for småbåttrafikken stenger vi leden i korte perioder fra og med sommeren 2021.

Vi er i full gang og prosjektet holder planlagt tidsplan.

Les mer om Minnevika bru

Fakta om prosjektet
Fra Eidsvoll nord til Langset bygger vi: 

  • 4,5 km dobbeltspor
  • Minnevika jernbanebru, 836 m
  • 2 dobbeltsporede jernbanebruer og 1 driftsveibru:
   1. Julsruddalsevja jernbanebru, 65 m
   2. Strandheim jernbanebru, 61 m
   3. Sæterdal driftsveibru, 40 m
  • Kråkvål jernbanetunnel, 80 m
  • Sætre kulvert, 48 m
  • 8 km turvei; Vormtråkk som skal bygges på dagens jernbanetrasé og kobles sammen med Mjøstråkk. Turveien blir en del av nasjonal sykkelvei #7 og går sammenhengende fra Eidsvoll til Lillehammer.
   - - -
  • Status: Under utbygging
  • Budsjett: 2,2 mrd
  • Byggestart: 5. september 2019
  • Planlagt åpnet: Høsten 2023
  • Entreprenør: Arbeidsfellesskapet Hæhre/PNC
  • Prosjektleder: Ronny Eirik Hansen

Følg oss på Facebook

Få varsel rett i lomma

Hold deg oppdatert om prosjektet: Meld deg på nyhetsbrev med informasjon og SMS-varsling med viktige meldinger.
Registrer deg som abonnent her. Tjenesten er gratis.


Bane NOR beklager 
ulemper publikum kan oppleve på grunn av utbyggingen gjennom Eidsvoll og vi takker for tålmodighet og samarbeid. Vi ser frem til å kunne tilby dobbeltspor som gir plass til flere tog og flere avganger mellom Oslo og Eidsvoll i 2023.