Om prosjektet Venjar – Langset

Dobbeltsporet Venjar – Langset er en viktig brikke i Intercity-utbyggingen på Østlandet, som gir kortere reisetid, bedre punktlighet og plass til flere tog. Utbyggingen bidrar til at samfunnet når målene for miljøvennlig kollektivtransport og knutepunktsutvikling.

Det nye dobbeltsporet fra Venjar til Langset er delt i to reguleringsplaner og to entrepriser:

 1. Fra Venjar til nord for Eidsvoll stasjon 
 2. Fra nord for Eidsvoll stasjon til Langset

Vi tar vare på matjord og fyller igjen raviner med masser vi graver ut fra jernbanetraseen, tunneler og kulverter. Når utbyggingsprosjektet er ferdig høsten 2023, vil det se litt annerledes ut på Eidsvoll. Noen raviner blir fylt opp og flatet ut for å legge til rette for 100 mål mer dyrket mark enn det var før vi startet. Les også: Dobbeltspor gir flere jorder som bonus

Når det nye dobbeltsporet er tatt i bruk, begynner byggingen av en åtte kilometer lang turvei i dagens jernbanetrasé – Vormtråkk. Denne kobler vi sammen med Mjøstråkk ved Minnesund. Dermed blir Vormtråkk en del av Nasjonal sykkelvei #7 som går helt opp til Lillehammer.

Venjar - Eidsvoll stasjon

Venjar – Eidsvoll nord

I 1998 ble Gardermobanen åpnet med dobbeltspor fram til Venjar i Eidsvoll kommune. Strekningen med ett spor mellom Venjar og Eidsvoll stasjon har vært en flaskehals siden. Nå bygger vi et nytt spor parallelt med, og på østsiden av, det eksisterende. 

Strekningen går gjennom utfordrende terreng i et kupert ravinelandskap med løsmasser og krevende grunnforhold. Omtrent en tredjedel av strekningen består av bruer og tunneler.

På Eidsvoll stasjon skal vi gjøre nødvendige jernbanetekniske tilpasninger, og 500 meter nord for stasjonsområdet bygger vi nytt koblingshus. Parsellen strekker seg videre ca. 5 km nordover fra stasjonen.

Hovedentreprenør for arbeidene er NCC Norge, og arbeidene startet opp høsten 2018. Arbeidene er i rute. Planlagt åpning av dobbeltspor på strekningen Eidsvoll stasjon-Venjar er 5. september 2022. Videre nordover åpner dobbeltsporet i oktober 2023.

Les mer 

Følg oss på Facebook

Få varsel rett i lomma

Hold deg oppdatert om prosjektet: Meld deg på nyhetsbrev med informasjon og SMS-varsling med viktige meldinger.
Registrer deg som abonnent her. Tjenesten er gratis.

 

Fakta om Venjar – Eidsvoll nord:

 • 4 km enkeltspor parallelt med eksisterende sør for Eidsvoll stasjon
 • 5 km nytt dobbeltspor fra Eidsvoll stasjon og nordover
 • Wergeland løsmassetunnel, 380 m
 • Fire underganger/kulverter:
  • Dønnumryggen kulvert, 108 m
  • Bjerkegutua kulvert, 18 m
  • Kommisrud kulvert, 22 m
  • Dokknes kulvert, 19 m
 • 5 jernbanebruer
  • Nessa bru, 161 m
  • Kvisldalen bru, 281 m
  • Mork bru, 197 m
  • Ålborgveien bru, 143 m
  • Doknesevja bru, 36 m
 • Jernbaneteknisk arbeid
 • Nytt koblingshus 
  - - -
 • Status: Under utbygging 
 • Byggestart: 4. september 2018
 • Planlagt åpnet: september 2022 (dobbelspor inn til Eidsvoll stasjon), oktober 2023 (resten).  
 • Entreprenør: NCC
 • Prosjektleder: Leif Arne Hafstad

Eidsvoll nord - Langset

Eidsvoll nord – Langset

Like nord for Eidsvoll stasjon, ved Julsruddalsevja, starter Dovrebanen som er hovedforbindelsen mellom Østlandet og Trøndelag. Her bygger vi et helt nytt dobbeltspor, i så rett linje som overhodet mulig, for å kunne holde en fart på 200 km/t.

På Minnesund bygger vi ny jernbanebru, Minnevika bru, som går over til Langset. Så vidt inne på land bygger vi neste bru, Strandheim jernbanebru, som går under fylkesveibrua, for så å koble oss på dobbeltsporet som i 2015 ble ferdig mellom Langset og Kleverud. 

I Minnevika er arbeidene med Minnevika jernbanebru godt i gang. Det er i all hovedsak leire og sand i grunnen, og da vi i utredningsprosjektet i 2016 prøveboret, fant vi ikke fjell noe sted selv på 100 meters dyp. Derfor bygger vi brua på "svevende" peler. Totalt er 268 stålpeler hamret ca. 40 meter ned i bakken. Pelearbeidet var ferdig i desember 2020. 

Minnevika jernbanebru er designet for at Skibladner skal kunne manøvrere seg gjennom seilingsleden og kan fortsette å seile ned til Eidsvoll fra sommeren 2023. For småbåttrafikken vil leden stort sett være åpen i resten av byggetiden, med stenging kun i korte perioder.

Hovedentreprenør for strekningen er arbeidsfellesskapet Hæhre PNC, og arbeidene er i rute. Planlagt åpning er i oktober 2023.

Les mer om Minnevika bru

Fakta om Eidsvoll nord – Langset:

 • 4,5 km dobbeltspor
 • Minnevika jernbanebru, 836 m
 • To dobbeltsporede jernbanebruer og én driftsveibru:
  • Julsruddalsevja jernbanebru, 65 m
  • Strandheim jernbanebru, 61 m
  • Sæterdal driftsveibru, 40 m
 • Kråkvål jernbanetunnel, 80 m
 • Sætre kulvert, 48 m
 • 8 km turvei; Vormtråkk som skal bygges på dagens jernbanetrasé og kobles sammen med Mjøstråkk. Turveien blir en del av nasjonal sykkelvei #7 og går sammenhengende fra Eidsvoll til Lillehammer.
  - - -
 • Status: Under utbygging
 • Byggestart: 5. september 2019
 • Planlagt åpnet: Høsten 2023
 • Entreprenør: Arbeidsfellesskapet Hæhre/PNC
 • Prosjektleder: Ronny Eirik Hansen

Følg oss på Facebook

Få varsel rett i lomma

Hold deg oppdatert om prosjektet: Meld deg på nyhetsbrev med informasjon og SMS-varsling med viktige meldinger.
Registrer deg som abonnent her. Tjenesten er gratis.


Bane NOR beklager 
ulemper publikum kan oppleve på grunn av utbyggingen gjennom Eidsvoll, og vi takker for tålmodighet og samarbeid. Vi ser frem til å kunne tilby dobbeltspor mellom Oslo og Eidsvoll i 2023.