Om prosjektet

Det nye dobbeltsporet fra Venjar til Langset er delt i to reguleringsplaner. En for Venjar til Eidsvoll stasjon og en fra Eidsvoll stasjon til Langset.

Venjar til Eidsvoll stasjon
Strekningen med ett spor mellom Venjar og Eidsvoll stasjon har vært en flaskehals siden Gardermobanen åpnet i 1998. Nå er planen at nytt dobbeltspor er klar til bruk i 2022.

På 90-tallet ble Gardermobanen bygget med dobbeltspor fram til Venjar i Eidsvoll kommune. Jernbaneverket går nå inn for å bygge et nytt spor parallelt med det gamle, hvor det nye sporet legges på østsiden hele veien fra Venjar til Eidsvoll stasjon.

Traseen er 4,5 kilometer lang og går blant annet gjennom et utfordrende terreng i et kupert ravinelandskap med løsmasser og krevende grunnforhold. En tredel av strekningen vil bestå av konstruksjoner, blant annet skal det bygge fire bruer og en rundt 400 meter lang løsmassetunnel i åpen byggegrop. På Eidsvoll stasjon skal det kun gjøres nødvendige tilpasninger med spor og signaler. 

I mars 2015 varslet Jernbaneverket oppstart av arbeidet med ny reguleringsplan mellom Venjar og Eidsvoll stasjon. Reguleringsplanen ble vedtatt av Eidsvoll kommunestyre 6. september 2016 og byggestart er mot slutten av 2018.

Eidsvoll til Langset
Planleggingen av nytt dobbeltspor på den 8,8 kilometer lange strekningen på Dovrebanen fra Eidsvoll stasjon til Langset er i gang. På Eidsvoll stasjon skal det kun gjøres nødvendige tilpasninger med spor og signaler. Norges nest lengste jernbanebru skal krysse over Minnevika og blir 836 meter lang. 

Trasékorridoren på strekningen Eidsvoll-Langset ble vedtatt av Miljøverndepartementet i kommunedelplan i 2009, etter en omfattende prosess med vurderinger av bl.a. tekniske og økonomiske konsekvenser og virkninger for miljø og samfunn ved ulike alternativer.

I juni 2015 vedtok Eidsvoll kommunestyret traséen på strekningen. Reguleringsplanen behandles av Eidsvoll kommunestyre den 18. oktober 2016. Byggestart er planlagt våren 2019. Nytt dobbeltspor er klar til bruk i 2023.