Om prosjektet

Det nye dobbeltsporet fra Venjar til Langset er delt i to reguleringsplaner og to entrepriser: Fra Venjar til Eidsvoll stasjon og fra Eidsvoll stasjon til Langset.

Dobbeltsporet Venjar-Langset er en viktig brikke i Intercity-utbyggingen på Østlandet, som skal gi kortere reisetid, bedre punktlighet og plass til flere tog. Utbyggingen skal bidra til at samfunnet når målene for miljøvennlig kollektivtransport og knutepunktsutvikling.

Fra Venjar til Eidsvoll nord
Strekningen med ett spor mellom Venjar og Eidsvoll stasjon har vært en flaskehals siden Gardermobanen åpnet i 1998.
Nå er planen at ni kilometer med nytt dobbeltspor skal være klart til bruk i 2022.

På 90-tallet ble Gardermobanen bygget med dobbeltspor fram til Venjar i Eidsvoll kommune. Nå bygger vi nytt spor parallelt med det gamle, på østsiden hele veien fra Venjar til Eidsvoll stasjon.

Strekningen går gjennom et utfordrende terreng i et kupert ravinelandskap med løsmasser og krevende grunnforhold. Omtrent en tredjedel av strekningen består av bruer og tunneler.

På Eidsvoll stasjon skal vi gjøre nødvendige tilpasninger med spor og signaler.

Illustrasjon

Fakta
Fire jernbanebruer:

 1. Nessa bru
 2. Kvisldalen bru
 3. Mork bru
 4. Ålborgvegen bru

To underganger/kulverter:

 1. Dønnumryggen kulvert
 2. Kommisrud kulvert

Én løsmassetunnel (Wergelandstunnelen) på 380 meter
Entreprenør: NCC

Fra Eidsvoll nord til Langset
Denne strekningen er en del av Dovrebanen.
Prosjektet omfatter blant annet byggingen av 4,5 kilometer med nytt dobbeltspor, en kort tunnel, tre korte bruer, samt Minnevika jernbanebru på 836 meter som skal bygges på svevende pæler over Minnevika.

Forberedende arbeider er i gang, og byggestart er 5. september 2019.
Planlagt åpning av hele strekningen er høsten 2023.

Entreprenør: Arbeidsfellesskapet Hæhre/PNC


Illustrasjon
Fakta
På strekningen skal vi bygge tre dobbeltsporede jernbanebruer og en driftsveibru:

 1. Julsruddalsevja jernbanebru, totallengden mellom landkar-aksene: 64,8 meter
 2. Sæterdal driftsveibru, totallengden mellom landkar-aksene: 40 m
 3. Minnevika jernbanebru, totallengden mellom landkar-aksene: 836 meter
 4. Strandheim jernbanebru, totallengden mellom landkar-aksene: 61 meter

Vi skal også bygge to underganger/betongkulverter på strekningen:

 1. Ved Sætre bygges en betongkulvert under de nye jernbanesporene
  Sætre kulvert: 47,8 meter
 2. På Kråkvålhalvøya legges jernbanen i kulvert under omlagt adkomstvei.
  Kråkvål jernbanekulvert: 80 meter

Se egen side om Minnevika bru

Ut på tur i området

Hva skjer rundt Eidsvoll prestegård?