Varsel om natt- og helgearbeider 19. til 22. januar

Fra lørdag 19. januar klokken 01:00 til tirsdag 22. januar klokken 19:00 er det stans i togtrafikken mellom Oslo Lufthavn og Eidsvoll på Gardermobanen. I denne perioden gjøres arbeider i og nær sporet mellom Venjar og Eidsvoll stasjon i forbindelse med bygging av nytt dobbeltspor på strekningen.

Her er Nessa bru sett fra oven. Her skal det spuntes og peles for å gjøre klar til byggingen av ny jernbanebru parallelt med dagenens. (Foto: Bane NOR)

Bane NOR beklager ulempene dette medfører for naboene. 

Om arbeidene

Mens det er stengt for togtrafikk gjøres det arbeider i og nær sporet på følgende steder: 

  • På begge sider av jernbanetunnelen mellom Ålborgvegen og Eidsvoll stasjon utføres det hogstarbeider nær sporet på dagtid lørdag og søndag. Det kan forventes støy fra hogstmaskiner og anleggstransport. Arbeidstiden begge dager blir fra 07:00 til 19:00.

  • Ved Kvisldalen og Nessa ved Dønnum arbeides det kontinuerlig med støyende arbeider gjennom hele perioden, fra lørdag 19. januar 02:00 og fram til tirsdag 22. januar 19:00.

    Det kan forventes støy fra spunt- og pelearbeider ved Kvisldalen bru og Nessa bru, og at støyen går utover grenseverdiene i støyforskriften. De nærmeste naboene i dette området har fått tilbud fra Bane NOR om alternativ overnatting.

    Anleggsmaskinene som skal brukes er spuntrigg med vibrolodd og gravemaskiner. 

    Spunt er lange stålplater som blir brukt som en midlertidig eller permanent vegg for å holde løsmassene ute fra en byggegrop og for å sikre konstruksjoner i umiddelbar nærhet. Ved Kvisldalen bru og Nessa bru skal både de eksisterende jernbanebruene og byggegropene for de nye jernbanebruene sikres. 

    Lyden fra spuntriggen vil være impulslyd, som er kortvarige og støtvise lydtrykk. Det skal brukes et vibrolodd som skal presse spunten ned i løsmassene.

Kommuneoverlegen i Eidsvoll har gitt tillatelse til arbeidene.

Hvorfor intensive arbeider?

Ved anleggsarbeider i umiddelbar nærhet av sporet er det av sikkerhetsgrunner nødvendig med full stans i togtrafikken og utkobling av kjørestrømmen. Av hensyn til kundene og trafikkavviklingen på Gardermobanen er det viktig å få gjennomføre slike arbeider på kortest mulig tid. Det innebærer at det arbeides døgnkontinuerlig så lenge det er stengt for togtrafikk. Nattarbeider gjennomføres kun når det foreligger tillatelse i forhold til gjeldende støyforskrifter, gitt av Eidsvoll kommune.

Kontaktinformasjon

Vennligst ta kontakt med Bane NOR dersom du har noen spørsmål om natt- og helgearbeidene 19. til 22. januar:

Nabokontakt Sjur Krogstie, 957 91 669, e-post: eidsvoll_utbygging@banenor.no