Eidsvoll: Venjar–Langset

Prosjektet nytt dobbeltspor gjennom Eidsvoll er i full gang. Det er høy aktivitet, prosjektet viser god fremdrift og holder planlagt tidsplan.

I midten av november 2019 startet pelearbeidene på Minnevika bru. Brua blir 836 meter lang og vi skal hamre ned 268 peler de neste to årene. I dette arbeidet, trenger vi også å jobbe under vann, og dykkere er i full gang nede i soklene på brua.

Dobbeltsporet gjennom Eidsvoll er planlagt ferdig høsten 2023.

Dobbeltsporprosjektet i Eidsvoll er en viktig brikke i InterCity-utbyggingen på Østlandet, som gir kortere reisetid, bedre punktlighet og plass til flere tog. Utbyggingen skal bidra til at samfunnet når målene for miljøvennlig kollektivtransport og knutepunktsutvikling.

Bygging
13,5
km
nytt dobbeltspor gjennom Eidsvoll
7
korte bruer og Minnevika bru på 836 meter
380
m
løsmassetunnel, og 2 korte tunneler
8
km
turvei (Vormtråkk) skal vi bygge på dagens jernbanetrasé
100
mål ekstra dyrket mark tilrettelegges for å styrke jordbruksnæringen
InterCity
Del av InterCity- satsingen
1998
2015
2016
2017
2018
2019
2022
2023
  • Gardermobanen åpner for trafikk, med dobbeltspor fram til Venjar
  • Prosjektet varslet oppstart av reguleringsplanarbeidet
  • Reguleringsplaner vedtatt i 2016
  • Forberedende arbeider
  • 4. september 2018: Byggestart Venjar - Eidsvoll nord
  • 5. september 2019: Byggestart Eidsvoll nord - Langset
  • 21. november 2019: Byggestart Minnevika bru, 836 meter
  • Sammenhengende dobbeltspor fra Oslo til Eidsvoll stasjon er ferdig
  • Sammenhengende dobbeltspor fra Oslo til Kleverud ved Espa er ferdig