Eidsvoll: Venjar–Langset

Prosjektet nytt dobbeltspor gjennm Eidsvoll er i full gang. Det er høy aktivitet, prosjektet viser god fremdrift og holder planlagt tidsplan.

I midten av november startet pelearbeidene på Minnevika bru. Brua blir 836 meter lang og vi skal hamre ned 268 peler de neste to årene. I dette arbeidet, trenger vi også å jobbe under vann. Dykkerarbeid er planlagt fra februar 2020.

Dobbeltsporet gjennom Eidsvoll er planlagt ferdig høsten 2023.

Dobbeltsporprosjektet i Eidsvoll er en viktig brikke i InterCity-utbyggingen på Østlandet, som gir kortere reisetid, bedre punktlighet og plass til flere tog. Utbyggingen skal bidra til at samfunnet når målene for miljøvennlig kollektivtransport og knutepunktsutvikling.

Bygging
13,5
km
Dobbeltspor
8
7 korte bruer og Minnevika bru på 836 meter
380
m
Løsmassetunnel, i tillegg til 2 korte tunneler
8
km
Bygger turvei (Vormtråkk) på dagens jernbanetrasé
100
Mål ekstra dyrket mark tilrettelegges
InterCity
Del av InterCity- satsingen
1998
2015
2016
2017
2018
2019
2023
  • Gardermobanen åpner for trafikk, med dobbeltspor fram til Venjar
  • Prosjektet varslet oppstart av reguleringsplanarbeidet
  • Reguleringsplaner vedtatt i 2016
  • Forberedende arbeider
  • Byggestart for Venjar - Eidsvoll nord 4. september 2018
  • Byggestart for Eidsvoll nord - Langset 5. september 2019
  • Sammenhengende dobbeltspor fra Oslo til Sørli i Stange