Her jobber vi nå

Hold deg oppdatert på våre pågående arbeider med hensyn til trafikk og anleggsvirksomhet.

17. februar - 23. februar  (uke 8)

 

Trafikkinfo for bilister:

 • Verket/Osloveien: Det vil være trafikk til og fra vårt riggområde på Verket. I forbindelse med tunneldriving av rømningstunnel på Verket vil det være utkjøring av steinmasser via Osloveien.
 • Carlbergveien: Den private gårdsveien (fra fotballbanen ved Ekholt skole) som fører inn til Carberg Gaard er nå stengt for gjennomkjøring. Adkomst for bilister til Carlberg Gaard er via Larkollveien/f.v. 119.
 • Carlberg: Anleggstrafikk benytter nå nyanlagt annleggsvei inn fra Larkollveien (fv. 119). Denne private gårdsveien skal utvides videre, slik at all annleggstrafikk blir separert fra øvrig biltrafikk.

 

Trafikkinfo for gående:

 • Verket: I anledning av vår massetransport via Osloveien har vi satt inn profesjonelle trafikkvakter som skal sørge for sikker krysning av veien på enkelte steder langs Osloveien. Tiltaket er i hovedsak rettet mot skolebarn som skal til/fra Verket skole og CIS før skolestart og etter skoleslutt.
 • Carlbergveien: Benytt skiltet tursti ved Carlberg Gaard i Carlbergveien som gjør at du bypasser vårt anleggsområde ved rømningstunnel på Carlberg Gaard.
 • Carlberg: Det er økende aktivitet på Carlberg. Vær oppmerksom på anleggstrafikk og lastebiler som kjører inn steinmasser via Larkollveien. Det er etablert egen anleggsvei for deler av strekningen mellom Larkollveien og vårt riggområde som skal ferdigstilles for hele strekningen. Når denne er ferdig vil all anleggstrafikk skilles fra privat trafikk på gårdsveien.
 • Carlberg: Hold god avstand til anleggsmaskiner og lastebiler! 
 • Larkollveien/Carlberg Gaard: Det er laget gangsti langs eksisterende gårdsvei mellom Larkollveien og Carlberg Gaard.
 •  

 

Prosjektrelatert trafikk:

 • Verket: Det vil være trafikk til og fra riggområdet på Verket. Det vil være utkjøring av steinmasser via Osloveien, mesteparten kjøres til riggområde på Carlberg for etablering av riggområde og anleggsvei.
 • Larkollveien: Det vil være trafikk til og fra vårt riggområde på Carlberg Gaard, blant annet steintransport.
 • Carlberg: Trafikk og utbedring av gårdsvei inn fra Larkollveien/fv. 119.
 • Carlberg: En del trafikk i forbindelse med etablering av (fortsettelse) av anleggsvei mellom Carlberg Gaard og Larkollveien.

 

Støv:

 • Verket: Det vil være og sprengning ved rømningstunnel under Verket. Lite støv forventes siden arbeidene foregår inne i fjellet. 
 • Carlberg: Det utføres kalksementstabilisering. I forbindelse med etablering av kalksement-peler kan det genereres beskjedne støvmengder. 
 • Carlberg: Det vil være boring og sprengning i forbindelse med tunneldriving på Carlberg. Litt støv forventes.

 

Støy/Vibrasjoner:

 • Kransen/Fjordveien/Værlegata: Diverse forberedende arbeider inne på anleggsområdene.
 • Høienhaldgata: Gravearbeider for strømkabel til anleggsområde på Kransen.

 

Vi bygger for tiden tunneler på Verket og Carlberg. Tunneldrivingen består av følgende prosesser som repeteres:

  • Boring
  • Sprengning
  • Uttak av sprengstein
  • Fjellsikring (boring, betongsprøyting og injeksjon).

Ordinær arbeidstid for tunneldrivingen på Carlberg og Verket er:

  • Mandag - torsdag kl. 06.00 – 02.00
  • Fredag kl. 06.00 – 22.00
  • Lørdag kl. 06.00 – 16.00

Støyende arbeider begrenset til tidsperioden kl. 07.00 – 23.00.

Anleggsaktivitet som ikke støyer, som f.eks. betongsprøyting eller injeksjon inne i tunnelen, kan forekomme også utenfor ordinær arbeidstid.

 • Steintransport vil foregå i tidsrommet kl. 07.00-23.00, men i all hovedsak i tidsrommet kl. 07.00-19.00.
 • Betongbiler kan kjøre inn og ut av tunnelen gjennom hele døgnet.

For infromasjon om sprengningstider og kart over hvor langt vi har kommet, se http://www.nabovarsling.no/intercity-sms

 

NB! Les vår brosjyre for tunnelnaboer: "Når det skal sprenges i nabolaget". 

Dersom du plages av støy du mistenker stammer fra våre arbeider, kontakt oss på moss_utbygging@banenor.no. Meld ifra om din adresse, type støy (hva du tror det er og hvor det kommer fra) samt tidspunkt. Da vil vi sjekke opp hva støykilden har vært og om det er mulig å iverksette tiltak.

 

NB! Oversikten er å anse som veiledende, basert på aktiviteter som er innrapportert til webansvarlig i prosjektet.

 

 

Vær trygg og sikker i trafikken

Din sikkerhet langs veien er vår høyeste prioritet. Derfor jobber vi i Bane NOR tett sammen med Trygg Trafikk, Statens vegvesen og Moss kommune for å legge til rette for en sikker og smidig anleggsgjennomføring.

De som arbeider med jernbaneutbyggingen for Bane NOR har fått sikkerhetsopplæring for å ivareta HMS (helse, miljø og sikkerhet), men din sikkerhet er også ditt eget ansvar. Hjelp oss med å holde deg trygg!

Vennligst følg disse rådene:

 1. Vær oppmerksom på trafikken rundt deg – se og lytt!
 2. Bruk gang- og sykkelvei der det finnes!
 3. Benytt fotgjengerfelt når du krysser veien - se at det er klart!
 4. Prøv å få øyekontakt med sjåførene – bli sett og forstått!
 5. Vær særlig oppmerksom på blindsoner rundt kjøretøyer!
 6. Vær synlig i trafikken - bruk refleks!

Denne videoen fra Statens vegvesen gir en god indikasjon på hvor vanskelig det kan være for en sjåfør å se myke trafikanter. Blindsoneproblematikken gjelder for all trafikk, men ikke minst i forhold til tyngre kjøretøy (lastebiler, anleggsmaskiner, busser). 

 

Kontaktinfo:

Dersom du har spørsmål eller ønsker å komme i kontakt med utbyggingsprosjektet, henviser vi til vår nabokontakt.