Her jobber vi nå

Hold deg oppdatert på våre pågående arbeider med hensyn til trafikk og anleggsvirksomhet.

Uke 38:

Bli med å følge tunnelarbeidene

Klikk  her  for å se på kartet hvor tunnelarbeidene er kommet i Moss og for å abonnere på sms varsling.

Dersom du ønsker å vite når sprengningene skal skje gjennom sms-varsling eller å følge med på kartet hvor vi arbeider, anbefaler vi å abonnere på varslingstjenesten på Nabovarsling.no. Gå inn på Nabovarsling.no/intercity-sms.  Den er gratis.

 

Mossetunnelen (Mosseskogen-Kransen):

 • Ordinær tunneldrift. For mer info, se punkt om "Støy/Vibrasjoner ved tunneldrift". 
 • Tunneldriften foregår i området ved Myra. For nøyaktig info, se www.nabovarsling.no/intercity-sms.
 • Det kan forekomme injeksjonsmasse i overflaten i forbindelse med tunneldriving. Vennligs ta kontakt med oss om du oppdager dette på din eiendom.

Moss sentrum:

Her er oppdatert kart for myke trafikanter i Moss sentrum.

Kransen/Fjordveien/Værlegata:  Det er en pause på hovedarbeidene i Kransen-området mens man forbereder og gjennomfører risikoanalyser, gitt den nye informasjonen om områdestabilitet. Det forekommer vedlikeholds- og overflatearbeider og kan være gravemaskiner i gang på anlegget. Det foretas grunnboringer og innstallering av geotekniske instrumenter.

 

Wulfsbergs gate: Det gjennomføres anleggsarbeider på Circle K-tomten med grunnstabilisering. Vi setter jetpeler som skal styrke jordmassene der hvor vi passerer med tunnelarbeidene. 

Entreprenør vil utvide arbeidstiden for grunnstabilisering ved Circle K med noen timer for å øke produksjonen. Det er nødvendig for å unngå stopp i arbeider med Mossetunnelen, som nærmer seg området.

Arbeidstiden er fra kl. 06-24.00, fra mandag til lørdag. Støyende arbeider skal begrenses til tiden fra kl. 07.00-21.00. Utenom disse tidene vil det være forberedende arbeider, arbeider innendørs og vask av utstyr, som er mindre støyende. Støyreduserende tiltak er implementert. Støyberegningen viser at ingen boliger vil bli berørt av støy over grenseverdi.

Arbeidstiden er fra 06.00 – 24.00, mandag til lørdag. Med produksjon 07.00-21.00, med rens frem til 24.00 (ikke støyende). 

Det er trangt i området og vi ber gående trafikanter benytte gangtunnel og vise varsomhet.

 

 

Carlberg:

 • Vi gjør oppmerksom på at det er midlertidig omkjøring på gårdsveien fra Larkollveien til Carlberg Gaard pga anleggsarbeider. Vi oppfordrer turgåere til å velge alternative ruter på grunn av anleggstrafikk på deler av gårdsveien. 
 • Diverse anleggsarbeider. Brukerne av Carlberg Gaard kan oppleve noen mindre forstyrrelser med trafikken av lastebilene.
 • Spuntarbeid ved Carlberg.

Se aktivt støyvarsel Carlberg uke 36-40.

Dagsone: 

 • Ordinær arbeidstid på anlegget er mandag-fredag kl. 06-22.00. Lørdag kl. 06.00-17.00. Ikke støyende arbeider i perioden kl. 06.00-07.00.
 • Arbeidstid for spuntarbeidene: Mandag - torsdag kl. 07.00 - 19.00.

  Informasjon om gravearbeider på natt på Carlberg i uke 35-37

  For å fremskynde visse anleggsarbeider på Carlberg, planlegger entreprenøren et begrenset nattarbeid med gravemaskin i uke 35-37, mandag til fredag. Arbeidet er beregnet til maksimal varighet på til sammen 3 timer pr natt, men vil ikke være sammenhengende. Arbeidet vil heller ikke pågå hver natt. Arbeidsstedet er ved tunnelutløp for hovedtunnelen. Det er gjort en støyberegning for dette og andre pågående nattarbeider, som viser at ingen naboer blir berørt av støy over grenseverdi på natt.

Carlbergtunnelen (Carlberg-Kleberget):

Ordinær tunneldrift i Carlbergtunnelen. Redningstunnel med teknisk rom er ferdig drevet.  For mer nøyaktig info, se punkt om "Støy/Vibrasjoner ved tunneldrift".

Ekholt:

 • Carlbergtunnelen drives under Ekholt-området, og vi oppfordre alle i området til å abonnere på varslingstjenesten og følge fremdriften på kartet
 • Det kan forekomme injeksjonsmasse i overflaten i forbindelse med tunneldrivingen. Vennligs ta kontakt med oss om du oppdager dette på din eiendom.

Larkollveien, Dilling og Pollestad:

 • Diverse anleggsarbeider utføres i området, blant annet etablering av tilkomst- og anleggsveier.
 • Omkjøringsvei Larkollveien inkl. gang- og sykkelvei ferdigstilles. Her er det lagt om kabler og ledninger i bakken (telekabler, høyspent samt vann- og avløpsledninger).
 • Dillingveien og den nye boligveien: Forberedende arbeider med ny tilkomstvei fra Larkollveien, bl.a. drenering og asfaltering. 
  • Dilingveien blir stengt for gjennomkjøring på dagtid fra kl.07.00 – 15.30. Det skal gjennomføres omlegging av rør og infrastruktur, samt transport av masser. Området blir skiltet og berørte naboer får alternativ tilgang til ut- og innkjøring via Ryggeveien. Området vil stenges for både biler og gående under arbeidene. Enkelte hustander må tidvis parkere biler på alternativ parkering, som anvises av arbeidere på stedet. Veiarbeidene planlegges ferdig i uke 40.
 • Området Dilling – Såstad: Omlegging av kommunale og private vann- og avløpssystemer pågår.
 • Det er mindre arbeider fra Pollestad til Kurefjordveien i forbindelse med anleggsarbeider. Vi oppfordrer gående til å unngå å bruke anleggsveien fra Pollestad til Kurefjordveien.
 • Det blir lysregulering på hverdager i Larkollveien, nord for krysset ved Dillingveien, fra 06.09 til 17.09.

 

Våler:

Diverse anleggstrafikk til og fra Våler Industripark i forbindelse med betongblandeanlegg, som skal levere betong til prosjektet.

Hold deg oppdatert:

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra prosjektet, vennligst registrer deg her: moss_utbygging@banenor.no. Prosjektet sender ut 6-10 nyhetsbrev per år.

Dersom du ønsker å vite når sprengningene skal skje gjennom sms-varsling eller å følge med på kartet hvor vi arbeider, anbefaler vi å abonnere på varslingstjenesten på Nabovarsling.no. Gå inn på Nabovarsling.no/intercity-sms.

Denne videoen gir et innblikk i hvilke områder vi har aktivitet og hva slags arbeid som gjennomføres ved våre anleggsområder i Moss.

 

Dersom du har spørsmål eller ønsker å komme i kontakt med utbyggingsprosjektet:

 • Nabotelefoner: Bane NOR har nabotelefon for Moss: 400 27 579. Den er bemannet mandag-fredag kl. 08.00-21.00 og lørdag-søndag kl. 08.00-19.00. For driftsrelaterte henvendelser som haster utenom disse tidene henviser vi til MossIAs døgnbemannede vakttelefon: 482 16 451.

Støy/Vibrasjoner ved tunneldrift:

Vi bygger for tiden tunneler på Verket og Carlberg. Tunneldrivingen består av følgende prosesser som repeteres:

  • Boring
  • Sprengning
  • Uttak av sprengstein
  • Fjellsikring (boring, betongsprøyting og injeksjon).

Ordinær arbeidstid for tunneldrivingen på Carlberg og Verket, inne i tunnel er:

  • Mandag - torsdag kl. 06.00 – 02.00
  • Fredag kl. 06.00 – 22.00
  • Lørdag kl. 06.00 – 19.00

Tunneldrivingen  vil av og til vare litt utover ordinær arbeidstid, men aldri utover tillatt arbeidstid for støyende arbeider. Dette gjelder kun i tilfeller der arbeider avsluttes, som ikke kan utsettes.

Støyende arbeider er begrenset til tidsperioden kl. 07.00 – 23.00.

Anleggsaktivitet som ikke støyer, som f.eks. betongsprøyting eller injeksjon inne i tunnelen, kan forekomme også utenfor ordinær arbeidstid.

 • Steintransport vil foregå i tidsrommet kl. 07.00-23.00, men i all hovedsak i tidsrommet kl. 07.00-19.00.
 • Betongbiler kan kjøre inn og ut av tunnelen gjennom hele døgnet.

For informasjon om sprengningstider og kart over hvor langt vi har kommet, se http://www.nabovarsling.no/intercity-sms

 

NB! Les vår brosjyre for tunnelnaboer: "Når det skal sprenges i nabolaget". 

Dersom du plages av støy du mistenker stammer fra våre arbeider, kontakt oss på moss_utbygging@banenor.no. Meld ifra om din adresse, type støy (hva du tror det er og hvor det kommer fra) samt tidspunkt. Da vil vi sjekke opp hva støykilden har vært og om det er mulig å iverksette tiltak.

 

Ved mistanke om skade på eiendom som skyldes vår anleggsaktivitet

Bruk av drone i Bane NORs utbyggingsprosjekter

Vær trygg og sikker i trafikken

Din sikkerhet langs veien er vår høyeste prioritet. Derfor jobber vi i Bane NOR tett sammen med Trygg Trafikk, Statens vegvesen og Moss kommune for å legge til rette for en sikker og smidig anleggsgjennomføring. Vi setter inn ekstra trafikkvakter i Osloveien ved skolestart, for å bidra til trygg ferdsel for skoleelever.

De som arbeider med jernbaneutbyggingen for Bane NOR har fått sikkerhetsopplæring for å ivareta HMS (helse, miljø og sikkerhet), men din sikkerhet er også ditt eget ansvar. Hjelp oss med å holde deg trygg!

Vennligst følg disse rådene:

 1. Vær oppmerksom på trafikken rundt deg – se og lytt!
 2. Bruk gang- og sykkelvei der det finnes!
 3. Benytt fotgjengerfelt når du krysser veien - se at det er klart!
 4. Prøv å få øyekontakt med sjåførene – bli sett og forstått!
 5. Vær særlig oppmerksom på blindsoner rundt kjøretøyer!
 6. Vær synlig i trafikken - bruk refleks!

Denne videoen fra Statens vegvesen gir en god indikasjon på hvor vanskelig det kan være for en sjåfør å se myke trafikanter. Blindsoneproblematikken gjelder for all trafikk, men ikke minst i forhold til tyngre kjøretøy (lastebiler, anleggsmaskiner, busser).