Mer informasjon om prosjektet

Utbyggingen vil legge til rette for mer moderne og miljøvennlige tog, bedre komfort og større kapasitet både for person- og godstrafikk. Sammen med flere store og små byggeprosjekter som nå pågår på jernbanen i Trøndelag, vil dette gi et kraftfullt løft på samferdselsområdet i regionen. Utbyggingen ferdigstilles innen utgangen av 2024.

I tillegg til de aktuelle banestrekningene som skal elektrifiseres, skal det bygges en omformerstasjon på Eidum ved Hell. Den skal forsyne kontaktledningsanlegget og derigjennom togene med strøm med riktig spenning og frekvens.

Det er første gang siden elektrifiseringen av Dovrebanen i 1970 at en jernbanestrekning i Trøndelag blir elektrifisert.

Når de aktuelle banestrekningene står klare for kjøring med elektriske tog, vil reisende og godstransportører få et langt bedre jernbanetilbud. Moderne persontog har bedre komfort, enklere av- og påstigning og dobbelt så mange sitteplasser som i dag.

Godstransportørene får anledning til å kjøre togene både billigere og noe raskere enn hva man kan i dag, og det blir mulig å kjøre lengre tog. Motorstøyen fra elektriske tog blir betydelig mindre enn dieseldrevne tog, og utslipp av klimagasser reduseres.

Elektrifiseringen av Meråkerbanen vil gi et forbedret tilbud for godstransport mellom Norge og Sverige, all den stund jernbanen allerede er elektrifisert på svensk side fram til norskegrensa ved Storlien.

Prosjektet er nå inne i en hektisk planleggingsfase og selve byggingen vil etter planen starte i 2021. I alt skal 120 km bane elektrifiseres i løpet av perioden.

Det tas sikte på å bygge ut banen for elektrisk drift i tre etapper, slik at effekten kan tas ut så tidlig som mulig. Disse etappene blir da:

Stavne – Leangen
Trondheim – Stjørdal
Hell – Riksgrensen

Elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen innebærer en investering på ca. 2 milliarder kroner.