Arbeid på Trønder- og Meråkerbanen

For at Trønder- og Meråkerbanen skal bli elektrifisert, bygger vi i Bane NOR ca. 120 km med komplett kontaktledningsanlegg med autotransformator som skal gi togene kjørestrøm.

  • Nabovarsel
  • Elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen
  • Trøndelag

Publisert: 2. januar 2023 klokken 10:19

Oppdatert: 21. november 2023 klokken 12:12

Bildet viser et boretog

Boretoget har blant annet lokomotiv og vogner med boremaskin, aggregater, betongfundamenter, samt verksted- og oppholdsbrakker. Foto: Jan Gunnar Dagfinrud, NRC

NRC Group AS er totalentreprenør og utfører arbeidet. Det kjøres arbeidsmaskiner om natten i forbindelse med at det monteres utstyr og strekkes ledninger. Noe arbeid medfører også støyende arbeid.

Nedenfor ligger en oversikt over arbeid som utføres og status i utbyggingen.

Støyende arbeid på natten i Værnes-området

Bane NORs totalentreprenør NRC Group AS etablere stålfundamenter for å legge nødvendige kabler i området Værnes-Stjørdal. Når stålrørene blir slått ned i bakken skjer dette ved bruk av en skinnegående graver med pigghammer, noe som utløser støy. Det er også behov for å utføre rensing av vegetasjon, og det benyttes lys til begge arbeidene. Arbeidet utføres på Bane NORs eiendom og må dessverre utføres på natten når det ikke går tog.

Arbeidet gjennomføres på nettene fra natt til  30. november til og med natt til 6. desember, men pågår ikke på hele strekningen samtidig. Berørte naboer blir tilbudt alternativ overnatting de nettene arbeidet foregår i nærheten av dem.

Støyende arbeid på natten i Være-området

Bane NORs totalentreprenør NRC Group AS etablere stålfundamenter for å legge nødvendige kabler området Hansbakken til Sjølyst. Når stålrørene blir slått ned i bakken skjer dette ved bruk av en skinnegående graver med pigghammer, noe som utløser støy. Det er også behov for å utføre rensing av vegetasjon, og det benyttes lys til begge arbeidene. Arbeidet utføres på Bane NORs eiendom og må dessverre utføres på natten når det ikke går tog.

Arbeidet gjennomføres på nettene fra natt til 17. november til og med natt til 3. desember, men pågår ikke på hele strekningen samtidig. Berørte naboer blir tilbudt alternativ overnatting de nettene arbeidet foregår i nærheten av dem.

Arbeid ved Nidelv bru

Bane NOR forberedende arbeider for elektrifiseringen i Nidelven mellom Pirbrua og Nidelv vegbru. Vi skal blant annet fjerne noe spunt rundt brupilarene og gjennomføre generell kontroll av pilarene før vi monterer master for kjøreledningene.

Arbeidene ble gjenopptatt i månedsskiftet august/september og varer over nyttår. Arbeidet foregår på dagtid, kl. 0700-kl. 1900.  

Gang- og sykkelvegen er stengt fordi det er behov for riggområde for arbeidet som skal utføres i elven. Gang- og sykkelvegen er planlagt gjenåpnet i januar. Asfaltering og øvrig tilpasning blir sluttført våren 2024.

Skogrydding 

I forbindelse med elektrifiseringen er det nødvendig å utføre skogrydding langs jernbanen på strekningen Lademoen-Stjørdal frem til slutten av februar 2024.  Arbeidet utføres med motorsag og fliskutter på dagtid mellom kl. 0700 og kl. 1900. Det kan også forekomme bruk av elektrisk motorsag på natten når det er behov for å gjøre arbeidet i et tidsrom det ikke går tog. I utgangspunktet skjer mandag til fredag, med det kan også forekomme arbeid i helger. Vi varsler berørte naboer ved arbeid på natten. Vi jobber på Bane NORs eiendom, men dersom vi må inn på privat område, blir grunneier kontaktet. 

Trønderbanen

Arbeidene med boring av fundamenter på strekningen er ferdigstilt. Arbeidet med å sette opp master og strekke kjøreledningen som gir togene strøm pågår. 

Meråkerbanen

Bane NOR jobber med å ferdigstille boringen av fundamenter mellom Brattås og Kopperå. Arbeidet er planlagt avsluttet ved utgangen av januar. Arbeidet utføres på dagtid mellom kl. 0600 og kl. 1700 frem til 20. desember når det er juleferie. Ved oppstart i januar blir det arbeidstid mellom kl. 2000 til kl. 0600 fra natt til 4. januar. 

Vi borer hull til fundamenter for master som kjøreledningene skal henge i. Det støyende arbeidet flytter seg østover med ca. 400 meter i løpet av hvert skift. Det vil derfor ikke vil være langvarig støyende arbeid utenfor din bolig.

Arbeidet med å sette opp master der ledningen som gir togene strøm skal henge, er planlagt utført vinter 2023/24. 

Status for arbeidet på Stavne-Leangenbanen

I disse dager jobber vi med vannsikring av Tyholttunnelen, slik at det ikke kommer fuktighet på kjøreledningene som skal monteres. 

Annen relevant informasjon

Litt om støy knyttet til arbeidene

Alle arbeidene som skal gjennomføres skjer i etapper. Boringen som foregår når vi setter ut fundamenter for mastene, der ledningene med strøm til toget skal henge, skaper mest støy. Det er likevel slik at noen steder er grunnforholdene slik at det ikke blir så mye støy, andre steder må vi bore i fjell. Det bores uansett ikke så lenge av gangen og arbeidet flytter seg langs linjen. Generelt kan vi si at det er ca. 60 meter mellom hvert borepunkt og at vi bruker i gjennomsnitt én time per borepunkt. Dette betyr at det støyende arbeidet ikke står utenfor din bolig så lenge av gangen, og det er heller ikke sikkert at det er støyende hele perioden boretoget er der.

 

Publisert: 2. januar 2023 klokken 10:19

Oppdatert: 21. november 2023 klokken 12:12