Arbeid på Trønder- og Meråkerbanen

For at Trønder- og Meråkerbanen skal bli elektrifisert, bygger vi i Bane NOR ca. 120 km med komplett kontaktledningsanlegg med autotransformator som skal gi togene kjørestrøm.

  • Nabovarsel
  • Elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen
  • Trøndelag

Publisert: 2. januar 2023 klokken 10:19

Oppdatert: 15. mars 2024 klokken 14:40

Bildet viser et boretog

Boretoget har blant annet lokomotiv og vogner med boremaskin, aggregater, betongfundamenter, samt verksted- og oppholdsbrakker. Foto: Jan Gunnar Dagfinrud, NRC

NRC Group AS er totalentreprenør og utfører arbeidet. Det kjøres arbeidsmaskiner om natten i forbindelse med at det monteres utstyr og strekkes ledninger. Noe arbeid medfører også støyende arbeid.

Nedenfor ligger en oversikt over arbeid som utføres og status i utbyggingen.

Arbeid ved Nidelv bru

Bane NOR har utført forberedende arbeider for elektrifiseringen i Nidelven mellom Pirbrua og Nidelv vegbru. Vi har blant annet fjernet noe spunt rundt brupilarene og gjennomført generell kontroll av pilarene før vi monterer master for kjøreledningene.

Arbeidene i elven er gjennomført og gang- og sykkelvegen er åpen, men det gjenstår asfaltering og øvrig tilpasning som blir utført våren 2024.

Etter påske starter vi med å montere stillas for å montere master på Nidelv bru. Dette er planlagt å vare frem til juli. 

Vegetasjonsrydding 

I forbindelse med elektrifiseringen har det vært nødvendig å utføre vegetasjonsrydding langs jernbanen på strekningen Lademoen-Stjørdal og på Meråkerbanen. Dette arbeidet nærmer seg slutten og det gjenstår finrydding. Vi jobber på Bane NORs eiendom. Dersom vi må inn på privat område, blir grunneier kontaktet. 

Trønderbanen

Arbeidene med boring av fundamenter og strekke kontaktledningen som gir togene strøm er er planlagt ferdigstilt i løpet av sommeren 2024. 

Det blir imidlertid gjort etterarbeid med peling av føringsveier. Berørte beboere blir varslet.

Meråkerbanen

Bane NOR har boret alle fundamentene på Meråkerbanen. Nå gjenstår det å sette opp master og trekke kontaktledning på strekningen Eidum til riksgrensen. 

Status for arbeidet på Stavne-Leangenbanen

Arbeidet med vannsikring i Tyholttunnelen er ferdig. Nå monterer vi  kontaktledning og annet nødvendig utstyr. Dette medfører også aktivitet utenfor tunnelen på begge sider.


Publisert: 2. januar 2023 klokken 10:19

Oppdatert: 15. mars 2024 klokken 14:40