Kjørestrøm

For at Trønder- og Meråkerbanen skal bli elektrifisert, bygger vi i Bane NOR ca. 120 km med komplett kontaktledningsanlegg med autotransformator som skal gi togene kjørestrøm.

Boretoget har bl.a. lokomotiv og vogner med boremaskin, aggregater, betongfundamenter, samt verksted- og oppholdsbrakker. Foto: Jan Gunnar Dagfinrud, NRC

Det er strekningene Trondheim S-Stjørdal, Hel-Riksgrensen til Sverige samt Stavne-Leangenbanen, inklusive Søndre tilsving som nå blir elektrifisert. Togene tilføres kjørestrøm via kontaktledningsanlegget. Alt arbeid er planlagt sluttført innen utgangen av 2024.  

Her kan du se opptak av en presentasjon av elektrifiseringen som Norconsult og Bane NOR holdt hos Tekna i slutten av april i år.

Fremdrift Leangen stasjon-Ranheim
I perioden natt til 12. mai til og med natt til 11. juni blir det boret hull til fundamenter for utplassering av master for kjøreledninger mellom Leangen stasjon og Ranheim. Arbeidene starter ca. kl. 2400 og avsluttes innen kl. 0430. Arbeidet flytter seg i løpet av arbeidsperioden med ca. 200 meter per natt. Det kan komme justeringer og da oppdateres tabellen nedenfor.

Område

Periode

Leangen stasjon 

Ferdigstilt

Leangen-Rotvoll

Ferdigstilt

Rotvoll-Sjøvegen

netter i perioden 24. mai til 27. mai

Sjøvegen-Grilstad fabrikker

netter i perioden 27. mai til 1. juni

Grilstad fabrikker-Presthusvegen

netter i perioden 1. juni til 7. juni 

Presthusvegen-Ranheim

netter i perioden 7. juni til 13. juni


Fremdrift Lademoen-Leangen
Nattarbeidet på denne strekningen er ferdig. Det gjenstår noe arbeid som kan være støyende, men det vil bli utført på dagtid i helgen 18. og 19. juni.

Fremdrift i arbeidet på Stavne-Leangenbanen
Det er Stavne-Leangenbanen som elektrifiseres først. Vi setter i disse dager opp master der kjøreledningen som gir togene strøm skal henge. Kjøreledningene monteres til høsten. 

Annen relevant informasjon

Litt om støy knyttet til arbeidene
Alle arbeidene som skal gjennomføres skjer i etapper. Boringen som foregår når vi setter ut fundamenter for mastene, der ledningene med strøm til toget skal henge, skaper mest støy. Det er likevel slik at noen steder er grunnforholdene slik at det ikke blir så mye støy, andre steder må vi bore i fjell. Det bores uansett ikke så lenge av gangen og arbeidet flytter seg langs linjen. Generelt kan vi si at det er ca. 60 meter mellom hvert borepunkt og at vi bruker i gjennomsnitt én time per borepunkt. Dette betyr at det støyende arbeidet ikke står utenfor din bolig så lenge av gangen, og det er heller ikke sikkert at det er støyende hele perioden boretoget er der.

Lenker til aktuell informasjon
Her legger vi ut lenker til informasjonsskriv fortløpende underveis i arbeidet på alle strekningene. Berørte naboer orienteres i tillegg separat. Følg også med på prosjektets nyhetsside.

Nyhetsbrev:
Varsling av støyende nattarbeid mellom Leangen og Ranheim
Varsling av støyende nattarbeid mellom Lademoen og Leangen
Informasjon om oppstart elektrifiseringen Stavne-Leangenbanen med invitasjon til digitalt informasjonsmøte
Presentasjonen fra informasjonsmøte om Stavne-Leangenbanen 09.03.22
Spørsmål og svar fra informasjonsmøtet 09.03.22

Slik fungerer kontaktledningsanlegget
Vi skal bygge et kontaktledningsanlegg etter system 20 med autotransformatorer og elutforming E. Dette kan du lese mer om her: 
(https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Prosjektering_og_Bygging/Elektrisk_utforming)  

Kontaktledningsanlegget sørger for kontinuerlig overføring av den elektriske energien fra matestasjonene til togene. Strømmen til togene kommer til lokomotivet via kontaktledningsanlegget, går gjennom lokomotivenes strømavtaker og gjøres om til trekkraft i de elektriske motorene. 

Matestasjonene leverer ut en spenning på 16 500 V og med en frekvens på 16 2/3 Hz til togene. Kontaktledningsanlegget består av flere komponenter som ledninger, master, brytere og anlegg for returstrøm.  

Autotransformatorsystem er utformet for å doble spenningen i overføringen mellom omformerstasjon og tog fra 15 kV nominelt til 30 kV nominelt. Det brukes for å oppnå både god elektrisk kapasitet og kapasitet for en matestrekning, slik at man kan kjøre mange tog og tog med stor effekt, og samtidig ha stor avstand mellom omformerstasjonene. 

Konseptet med autotransformatorsystem går i hovedsak ut på at det bygges to langsgående høyspentledere, én positiv og én negativ leder (PL og NL). Det er +/- 15 kV spenning langs hele strekningen og en spenningsforskjell på 30 kV mellom PL og NL. 

Ved om lag hver 10. kilometer plasserer vi autotransformatorer i egne bygg/kiosker. Kontaktledningen seksjoneres og mates fra høyspentledningen, slik at hver seksjon med kontaktledning koordineres med hovedsignalene på strekningen.

PL og NL føres normalt som blanke ledninger på toppen av kontaktledningsmastene, men kan legges i kabler der det ikke er plass på mastene.