Kjørestrøm

For at Trønder- og Meråkerbanen skal bli elektrifisert, bygger vi i Bane NOR ca. 120 km med komplett kontaktledningsanlegg med autotransformator som skal gi togene kjørestrøm.

Boretoget har bl.a. lokomotiv og vogner med boremaskin, aggregater, betongfundamenter, samt verksted- og oppholdsbrakker. Foto: Jan Gunnar Dagfinrud, NRC

Det er strekningene Trondheim S-Stjørdal, Hell-Riksgrensen til Sverige samt Stavne-Leangenbanen, inklusive Søndre tilsving som nå blir elektrifisert. Togene tilføres kjørestrøm via kontaktledningsanlegget. Alt arbeid er planlagt sluttført innen utgangen av 2024.  

Her kan du se opptak av en presentasjon av elektrifiseringen som Norconsult og Bane NOR holdt hos Tekna i slutten av april i år.

Fremdrift Meråkerbanen: Gudå til Kvernmoen

Det kan komme justeringer og da oppdateres informasjonen
Fra kvelden 3. februar blir det boret hull til fundamenter for utplassering av master for kjøreledninger mellom Gudå og Kvernmoen. Dette varer til medio mars. Arbeidene starter ca. kl. 2000 og avsluttes innen kl. 0600. Arbeidet flytter seg i løpet av arbeidsperioden med ca. 350 meter per natt. Boring ved bebodde områder blir gjennomført mellom kl. 2000 og kl. 2300.

 

Fremdrift Trønderbanen: krysset E14 til Ringveien

Det kan komme justeringer og da oppdateres informasjonen
Det blir boret hull til fundamenter for utplassering av master for kjøreledninger mellom krysset E14 og Ringveien fra natt til 30. januar til slutten av februar. Det blir imidlertid en stans i arbeidet frem til natt til 7. februar. Arbeidene starter ca. kl. 2400 og avsluttes innen kl. 0430. Arbeidet flytter seg i løpet av arbeidsperioden med ca. 200 meter per natt.

 

Fremdrift Meråkerbanen: Hell-Flornes-Gudå

Det kan komme justeringer og da oppdateres informasjonen
Det blir i disse dager boret hull til fundamenter for utplassering av master for kjøreledninger mellom Hell og Gudå. Dette varer ut mars 2023. Arbeidene starter ca. kl. 2000 og avsluttes innen kl. 0600. Arbeidet flytter seg i løpet av arbeidsperioden med ca. 350 meter per natt. Boring ved bebodde områder blir gjennomført mellom kl. 2000 og kl. 2300.

 

Fremdrift Meråkerbanen: Riksgrensen-Kopperå-Kvernmoen

Det kan komme justeringer og da oppdateres informasjonen
Det blir boret hull til fundamenter for utplassering av master for kjøreledninger mellom Kopperå og Kvernmoen fra uke 6 og ut februar. Arbeidene starter ca. kl. 2000 og avsluttes innen kl. 0600. Arbeidet flytter seg i løpet av arbeidsperioden med ca. 400 meter per natt.

På strekningen Riksgrensen-Kopperå gjenstår det noen fundamenter. De berørte blir varslet når dette arbeidet skal utføres.

Arbeidet med å sette opp master der kjøreledningen som gir togene strøm skal henge, er planlagt utført sommeren 2023. 

 

Trønderbanen: Fremdrift Lademoen-krysset E14

Arbeidene med boring av fundamenter på strekningen er ferdigstilt. Arbeidet med å sette opp master der kjøreledningen som gir togene strøm skal henge pågår. Det gjenstår noen fundamenter på Hommelvik og Hell stasjon. Berørte blir varslet når dette arbeidet skal utføres.


Status for arbeidet på Stavne-Leangenbanen

I disse dager jobber vi med vannsikring av Tyholttunnelen, slik at det ikke kommer fuktighet på kjøreledningene som skal monteres i løpet av sommeren.  For å få plass til kjøreledningen senker vi sporet tre steder inne i tunnelen samt utenfor hver tunnelmunning. Arbeidet utenfor tunnelen er planlagt utført i april 2023.

Som en del av elektrifiseringen jobber vi også med å tilpasse Stavne bru, slik at vi får festet mastene på brua. Dette arbeidet var planlagt ferdig ved utgangen av januar, men er noe forsinket siden strekningen er midlertidig stengt.

For å kunne opprettholde ordinær togtrafikk, gjennomføres arbeidene på kveld og natt.

Annen relevant informasjon

Litt om støy knyttet til arbeidene

Alle arbeidene som skal gjennomføres skjer i etapper. Boringen som foregår når vi setter ut fundamenter for mastene, der ledningene med strøm til toget skal henge, skaper mest støy. Det er likevel slik at noen steder er grunnforholdene slik at det ikke blir så mye støy, andre steder må vi bore i fjell. Det bores uansett ikke så lenge av gangen og arbeidet flytter seg langs linjen. Generelt kan vi si at det er ca. 60 meter mellom hvert borepunkt og at vi bruker i gjennomsnitt én time per borepunkt. Dette betyr at det støyende arbeidet ikke står utenfor din bolig så lenge av gangen, og det er heller ikke sikkert at det er støyende hele perioden boretoget er der.

Lenker til aktuell informasjon

Her legger vi ut lenker til informasjonsskriv fortløpende underveis i arbeidet på alle strekningene. Berørte naboer orienteres i tillegg separat. Følg også med på prosjektets nyhetsside.

Nyhetsbrev:
Varsling av støyende arbeid mellom Gudå og Kvernmoen
Varsling av støyende arbeid mellom krysset E14 og Ringveien
Varsling av støyende arbeid mellom Flornes og Gudå
Varsling av støyende arbeid mellom Kåpperå og Kvernmoen
Varsling av støyende arbeid mellom Hell jernbanebru og krysset E14
Varsling av støyende arbeider mellom Gevingåsen og Hell jernbanebru
Varsling av støyende arbeider mellom Hell og Hegra
Varsling av støyende arbeid mellom Hommelvik og Gjevingåsen
Varsling av støyende arbeid mellom Riksgrensen og Kopperå
Varsling av støyende arbeid mellom Storsand og Hommelvik
Varsling av støyende arbeid Leangen stasjon
Varsling av støyende arbeid mellom Vikhammer stasjon og Storsand
Varsling av støyende arbeid mellom Riksgrensen og Kopperå. FORSKJØVET CA EN MÅNED
Varsling av støyende arbeid mellom Hundhammeren og Vikhammer stasjon
Varslingav støyende nattarbeid mellom Ranheim stasjon og Vikhammer - OBS! Endrede datoer ligger i tabellen ovenfor
Varsling av støyende nattarbeid mellom Leangen og Ranheim
Varsling av støyende nattarbeid mellom Lademoen og Leangen
Informasjon om oppstart elektrifiseringen Stavne-Leangenbanen med invitasjon til digitalt informasjonsmøte
Presentasjonen fra informasjonsmøte om Stavne-Leangenbanen 09.03.22
Spørsmål og svar fra informasjonsmøtet 09.03.22

Slik fungerer kontaktledningsanlegget

Vi skal bygge et kontaktledningsanlegg etter system 20 med autotransformatorer og elutforming E. Dette kan du lese mer om her: 
(https://trv.banenor.no/wiki/Kontaktledning/Prosjektering_og_Bygging/Elektrisk_utforming)  

Kontaktledningsanlegget sørger for kontinuerlig overføring av den elektriske energien fra matestasjonene til togene. Strømmen til togene kommer til lokomotivet via kontaktledningsanlegget, går gjennom lokomotivenes strømavtaker og gjøres om til trekkraft i de elektriske motorene. 

Matestasjonene leverer ut en spenning på 16 500 V og med en frekvens på 16 2/3 Hz til togene. Kontaktledningsanlegget består av flere komponenter som ledninger, master, brytere og anlegg for returstrøm.  

Autotransformatorsystem er utformet for å doble spenningen i overføringen mellom omformerstasjon og tog fra 15 kV nominelt til 30 kV nominelt. Det brukes for å oppnå både god elektrisk kapasitet og kapasitet for en matestrekning, slik at man kan kjøre mange tog og tog med stor effekt, og samtidig ha stor avstand mellom omformerstasjonene. 

Konseptet med autotransformatorsystem går i hovedsak ut på at det bygges to langsgående høyspentledere, én positiv og én negativ leder (PL og NL). Det er +/- 15 kV spenning langs hele strekningen og en spenningsforskjell på 30 kV mellom PL og NL. 

Ved om lag hver 10. kilometer plasserer vi autotransformatorer i egne bygg/kiosker. Kontaktledningen seksjoneres og mates fra høyspentledningen, slik at hver seksjon med kontaktledning koordineres med hovedsignalene på strekningen.

PL og NL føres normalt som blanke ledninger på toppen av kontaktledningsmastene, men kan legges i kabler der det ikke er plass på mastene.