Når kan Bane NOR erverve grunn?

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Hvilke arealer Bane NOR kan kjøpe blir som regel bestemt gjennom en reguleringsplan. Med få unntak blir slike planer vedtatt av kommunestyret. Enkelte Bane NOR-prosjekter er statlige reguleringsplaner. Det betyr at det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som vedtar planen. På forhånd vil planforslaget ha vært gjennom en lokal høringsrunde hvor alle interesserte skal ha hatt anledning til å uttale seg.

Etter at planen er vedtatt og fristen for å klage har gått ut, er det som regel for sent å komme med innvendinger mot denne.

Utgangspunktet for at forhandlingene om grunnerverv settes i gang er normalt en vedtatt reguleringsplan. Selv om en reguleringsplan er vedtatt, må det også tas en beslutning om investering av Stortinget og/eller Jernbanedirektoratet og bevilges penger for hvert enkelt prosjekt, før grunnerverv kan påbegynnes.