Hvordan erverver Bane NOR grunn?

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Når Bane NOR trenger grunn fra din eiendom vil du bli kontaktet, enten skriftlig eller muntlig.

Her viser vi hovedlinjer i alternative saksforløp. I praksis kan det forekomme grunnervervet kan skje på en annen måte enn det som er vist her.

Her er en forenklet oversikt over hvordan grunnerverv skjer:

Grunnerverv kan i prinsippet ordnes på tre ulike måter:

A. Kjøpekontrakt

Dersom du gjennom forhandlinger blir enig med Bane NOR om alle forhold ved avståelsen, skjer grunnervervet etter dette alternativet. Avtalen innebærer at du godtar at anleggsarbeidet kan starte til et avtalt tidspunkt. Det innebærer også at du har godtatt Bane NOR sitt tilbud om erstatning. En slik avtale kalles en kjøpekontrakt. En kjøpekontrakt er bindende for begge parter.

Avtalen skal være skriftlig

Vi presiserer at alle avtaler som inngås mellom deg og Bane NOR skal være skriftlig. Skriftlige avtaler kan spare partene for mange etterfølgende diskusjoner om avtalevilkår mv.

Avtale eller skjønn?

For deg som grunneier kan det være en fordel å inngå avtale om grunnervervet og erstatningen i stedet for at saken går til skjønn. Fordelene med dette er:

  • At du unngår en skjønnssak som vil ta tid og som mange kan oppleve som en belastning, ettersom det blant annet innebærer at du må leve med uvisshet om hvor stor erstatningen blir.
  • At du oppnår et godt forhandlingsresultat. Bane NOR ønsker at erstatninger som blir fastsatt gjennom avtale skal være lik den erstatningen et eventuelt skjønn ville ha kommet fram til i samme sak. Men det er ikke mulig å vite eksakt hva dette ville ha blitt. Derfor kan det i praksis være et visst rom for å forhandle om størrelsen på erstatningen.

B. Avtale om tiltredelse og avtaleskjønn

Dersom du blir enig med Bane NOR om selve avståelsen, men ikke om størrelsen på erstatningen, kan grunnervervet skje etter dette alternativet. Dette innebærer at du godtar at Bane NOR kan starte anleggsarbeidet på et avtalt tidspunkt, men at erstatningen skal fastsettes ved skjønn på samme måte som ved ekspropriasjon. En slik avtale kalles avtale om tiltredelse. Skjønnet kalles avtaleskjønn. Bane NOR kan ta opp spørsmålet om tiltredelse uten at det er forhandlet om erstatning for avståelsen. Slike forhandlinger vil vi da komme tilbake til senere.

C. Ekspropriasjon

Dersom du ikke godtar selve avståelsen og vil motsette deg at grunnervervet skjer på den måten Bane NOR har behov for, vil grunnervervet skje etter dette alternativet. Vi vil da vedta ekspropriasjon og erstatningen blir fastsatt ved ekspropriasjonsskjønn.

Ekspropriasjon eller avtale om skjønn?

Det er ingen stor forskjell på ekspropriasjonsskjønn og avtaleskjønn. Forskjellen ligger i måten Bane NOR forbereder saken. Ekspropriasjon er en mer omstendelig prosess på grunn av formelle krav til ekspropriasjonsvedtaket. Det kan også føre til at vi ikke kommer så raskt i gang med anleggsarbeidet som når saken blir løst ved avtale eller avtaleskjønn.