Informasjon til anleggsnaboer på Nordby

Nå i slutten av juni er arbeidet med den nye undergangen ved Nordby holdeplass godt i gang. Her finner du aktuell informasjon beregnet på naboer og beboere i området.

  • Utbyggingsprosjekt
  • Nabovarsel
  • Tiltak langs Hovedbanen nord
  • Prosjektnyheter

Publisert: 25. juni 2024 klokken 12:30

Beltegående maskin med lang arm i ferd med å presse ned en spuntnål.

Spunting ved Minnesund under arbeid med Minnevika jernbanebru i 2021. Bane NOR

Oppstart av spuntarbeid

Mandag 1. juli starter vi etter planen med å sette spunt på prosjektet. Dette er store stålvegger som presses ned i grunnen før vi starter utgravingen av byggegropa for undergangen. Spuntveggen består av mange spuntnåler som skjøtes sammen i lengderetningen, og det brukes en stor maskin som presser/vibrerer spuntnålene ned i bakken.

Hver gang en spunt settes ned, vil nærområdet få støyulemper i form av en jevn during, og lette vibrasjoner kan merkes i nærheten.  Dette utgjør ingen fare for skade på nærliggende bygninger, og prosjektet gjør løpende målinger av støy og rystelser mens arbeidet pågår.

Spuntarbeidene vil pågå innenfor vanlig arbeidstid kl. 07-19 på hverdager i sommer, men tar en feriepause i juli (trolig uke29-31). Under arbeidsperioden i august (se under) kan spunting forekomme hele døgnet.

Annet anleggsarbeid vil foregå gjennom hele sommeren.

Arbeidsperiode 17.-22. august – planovergangen stenges

Fra natt til lørdag 17. august og fram til natt til torsdag 22. august er det stans i togtrafikken på Hovedbanen mellom Jessheim og Eidsvoll.  I løpet av disse dagene skal vi grave over sporet og legge inn en plate som blir taket i den nye undergangen.

Dette betyr at vi må jobbe døgnkontinuerlig, og at det blir perioder med støyende arbeid. Vi vil varsle nærområdet og gi nærmere informasjon i forkant av perioden.

I dette tidsrommet blir vi dessverre nødt til å holde planovergangen stengt også for gående og syklende. Dette er av plasshensyn og for å kunne være trygge på at sikkerheten ivaretas mens mange store maskiner er i arbeid. I resten av byggeperioden er planovergangen åpen for myke trafikanter.

Skolestart er mandag 19. august, og stengingen av planovergangen vil berøre skoleveien til noen elever de tre første skoledagene. Bane NOR er i dialog med skolene om å tilby transport til de elevene som ellers ville fått svært lang vei.  Nærmere informasjon om dette tilbudet kunngjøres her på denne nettsiden (www.banenor.no/nordby).

Buss for tog

Merk at buss for tog under togpausen stopper i Trondheimsveien. Busser i retning Dal bruker holdeplassen Kremmerhuset, mens busser i retning Jessheim benytter holdeplassen Skogtun

Adgang forbudt

Vi har sett flere tilfeller av fotgjengere som har klatret over gjerdene våre og gått gjennom anleggsområdet på veg/til fra stien som fører mot Jessheim på østsiden langs jernbanen. Atkomst til denne stien fra Nordbyveien er nå permanent stengt.

Vi understreker at uvedkommende ikke har adgang til anleggsområdet, og at slik ferdsel er forbundet med fare. Vi ber alle om å respektere gjerder og skilt, og vi oppfordrer foreldre til å snakke med barn og unge om dette.

I tillegg har Bane NOR også de siste ukene registrert flere farlige hendelser hvor personer har krysset over planovergangen mens bommene har ligget nede.  Det må for all del ikke skje en ulykke nå den siste tiden før planovergangen forsvinner, og vi oppfordrer på det sterkeste brukerne til å være forsiktige og respektere bommer, lyd- og lyssignaler.

– Takk for tålmodigheten!

– Vi beklager de ulempene som arbeidene våre fører med seg, samtidig som vi håper på nærmiljøets tålmodighet.  Dette vil være et verdifullt bidrag til gjennomføringen av dette viktige tiltaket, sier kommunikasjonsrådgiver Olav Nordli i Bane NOR.

Den nye undergangen skal etter planen stå ferdig oppunder jul. Arbeidene utføres på oppdrag fra Bane NOR av entreprenøren RIAS.

Nordby har gjennom mange år vært den planovergangen i Norge hvor det registreres flest farlige hendelser der myke trafikanter krysser mens bommene ligger nede. Byggingen av en undergang er derfor et høyt prioritert og viktig tiltak.


Publisert: 25. juni 2024 klokken 12:30