I startgropa for ny undergang på Nordby

Rundt månedsskiftet april/mai starter Bane NOR arbeidet med å erstatte planovergangen ved Nordby holdeplass på Hovedbanen med en undergang. Dette betyr en sikrere hverdag for alle trafikanter – og endringer for de som bruker bil.

  • Hovedbanen
  • Tiltak langs Hovedbanen nord
  • Prosjektnyheter
  • Utbyggingsprosjekt

Publisert: 20. mars 2024 klokken 15:41

De to personene i gule Bane NOR-jakker foran Nordby planovergang

Byggeleder Tom-Ola Thorvaldsen (t.v.) og prosjektleder Ronny Eirik Hansen i Bane NOR varsler byggestart på Nordby rundt inngangen til mai. (Foto: Olav Nordli) Foto: Olav Nordli, Bane NOR

Nordby like nord for Jessheim har lenge toppet Bane NORs liste over de planovergangene i landet som har flest uønskede og farlige hendelser.  Før julen ringes inn er dette historie, og en ny undergang for gående og syklende vil være på plass.

Stenges for gjennomkjøring

– Når arbeidene starter blir overgangen permanent stengt for biltrafikk, slik at gjennomkjøring i Nordbyvegen ikke lenger blir mulig. Vi skal etablere snuplasser på begge sider av Hovedbanen, opplyser byggeleder Tom-Ola Thorvaldsen i Bane NOR.

I byggetiden kan myke trafikanter fortsatt bruke planovergangen det meste av tiden fram til undergangen står ferdig.

Et område rett syd for Nordby holdeplass har vært brukt til parkering. Denne plassen, som er eid av Ullensaker kommune, blir som følge av utbyggingen permanent stengt fra 8. april. Bane NOR har ikke parkeringstilbud ved Nordby, den nærmeste stasjonen med pendlerparkering og dagparkering er Jessheim.

Ronny Eirik Hansen, som er Bane NORs prosjektleder for Nordby og flere andre prosjekter som er under planlegging på nordre del av Hovedbanen, forteller at Bane NOR planlegger å inngå kontrakt med entreprenørfirmaet som skal utføre arbeidene i midten av april.

– Kort tid etter vil vi invitere naboer og andre interesserte til et åpent informasjonsmøte. Dette blir kunngjort i lokalpressen, på Bane NORs og kommunens nettsider, samt med direkte invitasjon til nære naboer. Samtidig vil vi ta kontakt med blant annet skoler, barnehager og institusjoner i nærområdet for å legge opp til god dialog omkring trafikksikkerheten i byggeperioden, både med tanke på anleggstrafikk og bruk av planovergangen mens arbeidene pågår, opplyser Hansen.

 – Tiltakene på Nordby gjøres i nært samarbeid med Ullensaker kommune, og jeg vil rose kommunen for godt og konstruktivt samarbeid omkring prosjektgjennomføringen, legger han til.

Innstendig oppfordring

Planovergangen er sikret med bommer, lyd- og lyssignaler, men faktisk skjer de fleste farlige hendelsene på planoverganger med utstyr som tydelig varsler når toget kommer. På Nordby kan dette dreie seg om personer som er sent ute for å rekke toget – og dermed tar sjansen på å løpe mellom bommene.

– Det må for all del ikke skje en ulykke nå den siste tiden før planovergangen forsvinner. Derfor oppfordrer vi på det sterkeste brukerne til å være oppmerksomme og forsiktige, og til å respektere bommer, lyd- og lyssignaler. Vi ber foreldrene om å være gode rollemodeller for barna, sier Pål Buset, prosjektleder for holdningsskapende arbeid i Bane NOR.

Ett av virkemidlene for å spre dette budskapet er å gjøre skolebesøk, og Bane NOR vil gi tilbud om dette til lokale skoler og barnehager nå denne våren. I tillegg vil Bane NOR henvende seg til brukerne av holdeplassen.

– Vi ber folk om å følge reglene, være oppmerksomme og forsiktige og snakke med barna sine om det samme, framholder Buset.

Anleggsulemper

Arbeidene ved holdeplassen vil innebære aktivitet med anleggsmaskiner og noe trafikk med tunge kjøretøyer i Nordbyveien. Ordinær arbeidstid vil være på hverdager mellom klokken 07 og 19.

Fra natt til lørdag 17. august og fram til natt til torsdag 22. august er det stans i togtrafikken på Hovedbanen mellom Jessheim og Eidsvoll. Da skal det gjøres viktig arbeid flere steder på strekningen, blant annet ved Nordby.

– I løpet av disse dagene skal vi grave over sporet og legge inn en plate som blir taket i den nye undergangen. Dette betyr at vi må jobbe døgnkontinuerlig, og at det blir perioder med støyende arbeid. Vi vil varsle nærområdet og gi nærmere informasjon når arbeidet nærmer seg, forteller byggeleder Tom-Ola Thorvaldsen i Bane NOR, som legger til:

– Vi beklager de ulempene som arbeidene vil føre med seg, samtidig som vi håper på nærmiljøets tålmodighet.  Dette vil være et verdifullt bidrag til gjennomføringen av dette viktige tiltaket, avslutter han.

Slik blir den nye undergangen på Nordby - sett fra vest mot øst med plattformen til venstre i bildet. Nordbyvegen blir stengt for gjennomkjøring når arbeidet med undergangen starter. Illustrasjon: Bane NOR


Skrevet av:

  • Olav Nordli

Publisert: 20. mars 2024 klokken 15:41