Øker sikkerheten i faresonen

Bane NOR er nå i gang med å legge den midlertidige motfyllingen som strekker seg fra havneområdet og oppover mot Fjordveien.

  • Viken
  • Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad
  • Prosjektnyheter
  • Utbyggingsprosjekt

Publisert: 26. oktober 2023 klokken 12:55

Oversiktskart som viser motfyllingens plassering.

Illustrasjonen viser motfyllingens plassering og ulike faser. De sorte strekene viser hvor det skal settes jetpeler.

Motfyllingen legges i området Bane NOR omtaler som «Kransen syd». Den er en av flere stabilitetsforbedrende tiltak som skal øke sikkerheten mot utglidninger og skred i faresonen Moss Havn. En mindre motfylling var ferdig lagt i Kransen nord (nedenfor Høienhald-blokkene) i november 2022, og i september i år begynte Keller arbeidet med å sette jetpeler i området mellom Rockwool og Nyquists gate

Ferdig sommer 2024
Første lass ble lagt nord av spuntveggen, mellom Værlegata og dagens spor, onsdag morgen. Det er Park & Anlegg AS som er utførende entreprenør, mens NGI står bak prosjekteringen. Structor og Multiconsult har fulgt opp med uavhengige kontroller av prosjekteringen.

Til sammen skal det legges på cirka 77 000 kubikkmeter med stein. I Oppstarten vil det gå kontinuerlig gå tre til fem lastebiler med tilhenger mellom pukkverket på Vanem og stasjonsområdet. Hver bil har med rundt 20 kubikkmeter med stein. Bane NOR planlegger å ferdigstille fyllingen i løpet av neste sommer.

Dronebilde som viser motfyllingen.

Mellom tre og fem lastebiler går nå i skytteltrafikk mellom pukkverket på Vanem og stasjonsområdet med stein til motfyllingen. Foto: Øystein Stavdal Paulsen, Bane NOR.

Bedre sikkerhet
Sikkerheten i denne delen av faresonen blir bedre for hver stein som legges. Dette forutsetter imidlertid at steinen legges der den er prosjektert, altså på stabiliserende side. Derfor har Bane NOR byggeledere og kontrollingeniører ute i felt som til enhver tid følger opp at arbeidet utføres riktig og i henhold til prosjekteringen. Utførelsen følges også opp av Bane NORs geoteknikere.

Flere tiltak
Fyllingen er midlertidig, og skal fjernes etter at det er installert jetpeler i Fjordveien og en 180 m lang støttekonstruksjon på østsiden av Fjordveien. Støttekonstruksjonen og jetpelene vil gi en permanent forbedring av sikkerheten i Kransen. Planlagt oppstart av støttekonstruksjon er senhøst 2024, og den er antatt ferdig høst 2025. 

Etableringen av motfyllingen skjer i faser.

Fase 1 – frem til våren 2024: Den første delen består av cirka 30.000 kubikkmeter stein, som legges fra nå og ut året. Deretter skal det settes jetpeler gjennom fyllingen, og dette arbeidet er antatt ferdig våren 2024.

Fase 2: I april/mai bygges så motfyllingen videre opp til vestsiden av Fjordveien. Deretter flyttes Fjordveien ut på motfyllingen. Dette er planlagt gjort før sommeren 2024. Fjordveien skal ikke stenges, med unntak av et kort tidsrom i forbindelse med selve omleggingen.

Fase 3: Motfyllingen legges videre over der Fjordveien tidligere lå. Dette antas å være ferdigstilt før sommerferien.  Deretter blir det jetpeling ut året (vist på bildet med sorte streker på gul bakgrunn)

Fremdriftsplaner
Arbeidene utføres med en fremdrift som ivaretar kontroll og sikkerhet. Alle tidsangivelser er derfor foreløpige estimater. Fremdriftsplanene bygger på prinsippene fra rapporten «Helhetlig geoteknisk risikovurdering» utført av Safetec Nordic for Bane NOR. Planene som lå til grunn på analysetidspunktet i Safetec-rapporten, var et øyeblikksbilde av da-situasjonen for prosjektet, og det var aktivitetene som var relevante, og ikke plasseringen i tid. Rekkefølgen innad i hver sone i anleggsområdet er høyst relevant, men ikke nødvendigvis rekkefølgen på tvers av soner.

Hvorfor legges en motfylling i en kvikkeleireskråning?
Kransen ligger i hellende terreng ned mot Stasjonsområdet. Deler av området har lav sikkerhet i dag. Sikkerheten skal forbedres ved å etablere en motfylling i foten, og i nedre del av skråningene som har lav sikkerhet. Skråningene er lange, og det er derfor ikke tilstrekkelig bare å etablere motfylling kun i foten. Det må også legges stabiliserende masser et stykke oppover for å fange opp glideflater som slår ut lenger opp i skråningene. Motfyllingen er utformet på en slik måte at alle potensielle glideflater som slår ut i Kransen syd oppnår en forbedring av sikkerheten på minimum 15 prosent i forehold til dagens situasjon.

Vil ikke en motfylling bare øke presset, og gi større sjanse for et skred?
Motfyllingen vil gi en tilleggsvekt på grunnen. Så lenge denne tilleggsvekten plasseres på stabiliserende side (i foten og i nedre del av skråningene) vil sikkerheten og stabiliteten i skråningene forbedres. Analogt kan man tenke på en vektskål i ubalanse hvor det å plassere mer vekt i den ene skålen vil forbedre stabiliteten (som det å legge masser i foten og i nedre del av skråningene i Kransen), mens det å legge vekten i den andre skålen vil forverre stabiliteten (som det å legge masser i toppen og i øvre del av skråningene i Kransen). For å ikke forverre stabiliteten under utlegging skal motfyllingen i Kransen syd etableres nedenifra og oppover i skråningene.

Er det ikke farlig å legge ut en slik motfylling på en årstid med mye nedbør?
Vær har minimal betydning for arbeidet med motfyllingen. Det har heller aldri vært planlagt at motfyllingen skulle legges i sommerhalvåret.

 

 


Publisert: 26. oktober 2023 klokken 12:55