Gjermundshaug Anlegg skal oppgradere jernbanen i Stange sentrum

Bane NOR og Gjermundshaug Anlegg AS har inngått kontrakt om bygging av nytt dobbeltspor gjennom Stange sentrum og ombygging av Stange stasjon. Arbeidene starter i august.

  • Utbyggingsprosjekt
  • Prosjektnyheter
  • Dobbeltspor gjennom Stange kommune

Publisert: 27. juni 2024 klokken 07:00

Personene er avbildet på Stange stasjon med plattform, spor og stasjonsbygning i bakgrunnen.

Prosjektdirektør Eirik Harding Hansen og Pål Ligård, daglig leder i Gjermundshaug Anlegg, signerte denne uken avtalen om utbygging i Stange sentrum. Partene ser fram til et godt og konstruktivt samarbeid. Foto: Magnus Line/Bane NOR

Kontrakten er organisert som en utførelsesentreprise og er den fjerde store kontrakten i InterCity-prosjektet Kleverud-Sørli-Åkersvika, som innebærer 30 km med nytt dobbeltspor gjennom Stange kommune.

Entreprisen består blant annet av 1,8 km dobbeltspor sør for Stange stasjon, jernbanetekniske installasjoner, støyskjermer og teknisk hus. Stange stasjon blir bygget om for å bli et velfungerende knutepunkt med ny pendlerparkering, plattformtak, heiser og gang- og sykkelveier. Kontrakten har en verdi på 1,1 milliarder kroner.

Arbeidet omfatter også nytt vann- og avløpsanlegg, ny bussterminal og veiomlegginger. Kontrakten skal også ivareta gang- og sykkeltrafikk i anleggsperioden, og tilgang og passasje gjennom stasjonsområdet.

Utfordrende oppdrag

− Bane NOR har en stor og viktig oppgave med å rulle ut morgendagens toppmoderne infrastruktur slik at flere kan reise og frakte gods på vår utslippsfrie jernbane. Å få inn rett kvalitet og kompetanse i markedet til å løse dette oppdraget, er avgjørende for oss. I tillegg har det vært viktig å finne løsninger som minimerer utslipp og ivaretar lokalbefolkningen i byggeperioden, sier Eirik Harding Hansen, prosjektdirektør for megaprosjekter i Bane NOR.

Arbeidene i entreprisen omfatter også utskifting av eksisterende underbygning i dagens Dovrebane, samtidig som kommunale veier og fylkesveier med tilhørende konstruksjoner skal ombygges. Det skal også bli ny gang- og sykkelvei, i tillegg til en omorganisering av kollektivknutepunktet i Stange sentrum.

En av utfordringene med oppdraget er at det under hele byggeperioden vil være togtrafikk på nærliggende skinnegang. I tillegg skal tilgang og passasje gjennom stasjonsområdet opprettholdes parallelt med anleggsarbeidet.

Effektivt knutepunkt

− Vi er glade for å være delaktig i å utvikle Norges nye jernbane. Nye Stange stasjon skal være et effektivt knutepunkt med korte avstander og tydelig informasjon. Sentralt for oss er at endelig utforming av stasjonen skal gi gode og trygge løsninger for gående og syklende i Stange sentrum.  Vår erfaring og tekniske løsninger vil også bidra til å redusere utslipp og belastning for omgivelser og miljø.

− Tilliten fra Bane NOR er nok en bekreftelse på at vi er på riktig vei og utvikler oss videre i jernbanesegmentet. Omfanget av kontrakten trygger arbeidsplasser i flere år fremover og muliggjør videre utvikling og vekst, sier Pål Ligård, daglig leder i Gjermundshaug Anlegg.

Anskaffelsen er gjennomført som konkurransepreget dialog, der aktørene har benyttet muligheten til å bruke egen kompetanse og erfaring for å finne de beste løsningene. Gjermundshaug Anlegg har dermed også kunnet planlegge utstyrsbehov og gjennomføring.

– Vi har ønsket å legge til rette for en konkurranse som i størst mulig grad benytter markedets kompetanse og kapasitet. Vår erfaring er at tidlig involvering av entreprenørene gir best grunnlag for å bruke deres kompetanse, redusere byggekostnadene og få ned klima- og miljøavtrykk, sier Harding Hansen.

Gjermundshaug Anlegg er også underentreprenør med ansvar for grunnarbeid i byggingen av Tangenvika jernbanebru, som er på over én kilometer og en viktig del av InterCity-prosjektet i Stange.  

Illustrasjon med tog, plattform, plattformtak, benker, personer på plattformen.

Illustrasjon av hvordan nye Stange stasjon kan bli seende ut. Illustrasjon: Sweco

Fakta om dobbeltspor i Stange

  • Utbyggingen av jernbanen gjennom Stange kommune, fra Kleverud i sør til Åkersvika i nord, består av nesten 30 km nytt dobbeltspor. Hensikten med prosjektet er å sørge for at det kan gå syv person- og godstog i timen i begge retninger mellom Hamar og Oslo.
  • Dobbeltsporet er tilrettelagt for at togene skal kunne kjøre i opptil 250 km i timen.
  • Mellom Kleverud og Espa kommer en ny jernbanetunnel på 3,1 km. Deretter går traseen videre over Tangenvika på en jernbanebru på over 1 km.
  • Dobbeltsporet fortsetter over Tangenhalvøya hvor det skal det bygges et helt nytt stasjonsområde nordvest for dagens Tangen stasjon.
  • Nord i kommunen legger vi traséen delvis langs nåværende jernbanespor, men også i nytt terreng. Stange stasjon blir bygget om og vil fremstå som ny.

Skrevet av

  • Magnus Line

Publisert: 27. juni 2024 klokken 07:00