Strømforsyning

Som infrastruktureier er Bane NOR pålagt å kjøpe inn elektrisk energi til togfremføring. Her finner du mer informasjon.

På denne siden:

Om hovedtjenesten

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt Bane NOR konsesjon for omsetning av elektrisk energi til det nasjonale norske jernbanenettet.

Bane NOR Energi innehar rollen som avregningsansvarlig, og er tillagt oppgavene med innkjøp og avregning av elektrisk energi, samt fordeling av energikostnader. Dette gjennomføres i henhold til føringer gitt i Jernbaneforskriften.

Prinsippene og kravene knyttet til avregning og beregning av pris for elektrisk energi til togdrift er gitt i "Bane NORs standardvilkår for avregning av 16 2/3 Hz energi". Disse gir en samlet oversikt over hvordan levert elektrisk energi skal avregnes og hvordan energikostnadene skal fordeles. Dessuten angir standardvilkårene krav til innrapportering av forbruksdata og vilkår for fakturering.

Bane NORs standardvilkår for avregning av 16 2/3 Hz

Standardvilkårene angir krav til innrapportering av forbruksdata og vilkår for fakturering. Se våre standardvilkår her:

Prinsippene lagt til grunn for disse standardvilkårene bygger på felles avregningsregler for energi for Trafikverket, BaneDanmark og Bane NOR.

Leveranser

Opprinnelsesgarantier for fornybar kraft

Bane NOR kjøper opprinnelsesgarantier tilsvarende hele Bane NORs eget fysiske kraftforbruk til infrastruktur og deler av togselskapenes fysiske kraftforbruk til togfremføring i Norge.

Energimåling

Bane NOR, det svenske Trafikverket og danske Banedanmark har felles rammeavtale for innkjøp av energimålere til bruk i tog.

Kontaktpersoner

Johnny Glærum

Fagansvarlig Kraftmarked og Finansiell energihandel

;