Avregning av energikostnader

Bane NOR har ansvaret for å avregne og fordele forbruk og kostnader for elektrisk energi til togframføring

Publisert: 10. april 2024 klokken 14:29

Avregning av elektrisk energi til togframføring baserer seg på data fra energimålere om bord i tog.

Energimåling

Avregning av elektrisk energi til togframføring baserer seg på data fra energimålere om bord i tog. Energimålere på tog i Norge kan anskaffes igjennom Bane NOR om ønskelig. Bane NOR vil da administrere energimålerne. Mer informasjon finnes her.

Tariffer for avregning av energikostnader

Kostnadselementene nettleie eksternt nett, administrasjonskostnad for krafthandel og administrasjonskostnader for nett faktureres i henhold til de til enhver tid gjeldende tariffer. Disse kostnadene skal faktureres forbrukerne av 16 2/3 Hz energi i henhold til for netto målt eller beregnet energi levert forbrukspunktet.

Tariffene skal reflektere de faktiske kostnadene for Bane NOR. Bane NORs kostnader og inntekter skal avstemmes minimum en gang per år. Eventuelle mer- eller mindreinntekter vil medføre endringer i tariffene. Endringer i tariffer skal ikke ha tilbakevirkende kraft for ferdig avregnet periode. Tabellen under viser Bane NORs gjeldende tariffer fra og med 1. januar 2023.

Kostnadselement Tariff (Kr/MWh)
Nettleie eksternt nett 51,5
Administrasjonskostnader for nett 13,3
Administrasjonskostnader for krafthandel 2,7
Forbruksavgift for elektrisk kraft* 91,6/158,4
Elsertifikater 0,1

*Alminnelig sats i perioden januar - mars 2022 er 91,6 kr/MWh og i perioden april - desember 2023 er 158,4 kr/MWh.

Det er gjennom forskrift gitt fritak for forbruksavgift på elektrisk kraft og elsertifikater for elektrisk energi som leveres til bruk til framdrift av tog eller annet skinnegående transportmiddel, herunder oppvarming av og belysning i transportmiddelet.


Publisert: 10. april 2024 klokken 14:29