Usikker framdrift for nytt signalsystem

Til liks med andre europeiske land opplever Noreg ytterlegare utfordringar i utrullinga av digitalt signalsystem. Vi må gjere nye vurderingar av tidsplanar og konsekvensar etter at alle dei tre leverandørane melder om forseinkingar.

  • Nyheter og aktuelt
  • Nytt digitalt signalsystem (ERTMS)
  • Prosjektnyheter

Publisert: 24. mai 2024 klokken 10:23

Togledersentral med skjermer

Trafikkstyringssentralen i Oslo Foto: Marianne Henriksen, Bane NOR.

Som nabolanda våre er Noreg i gang med å innføre eit digitalt signalsystem (ERTMS) på jernbanen. Systemet er ein felles standard for heile Europa, som bidreg til å auke konkurransekrafta til jernbanen i det grøne skiftet, og sørgje for fri flyt av varer gjennom Europa, noko som har vist seg spesielt viktig dei siste åra med mykje uro i verda.

Usikker framdrift for ERTMS

Dessverre melder no alle leverandørar av systemet om forseinkingar av ulike årsaker. Med kompleks utvikling følgjer alltid risiko, og at det har vore risiko for forseinkingar i dette prosjektet er ikkje nytt. No er det derimot så mange samanfallande utfordringar at framdrifta er usikker. Derfor gjer vi no nye vurderingar av heile prosjektet. Leverandørane våre held fram arbeidet sitt medan vi tek ein gjennomgang av tidsplanar og konsekvensar. Det er viktig at planen sikrar eit godt togtilbod til det beste for togpassasjerane. Det må vere førande for prioritering av ERTMS-utrullinga.

- For å sikre eit føreseieleg togtilbod for dei reisande og godsselskapa må vi saman med leverandørane og samarbeidspartnarane våre, få på plass og einast om ein ny oppdatert utrullingsplan for ERTMS. Vi må sikre god kontroll på kostnader og ha ei føreseieleg framdrift, seier Sverre Kjenne, konserndirektør for Digitalisering og teknologi i Bane NOR.

Planen for innføring av ERTMS må innrettast slik at han legg til rette for realisering av dei tilbodsforbetringane som er planlagde framover. Bane NOR må, i samråd med Jernbanedirektoratet, Norske tog AS og Statens jernbanetilsyn, utarbeida ein revidert plan

Eit enormt puslespel

I Bane NOR utvekslar vi erfaringar med mellom anna Sveits, Tyskland, Sverige og Danmark. Det finst mange likskapar mellom utfordringane med dagens signalanlegg og fornyingsplanane, spesielt i Noreg og Danmark. I Danmark vart arbeidet med det nye signalsystemet sett i gang allereie i 2009. Dei har møtt på mange utfordringar sidan den gong, men sjølv om vi utvekslar erfaringar, ser vi at mange av dei same utfordringane også treffer oss.

- Sjølv om ERTMS er ein felles europeisk standard, så er ikkje systemet hyllevare. Leverandørane må utvikle løysingar og tilpasse til dei lokale forholda, og nasjonale regelverk og prosedyrar må oppdaterast. Vi snakkar derfor om eit stort og komplekst prosjekt som involverer både utvikling, utbygging, testing og opplæring, seier Kjenne.  

Dei tre store leverandørane i Noreg er dei same som i heile Europa. I Noreg leverer Siemens sikringsanlegget, Alstom byggjer om toga og Thales leverer det nye trafikkstyringssystemet. 
Vi i Bane NOR står for det førebuande arbeidet og dessutan togradio (GSM-R), eit tryggingssystem som skal sikre radiokontakt mellom tog og togleiar.

- Det er eit enormt puslespel som skal leggjast, og alle leverandørane må levere til same tid. Viss éin leverandør blir forseinka, blir heile prosjektet forseinka, avsluttar Kjenne.


Publisert: 24. mai 2024 klokken 10:23