Derfor trenger vi kommunikasjonsrådgivere

Vi har vi en avdeling som heter Kommunikasjon og samfunnskontakt. Her jobber det 44 ansatte fordelt på 42 årsverk. Vi forteller gjerne hva vi gjør.

 • Nyheter og aktuelt

Publisert: 23. februar 2023 klokken 13:22

Oppdatert: 10. mars 2023 klokken 02:00

Illustrasjonsbilde med mange som samarbeider om en plan

Når vi planlegger og bygger ny jernbane, bidrar kommunikasjonsrådgivere til informasjon og dialog med blant annet naboer, grunneiere, lokalpolitikere og lokal presse. Foto: Bane NOR

Først kan det være greit med litt fakta om Bane NOR. Vi er et statsforetak som er ansvarlig for all jernbaneinfrastrukturen i Norge. I tillegg til å drifte jernbanen har vi en rekke store utbyggingsprosjekter.

Vi utvikler knutepunkter for at flere skal ta mer tog, vi endrer folks reisevaner, og vi setter varige spor i lokalsamfunn. Vi har også bygge- og fornyelsesaktivitet langs banestrekninger i hele landet Jernbanen angår mange, ikke minst alle våre naboer.

Lokalsamfunnets øre

Kontakten med samfunnet er en av de viktigste oppgavene vi har ansvaret for i vår avdeling. I planleggingsfasen til et utbyggingsprosjekt er det mange som skal ivaretas. Et prosjekt påvirker mange i lokalsamfunnet og skaper gjerne stort engasjement. Det er en legitim del av den demokratiske debatten og noe vi ønsker velkommen.

Det er vår oppgave å bidra til at politikere og andre beslutningstakere får god og korrekt informasjon slik at de kan ta gode, faktabaserte avgjørelser. Vi skal gi et realistisk bilde av hva et prosjekt kan gi samfunnet. Vår jobb er også å bidra til at bekymringer og ønsker fra for eksempel prosjektets naboer og reisende blir hørt internt i Bane NOR. Vi skal legge til rette for en god og åpen dialog, slik at også motstandere og aksjonister blir inkludert.

Etter hvert går prosjektene over i selve byggefasen. Da er kontakten med samfunnet minst like viktig. Vi er i dialog med grunneiere, naboer, barnehager, skoler og det øvrige nærmiljøet. Vi kommuniserer med de togreisende, lokale myndigheter og andre interessenter. Vi har også en viktig og lovpålagt oppgave med å varsle naboer om støyende arbeider. Dette gjør vi gjennom lokale medier, egne nettsider og direkte til folk via SMS.

Enhver hendelse, en mulig mediesak

La oss være ærlige: Det skjer en uønsket hendelse ved jernbanen hver eneste dag. Det trenger ikke være alvorlig, men ingen sak er for liten for lokale medier i vårt langstrakte land. Noen av våre kommunikasjonsrådgivere har ansvar for «sine» banestrekninger og svarer ut henvendelser om alt fra dyr i sporet til hærverk på stasjoner. Slike henvendelser har vi mange av hver eneste dag, og vi skal selvsagt svare media og publikum på det de lurer på. Får vi i tillegg en jordfeil på Oslo S, blir det virkelig trykk på pressetelefonen. Derfor har vi også en turnusordning med døgnbemannet pressevakt. I 2022 var det om lag 8.500 medieoppslag der Bane NOR var medvirkende eller sterkt til stede i saken. I gjennomsnitt blir det 193 saker i året for hver kommunikasjonsrådgiver i Bane NOR.

Fordi vi er et statlig foretak som hvert år får store bevilgninger til å bygge jernbane, skal media til enhver tid ha et kritisk søkelys på det vi holder på med. Derfor får vi også mange henvendelser fra journalister med spørsmål som vi ikke kan svare på uten å gjøre grundige undersøkelser i egen organisasjon. Vi skal være åpne og tilgjengelige for media og forsøker å svare ut alle henvendelser på en god måte. Noen ganger må vi sette i sving et ganske stort internt apparat for å finne svaret på det journalistene lurer på. Det kan være tidkrevende og vanskelig, men også spennende arbeid. 

Kommunikasjon med våre egne

Vår avdeling spiller en stadig viktigere rolle i å sørge for god dialog og informasjonsflyt internt i Bane NOR, blant ansatte som er spredt over hele landet. Vi har ansvaret for et godt intranett og for engasjerende allmøter hvor de ansatte skal kunne spørre om alt de lurer på.

Vi lager presentasjoner, forbereder talepunkter, og hjelper kolleger med tekster og budskap i et enkelt og forståelig språk.

Følger du oss på Instagram? 

Skal vi lykkes i å øke kunnskapen om jernbanen i Norge, må vi bruke de kanalene hvor vi treffer målgruppene best. Vi bruker sosiale medier som Facebook, Instagram, LinkedIn og TikTok (!) for å nå ut med budskap om alt fra sommerstengt jernbane til vinterberedskap på Hardangervidda. Derfor produserer vi mye innhold til sosiale medier. Vi følger også opp kommentarer og andre henvendelser i de samme kanalene.

Sosiale medier har også blitt viktige kanaler for å nå barn og unge med holdningsskapende kampanjer om hvor farlig det er å ferdes i og ved jernbanesporet. Dette er livsviktige budskap som vi også bruker tid på å spre i lokalaviser landet over.

Nettsiden vår, Banenor.no, er en viktig kilde til informasjon for mange ulike målgrupper. Her skal de reisende kunne bli kjent med oss, kunder kontakte oss, og vi skal ha god informasjon til alle interessenter. Nå trenger nettsiden vår et stort løft, og dette arbeidet ligger også i vår avdeling. På nettsiden finner du også årsrapportene våre, både for Bane NOR og Bane NOR Eiendom. Der kan du lære mye om oss, og samtidig se produktet vi er med på å lage hvert år.

Portrettbilde av Torild Lid Uribarri

Toril Lid Uribarri, konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt i Bane NOR Foto: Aksel Jermstad, Bane NOR

Vi deltar i en hard konkurranse

Bane NOR er nødt til å vinne flere kamper om vi skal lykkes med å ta jernbanen inn i fremtiden, og for at flere skal ta mer tog. For det første trenger vi mange skarpe hoder som vil jobbe hos oss, men det er ingen hemmelighet at konkurransen om IT-kompetanse, teknologer og andre fageksperter er tøff.

For det andre er vi nødt til å få flere til å velge tog om vi skal klare det grønne skiftet. Transport står for en tredjedel av norske klimagassutslipp. Over halvparten kommer fra veiene, mens en god del kommer fra båter og fly. Jernbanen står for bare 0,1 prosent av utslippene og er et av de mest energi- og arealeffektive transportmidlene vi har. Derfor må vi få flere til å velge toget og satse på jernbanen.

I begge disse viktige konkurransene må vi kommunisere godt. Av og til må vi bruke betalt kommunikasjon og reklame for å nå de riktige målgruppene. Mange selskaper har egne markedsavdelinger, mens vi har lagt arbeidet med merkevare, markedskommunikasjon og design innunder kommunikasjonsavdelingen.

Dette var et innblikk i hva vi jobber med i vår avdeling, men det er mer som ligger i vårt ansvarsområde. Nedenfor ser du en liste over typiske oppgaver som er Kommunikasjon og Samfunnskontakt sitt ansvar i Bane NOR:

 • Drive holdningsskapende arbeid for å hindre ulykker
 • Svare ut henvendelser fra publikum i våre digitale kanaler
 • Sikre at politikere og andre beslutningstagere får god og korrekt informasjon
 • Sikre at bekymringer og ønsker fra folk, for eksempel våre naboer og de reisende, blir hørt i Bane NOR
 • Varsling til naboer om arbeid på jernbanen
 • Beredskapsplaner og -øvelser
 • Døgnbemannet pressevakt
 • Arrangementer og markeringer i hele landet
 • Medietrening av talspersoner
 • Arrangere nabomøter
 • Holde folk informert om det som skjer på jernbanen
 • Informere lokale medier om arbeid ved jernbanen
 • Forvalte alle Bane NORs digitale kanaler
 • Kurse ledere i kommunikasjon
 • Støtte i omorganiseringer og endringsprosesser
 • Arrangere allmøter
 • Forvalte bildearkiv
 • Design av alle slags typer materiell
 • Skrive talepunkter og lage presentasjoner
 • Gjennomføre større kampanjer, for eksempel i forbindelse med buss for tog
 • Øke kunnskapsnivået om jernbanen og Bane NOR gjennom betalte kampanjer
 • Medieovervåking
 • Følge opp innsynsbegjæringer
 • Fortelle om togets miljøfortrinn og andre viktige sider ved jernbanen
 • Delta i ledergruppen i alle divisjonene i Bane NOR
 • Publisering av årsrapport og andre rapporter

 


Publisert: 23. februar 2023 klokken 13:22

Oppdatert: 10. mars 2023 klokken 02:00