Mer om prosjektet

Hvorfor og hva vi bygger på strekningen Arna-Bergen.

Bakgrunn
Strekningen mellom Arna og Bergen er svært tett trafikkert. Dagens enkeltspor har for dårlig kapasitet, og bygging av dobbeltspor på strekningen vil bedre situasjonen både for gods- og persontrafikken.

Dobbeltsporet vil også legge til rette for økt hastighet og mer fleksibel trafikkavvikling.

Størstedelen av strekningen Arna-Bergen går i tunnel gjennom fjellet Ulriken. Bane NOR har bygget en ny, parallell tunnel for å øke kapasiteten. De to tunnelene vil til sammen utgjøre dobbeltsporet gjennom fjellet.  

Ny tunnel i Ulriken
Den nye tunnelen gjennom Ulriken er drevet fra Arna-siden av fjellet. Både tradisjonell sprengning og tunnelboremaskin ble benyttet. Dette er første gang man bruker tunnelboremaskin til en jernbanetunnel i Norge.

De første 765 meterne av den 7,8 kilometer lange tunnelen er sprengt på tradisjonelt vis. Årsaken til dette er at denne delen av tunnelen rommer et ekstra spor til togpassering, og tverrsnittet må derfor være vesentlig større her. Tverrsnittet i passeringsområdet varierer fra 144 til 300 kvadratmeter, mens det i resten av tunnelen er 68 kvadratmeter.

I tillegg er det sprengt to diagonaltunneler mellom gammel og ny tunnel slik at togene skal kunne krysse mellom tunnelene. Hver av disse er 150 meter lange. Det er også sprengt 16 mindre tverrforbindelser mellom tunnelene til rømningsveier og tekniske installasjoner.

De resterende 7 kilometerne av den nye tunnelen er boret med tunnelboremaskin.

Rehabiltering av gammel tunnel
Etter at nye Ulriken tunnel ble tatt i bruk, rehabiliteres det gamle tunnelløpet. I de første 1200 meterne fra Arna skal det bli full vann- og frostsikring, ny underbygning og nytt dreneringssystem. Det samme skal gjøres i de første 180 meterne av tunnelen nærmest Bergen. For å få plass til dette, må man utvide tunnelens tverrsnitt ved å sprenge.

I resten av den 7,6 kilometer lange tunnelen skal det sprenges flekkvis til ny vannsikring, og eldre, ubeskyttet PE-skum skal skiftes ut. I tillegg skal det sprenges plass til ventilasjonsvifter og diverse teknisk utstyr. Man skal også sprenge gjennomslag for de to diagonaltunnelene nær Arna som knytter gammel og ny tunnel sammen.

Arna stasjon
På Arna stasjon gjøres det omfattende endringer.

I dag er kryssing av tog på stasjonen begrenset av lengden på sporene. Ved å forlenge kryssingssporet inn i den nye tunnelen blir det mulig å krysse med lange godstog og fjerntog. Dette vil bidra til en mer effektiv trafikkavvikling. Det skal også bygges nye plattformer på stasjonen, tilpasset både lokaltog og regiontog.

Stasjonsbygningens arkitektoniske uttrykk er vernet. Den utvendige fasaden vil derfor bli beholdt, mens alt innvendig fornyes og bygges om.

I og ved stasjonsbygningen gjøres omfattende tiltak for å bedre tilgjengeligheten for alle brukergrupper. Undergangen under sporene fornyes og gjøres bredere. Det åpnes opp mellom undergangen og stasjonsbygningen slik at rampene blir slakere og mer lys slipper ned i undergangen. Publikumsarealene oppgraderes også, blant annet med bedre belysning.

Vanntunnelen til Storelva under stasjonen utvides slik at den kan tåle en 200-årsflom.

Det bygges også nye jernbanetekniske anlegg og tilhørende teknisk hus.

Bergen – Fløen
På strekningen fra Bergen stasjon til Fløen skal vi i tillegg til å bygge dobbeltspor, gjøre nødvendige jernbanetekniske tiltak og oppgradere underbygningen til sporene. Vi bygger også et nytt signalanlegg som vil ha kapasitet til å styre både Bergen og Arna stasjon.
Hovedarbeid på strekningen Bergen-Fløen:

 • Bygge dobbeltspor fra nye Ulriken tunnel i Fløen inn til Bergen stasjon.
 • Oppgradere jernbanetekniske anlegg til det nye dobbeltsporet og tilpasse eksisterende anlegg.
 • Oppgradere underbygningen til sporene, blant annet dreneringsanlegg, føringsveier og ballast.
 • Bygge nytt signalanlegg.
 • Tilrettelegge for direkte utkjøring fra Nygårdstangen godsterminal, som også skal bygges om.

 Gjennomføring

 • Sprengning av første del av tunnelen og diagonaltunneler for passering, til sammen 1275 meter: november 2014-oktober 2015.
 • Oppstart for tunnelboremaskinen Ulrikke: januar 2016.
 • Tunnelboremaskinen kom ut i Fløen 29. august 2017.
 • Sprenging av 16 rømningstunneler mellom de to tunnelene: september 2017-april 2018.
 • Ombygging og oppgradering av Arna stasjon skjer i to omganger i perioden 2017-2021. Del 1 åpnet i mai 2019, del 2 bygges om i løpet av 2021-22.
 • Nye Ulriken tunnel åpnet for trafikk i desember 2020 og den opprinnelige tunnelen er nå under rehabilitering og oppgradering.
 • Jernbanetekniske arbeider og signalanlegg: 2019-2022.
 • Kryssingssporet inne i tunnelen, og alle sporene på Arna stasjon tas i bruk i desember 2022.
 • Dobbeltsporet med de to parallelle tunnelene åpner når alle øvrige arbeider er ferdige, i 2024.

Illustrasjonen viser hvordan Arna stasjon er planlagt å se ut etter ombyggingen. (Illustrasjon: Bane NOR/Norconsult).