Tønsberg–Larvik

De opprinnelige planene for InterCity på Vestfoldbanen innebærer en dobbeltsporet bane som går innom byer og tettsteder i Vestfold. Strekningen mellom Tønsberg og Larvik er tilsammen 40 kilometer.

Utbygging av sammenhengende dobbeltspor mellom Tønsberg og Larvik er ikke prioritert i Nasjonal transportplan 2022-2033 (NTP). For tiden pågår det optimalisering av planene og forberedelser for en mulig oppstart av reguleringsplan på strekningen Stokke-Sandefjord. Denne delstrekningen finner du mer informasjon om på egne nettsider

Strekningene Tønsberg-Stokke og Sandefjord-Larvik er ikke prioritert i NTP, og det pågår for øyeblikket ikke planlegging av nytt dobbeltspor på disse strekningene. Denne nettsiden vil ikke bli oppdatert med mindre det foreligger relevante nyheter.

Planlegging
40
km
Nye dobbeltspor
250
km/t
Dimensjonerende hastighet
1:20
timer
Estimert reisetid Oslo-Larvik
40
min
Redusert reisetid
InterCity
Del av InterCity- satsingen