Ferske tal: Togpassasjerane er godt fornøgde med reiseinformasjon frå Bane NOR

Togpassasjerene er fornøgde med trafikkinformasjon dei får frå Bane NOR når toga går som dei skal, og når det er planlagte avvik på jernbanen.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 26. juni 2024 klokken 16:12

Informasjonstavle på veggen og personer som går forbi.

Når toga ikkje går som planlagt, er det Bane NORs oppgåve å informere om dette så tidleg og tydeleg som mogleg. Foto: Nikolas Gogstad/Bane NOR

Det siste kvartalet har vi sett ein auke i reisande som er tilfredse med informasjon dei får om togtrafikken. Kundane meiner informasjonen er enkel å forstå, og at det er lett å finna alternativ reiseveg.  

Direktør for Kunde- og trafikkinformasjon, Victor Hansen, synest det er gledeleg å sjå at tilfredsheita med informasjonen har auka når vi har planlagt med buss for tog.  

- Heile 7 poeng skil tilfredsheita i 1. kvartal opp mot 2. kvartal i år. Kundane meiner det er godt skilta på området og lett å finna fram til alternativ transport, forklarer Hansen.  

Meir skilting gir utteljing 

Når toga ikkje går som planlagt, er det Bane NORs oppgåve å informera om dette såg tidleg og tydeleg som mogleg, slik at dei reisande blir i stand til å ta rette val for seg og reisa si. Undersøkinga viser ein auke i tilfredsheita med skilting til alternativ transport, både i oppstått og planlagde avvik. Dette heng godt saman med satsinga vår på meir skilt når det er buss for tog.  

- At passasjerane er tilfredse med informasjonen dei får når dei er på reise, er svært viktig for oss. Vi er mange i Bane NOR som jobbar kvar dag for å informera raskt og presist om trafikken, for å svara til forventningane som dei reisande har til oss, seier han.

Vil bli betre på oppstått avvik 

Ifølgje dei reisande er kundeinformasjonen vurdert som litt mindre god ved oppstått avvik, men han held seg stabil samanlikna med tidlegare. 

- Det er positivt med tanke på at det har vore mange oppstått hendingar dei siste månadene, seier Hansen. 

I 2023 var det 4% som hadde «Me fekk ikkje informasjon på stasjonen» som hovudårsak til at dei var misfornøgde med avvikshandteringa totalt sett. I heile 2024 har denne prosenten vore nede på 2%. Det er ein stor nedgang.  Ved oppstått avvik trekkjer dei reisande fram ulemper som at reisa tok lenger tid enn planlagt, at det var uvisse om korleis reisa vidare skulle bli, og dessutan at det ikkje var sett opp alternativ transport.  

- Når det oppstår avvik skal me alltid prøva å gi ein prognose, som er vårt beste anslag for når eit problem er løyst og trafikken er i gang igjen. Det er viktig at me held fram med å betra kundeopplevinga i 
oppstått avvik spesielt. Her har me forbetringspotensiale, seier Hansen.

Etablerer fleire skjermar og monitorar

Det blir tiltak gjorde for å styrkja kundeopplevinga ved oppstått avvik, mellom anna blir fleire monitorar etablerte på stasjonar som har få eller ingen, og dessutan at det blir nye skjermar sette opp som viser buss ved avvik. 

Arbeidet med nye skjermar er starta i Ski, Drammen, Voss og Stavanger. I 2025 kjem det nye skjermar ved stasjonane Arna, Kongsberg, Skøyen, Vestby, Kristiansand, Egersund, Bodø, Dombås, Steinkjer og Mysen. Monitorar kjem opp på fleire stasjonar som ikkje har hatt dette fram til i dag, mellom anna ved Bleiken, Slitu, Svingen, Hunderfossen, Kvitfjell, Bjorli, Singsås og Namsskogan.

Her finn du trafikkinformasjon

Bane NOR informerer gjennom eigne kanalar som hovudtavle, høgtalar, anvisere, monitorar, NÅ-appen, trafikkmeldingar på banenor.no og togkart. I tillegg blir informasjon formidla i Entur og i appane og web-løysingane til togselskapa.  

Kunde- og trafikkinformasjon

De reisende skal få riktig, lik, rask og nyttig informasjon som gjør det mulig å ta gode valg for reisen. 

Last ned NÅ-appen 

Stadig fleire reisande bruker Bane NORs app NÅ. Den gir sanntidsinformasjon om alle togreiser i heile landet og er ei svært praktisk og nyttig kjelde for alle som reiser med jernbane i Noreg.    

Les mer om Reiseappen NÅ 

 


Skrevet av

  • Karoline Vårdal

Publisert: 26. juni 2024 klokken 16:12