Opptatt av matjord og lysløypa på Barkåker

Bane NOR har fått inn åtte høringsuttalelser om utvidelsen av Barkåker nord, som er et av områdene der det planlegges ny togparkering.

Publisert: 13. november 2019 klokken 13:53

Oppdatert: 13. november 2019 klokken 13:55

Bane NOR skal bygge nytt anlegg for togparkering i Tønsberg-området. Det skal etter dagens tidsplan stå ferdig i 2024, samtidig med det nye dobbeltsporet mellom Nykirke og Barkåker. Utbyggingen bidrar til et sammenhengende dobbeltspor mellom Oslo og Tønsberg. For å øke togtilbudet på det nye dobbeltsporet, må det bygges et nytt anlegg for togparkering på Barkåker.

Har svart på høringsuttalelsene
I starten av september varslet Bane NOR utvidelse av Barkåker nord, for å undersøke om det kan bygges en ny vei inn fra Undrumveien.

Utvidelsen ble lagt ut på offentlig høring, som ble avsluttet 27. september. Det har kommet inn åtte uttalelser, blant annet fra Vestfold fylkeskommune, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Statens vegvesen, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Tønsberg kommune og Barkåker velforening.

– Vi takker for innspillene! Dette er nyttig for oss i arbeidet med å gjøre ferdig kommunedelplanen, sier planleggingsleder Markus Vetrhus i Bane NOR.

Nå er det laget et merknadsdokument der det svares på de innspillene som har kommet i høringsperioden (se og last ned dokumentet nederst på siden).

Opptatt av lysløype og matjord
Uttalelsene peker hovedsakelig på tre utfordringer:

  • Kryssing av lysløype – det påpekes at veien i det utvidede varslingsområdet vil krysse lysløypa i området.
    Bane NOR svarer at en ønsker å opprettholde det lokale turvei- og lysløypenettet og at kommunen og lokale aktører skal involveres i det arbeidet. Det er først i reguleringsplanfasen Bane NOR vil jobbe i detalj med denne utfordringen.

  • Jordvern og naturressurser – flere påpeker at planene går ut over dyrka og dyrkbar mark og at dette må begrenses så mye som mulig. I reguleringsplanen bør det lages en matjordsplan, der målsettingen er å flytte matjorda i området som beslaglegges til matproduksjon et annet sted.
    Bane NOR svarer at en skal forsøke å begrense beslaget av matjord i størst mulig grad, og at vi ønsker å arrangere møter med landbrukskontoret i Tønsberg kommune. Bane NOR vil også utarbeide en matjordplan i tråd med retningslinjene fra Vestfold fylkeskommune.

  • Alternative veiløsninger – Barkåker velforening ønsker at Bane NOR utreder en alternativ adkomstvei til Barkåker nord fra fylkesvei 325. Velforeningen mener at det vil være bedre, fordi en slik vei ikke vil krysse lysløypa.

Bane NOR svarer at en skal vurdere flere alternative veier inn til togparkeringsanlegget.

Skal anbefale løsning for kommunen
Bane NOR vil bruke innspillene i det videre arbeidet med kommunedelplanen. Vinteren 2020 sender vi et forslag til kommunedelplan over til Tønsberg kommune. Her vil høringsuttalelsene være med, sammen med svarene fra Bane NOR.

Samtidig skal Bane NOR legge fram sin anbefaling. Her skal vi beskrive hvilket område som anbefales for togparkering. Valget står mellom tre alternativer, to i Barkåker nord og ett i Barkåker sør. Bane NORs anbefaling er en del av kommunedelplanen som oversendes kommunen og deretter legges ut på høring. Når det skjer kan alle som ønsker det komme med innspill og uttalelser til hele kommunedelplanen og anbefalingen.

Det er kommunestyret i Tønsberg som skal vedta hvilket område som settes av for togparkering. Ifølge den foreløpige tidsplanen skal det skje før sommeren 2020.

Det mørkegrå feltet innenfor stiplede linjer er det nye, utvidede planområdet. Det lysegrønne feltet innenfor stiplede linjer er det tidligere varslede planområdet Barkåker nord.


Publisert: 13. november 2019 klokken 13:53

Oppdatert: 13. november 2019 klokken 13:55