Stort engasjement på informasjonsmøte

Tirsdag 30. mai ble det holdt et åpent informasjonsmøte om Togparkering Moss.

  • Østfoldbanen
  • Viken
  • Togparkering Moss
  • Prosjektnyheter
  • Planprosjekt

Publisert: 2. juni 2023 klokken 14:22

Personer står i sirkel og snakker sammen

Det var mange gode spørsmål på informasjonsmøtet om Togparkering Moss. Foto: Karoline Vårdal, Bane NOR

Prosjektet planlegger for nye togparkeringsplasser på Gon, for å legge til rette for flere avganger til og fra Moss. Vi er nå godt i gang med offentlig ettersyn av reguleringsplanforslaget. 

Det var stort engasjement og mange gode spørsmål til prosjektleder Robert Moan og prosjekteringsleder Ellen Hjulmand, som introduserte om prosjektet. De gikk gjennom plan og prosess, viste på plankart hvilke områder som påvirkes av prosjektet, og orienterte om planene for anleggsfasen.

De flere spørsmålene fra de fremmøtte dreide seg om hvordan det nærliggende området påvirkes av byggingen, og hvordan situasjonen vil bli når anlegget går over i ordinær driftsfase.

Ikke økt støy som følge av parkeringsanlegget

Mange ble beroliget av at støynivået i området ikke vil øke som følge av driften av togparkeringsanlegget.

- Våre beregninger viser at det ikke blir mer støy for de omkringliggende boligene fra det permanente togparkeringsanlegget. Det som gjør at støybildet totalt vil øke over en tiårs-periode, er at trafikkmengden øker som følge av et forbedret rutetilbud og flere tog, forklarer Moan.

Nytt tredje spor på Rygge stasjon 

Prosjektet skal utvide Rygge stasjon med et tredje togspor på vestre side av stasjonen. Dette er for å legge til rette for at togene kan kjøre smidig inn og ut av togparkeringsanlegget, uten å forstyrre øvrig trafikk på dobbeltsporet.

I forbindelse med utvidelsen til tre spor, vil tilkomsten til plattformene på østsiden av stasjonen bli universelt utformet og rampen oppgradert til gjeldende standard.

- Hvilerepoene på rampen er ikke brede nok i dag, dermed skal vi utvide de eksisterende repoene til 1,5 meter. Dette bedrer muligheten for å stoppe opp og hvile når man er på vei opp eller ned rampen, forklarer prosjekteringsleder Hjulmand. 

Skal finne gode løsninger for skolebarna

Under anleggsfasen er det midlertidig avsatt arealer på idrettsplassen øst for togstasjonen ved Rygge skole, til anleggsområde. I møtet ble det stilt spørsmål ved hvordan vi kommer til å ivareta barna og myke trafikanter. Sikkerhet og miljø er sentrale tema for Bane NOR når vi har anleggsplasser tett innpå bebyggelse.  

- Når vi skal jobbe så nær en skole er det spesielt viktig for oss å utarbeide gode løsninger som ivaretar sikkerheten, og som sikrer en trygg tilkomst for myke trafikanter. Sikkerhet har høyt fokus hos oss og er en prioritet. I detaljeringsfasen vil vi utarbeide mer detaljerte løsninger som ivaretar omgivelsene, forklarer Moan.

En mann og en kvinne står foran PC-skjerm. Personer sitter på stolrader og lytter.

Robert Moan og Ellen Hjulmand (til venstre) informerte om prosjektet. Foto: Karoline Vårdal, Bane NOR

Planen er ute på offentlig ettersyn

Reguleringsplanforslaget er nå ute på offentlig ettersyn. Alle som blir direkte berørt av prosjektet har mottatt et brev i posten der vi informerer om planprosessen. Høring og offentlig ettersyn skal sikre at alle berørte får mulighet til å gi merknader til planforslaget. I den anledning kan alle som ønsker, gi skriftlige innspill til planområdet. Vi skal oppsummere og svare ut alle innspill i et merknadsdokument som gjøres tilgjengelig på prosjektets hjemmesider i løpet av høsten 2023.

Fristen for å levere skriftlige høringssvar er fredag 16. juni. Følg linken for mer informasjon om hvordan levere høringssvar.

Hvorfor togparkering?

Når dobbeltsporet Sandbukta-Moss-Såstad er ferdig bygd, kan antall avganger fra Oslo til Moss dobles til seks tog i timen i rush. For å få til dette, trengs det parkeringsplasser for inntil 16 tog på rundt 110 meter. Anlegget må være tilknyttet det nye dobbeltsporet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bestemt at parkeringsanlegget skal ligge på Gon, sør for Rygge.


Publisert: 2. juni 2023 klokken 14:22