Reguleringsplanforslaget for Togparkering Moss legges ut på høring

Når dobbeltsporet er ferdig bygd på strekningen Sandbukta-Moss-Såstad, kan antall avganger fra Oslo til Moss økes til seks tog i timen i rush. For å kunne øke tilbudet, trengs det parkeringsplasser lokalt for inntil 16 tog.

  • Østfoldbanen
  • Togparkering Moss
  • Prosjektnyheter
  • Planprosjekt

Publisert: 26. april 2023 klokken 12:00

Illustrasjon som viser hvordan togparkeringsanlegget på Gon kan se ut når det står ferdig.

Illustrasjonen viser hvordan togparkeringsanlegget på Gon kan se ut når det står ferdig. Foto: Rambøll/Sweco

Reguleringsplan på høring  

Bane NOR varslet oppstart av planarbeidet den 13.09.2021. Vi er nå klare for å legge planforslaget ut til høring og offentlig ettersyn. Alle som har viktig kunnskap om lokale forhold, eller en mening om prosjektet, kan skrive en høringsuttalelse. 

Oversikt over dokumentene som inngår i reguleringsplanforslag for Togparkering Moss

Alle kan levere innspill

I nær fremtid vil alle som blir direkte berørt av prosjektet Togparkering Moss motta et brev i posten der vi informerer om planprosessen. Høring og offentlig ettersyn skal sikre at alle berørte får mulighet til å gi merknader til planforslaget. I den anledning kan alle som ønsker, gi skriftlige innspill til planområdet. Vi skal oppsummere og svare ut alle innspill i et merknadsdokument som gjøres tilgjengelig på prosjektets hjemmesider i løpet av høsten 2023.

Åpent informasjonsmøte

Vi inviterer til åpent informasjonsmøte og åpen kontordag i løpet av høringsperioden. Informasjonsmøtet holdes på Rygge ungdomsskole, tirsdag 30.05.23 fra kl: 18.00 til 20.00. Adresse er:  Maren Lindseths vei 2, 1570 Dilling.

Åpen kontordag

Åpen kontordag holdes ved Rygge stasjon onsdag 10.05.23 fra kl. 13.00 til 19.00. Den 7. juni kan du møte prosjektet ved Rygge stasjon fra kl. 13.00 til 19.00.

Møt oss på Bylab

Representanter fra prosjektet er til stede på Bylab i Moss sentrum torsdag 25.05.23 fra kl. 15:00 til 19:00. Adresse er: Dronningens gate 15, 1530 Moss.

Slik leverer du høringsinnspill

Høringsinnspill må sendes skriftlig innen fredag 16.06.23. Innspill kan sendes per e-post eller post, til: 

Postmottak@banenor.no eller: Bane NOR, Postboks 4350, 2308 Hamar.

Innspill må merkes med «Høring og offentlig ettersyn reguleringsplan Hensetting Moss, saksnummer: 202205561

Hva er en reguleringsplan?

Formålet til en reguleringsplan er å gi en detaljert oversikt over arealbruken i området som berøres av en utbygging. I denne skal vi også beskrive hvordan hensynet til omgivelsene skal ivaretas i anleggsfasen og når et utbyggingsprosjekt er ferdig og går over i driftsfasen. Gjennom reguleringsplanen skal utbygger, altså Bane NOR, blant annet sikre at hensynet til grunneiere, naboer, natur og friluftsliv blir ivaretatt uten unødvendig stor belastning.

Reguleringsplanen skal også beskrive hvilke tiltak utbygger skal gjennomføre for å redusere den negative belastningen for området som berøres. Slike tiltak som skal redusere ulempene for nærområdet kan for eksempel være lys- og støyskjerming, vegetasjonsskjerming, tilpasning av turstier og gang- og sykkelveier.

 


Publisert: 26. april 2023 klokken 12:00