Her jobber vi nå

Det pågår arbeider på Tønsberg stasjon. Vi oppdaterer med relevant informasjon til naboer og andre interesserte slik at man kan følge arbeidene i prosjektet.

  • Utbyggingsprosjekt
  • Vestfold og Telemark
  • Vestfoldbanen

Arbeid på stasjonen 

Perioden med togstans er over, og arbeidene som var planlagt utført ble gjennomført etter planen. 

Det er planlagt en periode med arbeid utover høsten og vinteren. Dette arbeidet vil i hovedsak foregå på dagtid, og nattarbeid vil bli varslet til berørte naboer. Arbeidet påvirker ikke togtrafikken, som vil gå som normalt.

Spuntarbeid i høst

I september og oktober utførte vi spuntarbeid i Lerches gate. Det pågår etterarbeid ut året i samme området. 

Spunting utføres for å kunne sette nye vann- og avløpskummer samt oppgradere ledningsnettet til Lerches gate. Etter utført VA-arbeider vil veien tilbakeføres. Krysset Lerches gate og Holst gate stenges uke 35, og vil være stengt ut året.

Burmastien stengt 

På grunn av sikkerheten til myke trafikanter har Tønsberg kommune og Bane NOR sett behov for å stenge Burmastien. Du kan istedenfor benytte fortauene langs Erlandsensgate og Stenmalveien.

Støyreduserende tiltak 

Det settes opp støyskjerming (containere og tregjerde) flere steder rundt anleggsområdet for å minimere støyen fra arbeidene. Støyskjerming er plassert strategisk i forhold til de arbeidene som skal utføres. Likevel vil det for enkelte være behov for alternativ overnatting i perioder. 

Anleggstrafikk 

Anleggstrafikken foregår i Erlandsens gate, Eckersbergs gate, Lerches gate, Stenmalveien og Farmannsveien. Vi ber alle som ferdes i disse gatene om å være oppmerksomme. 

Veikrysset Erlandsens gate - Stenmalveien

I forbindelse med at Erlandsens gate benyttes som anleggsvei, skal det her etableres to-veis kjøring. Derfor er krysset Erlandsens gate - Stenmalveien utbedret for å ivareta sikten til gang- og sykkelveien langs Stenmalveien. Det vil ikke være mulig å parkere i Erlandsens gate fra 12. juni.

Eiendomsbesiktigelse

Rambøll gjennomførte eiendomsbesiktigelse, og satt opp støy- og rystelsesmålere. Eiendomsbesiktigelse innebærer kartlegging av tilstanden til eiendommene før anleggsarbeidene startet og støymålere settes opp for å kartlegge støynivåene fra Bane NORs arbeid.

Tilkomst til stasjonsområdet 

Det pågår arbeider på mellomplattformen i tiden fremover. Det er satt opp anleggsgjerder slik at halve mellomplattformen likevel kan benyttes av reisende.

Det vil ikke være mulig å benytte undergangen mellom øst og vest. Så de som kommer fra østsiden må krysse sporet med planovergangen for å komme til stasjonen. Man kan fortsatt benytte undergangen mellom plattform 1 og mellomplattformen, og heisene er i drift.

Noen avsperringer vil forekomme på stasjonsområdet, og det vil da etableres føringsveier for reisende. Inngangen til glasshuset er nå åpen igjen. 

Plattformene

Betongarbeidene på plattform 4. startet i september. Området er avgrenset og arbeidet påvirker ikke togtrafikken.

Det er påbegynt arbeid med trappene ned til undergangene. Arbeidet startet på østsiden av stasjonen, disse trappene er stengt av. Når arbeidene med trappene på mellomplattform og på vestsiden begynner, vil de jobbe med en trapp av gangen. På den måten sikrer vi at det vil være tilgjengelige trapper til enhver tid. 

Arbeid i 2024

I 2024 skal vi skifte ut massene i strekningen fra jernbanebrua over Eckersbergs gate og 80 meter nordover, mot Jarlsbergtunnelen. Arbeidet gjennomføres i hovedsak i to arbeidsperioder hvor vi stenger av for togtrafikken. Fordi vi stenger av togtrafikken, må vi jobbe døgnkontinuerlig for å utnytte tiden maksimalt. Naboer som bor innenfor støysonen på natt, vil få tilbud om alternativ overnatting. 

Perioder med døgnkontinuerlige arbeid:
3. februar - 5. februar
23. mars - 1. april

I tillegg til periodene med døgnkontinuerlige arbeider vil det pågå arbeide både i forkant og etterkant, men da innenfor ordinær arbeidstid klokken 07.00-19.00.
Arbeidet med masseutskiftningen påvirker ikke øvrige arbeider på Tønsberg stasjon, som vil fortsette som før.

Vi ønsker naboer velkommen til informasjonsmøte i Eckersbergs gate 3, tirsdag 5. desember fra klokken 18.00, på Bane NORs rigg. Det vil bli lett servering av kaffe og snack. Påmelding til e-post: unb@banenor.no

Generell informasjon om alternativ overnatting

Naboer som bor innenfor grensen for støynivåer har fått tilbud om alternativ overnatting. Generelle spørsmål kan stilles til nabokontakten, men det er kundesenteret i Bane NOR som er ansvarlige for alternativ overnattingstilbudet og booking.

Parkeringstilbudet

Parkeringstilbudet er svært begrenset i byggeperioden. På vestsiden, samme side som togstasjonen, er det fra 1. september åpne ca 100 parkeringsplasser. På østsiden blir det ingen parkeringsplasser, frem til 2025.