Her jobber vi nå

Det pågår arbeider på Tønsberg stasjon. Vi oppdaterer med relevant informasjon til naboer og andre interesserte slik at man kan følge arbeidene i prosjektet.

  • Utbyggingsprosjekt
  • Vestfold og Telemark
  • Vestfoldbanen

Arbeid på stasjonen 

På stasjonsområdet er det planlagt arbeid, som vil i hovedsak foregå på dagtid. Når det er behov for nattarbeid, vil berørte naboer bli varslet. Må vi gjennomføre støyende arbeider på natten, vil berørte naboer få tilbud om alternativ overnatting. Arbeidet på stasjonsområdet påvirker stort sett ikke togtrafikken som vil gå som normalt, med unntak av varslede perioder med togstans.

Etablering av fjernvarmeanlegg

Bane NOR Eiendom og Skagerak varme skal etablere tilførsel til snøsmelteanlegget på stasjonen. Anlegget skal etableres under parkeringsområdet. Dette arbeidet skal utføres etappevis, som påvirker parkeringsmulighetene på Tønsberg stasjon. Fra 5. april til 7. juni vil det være mulig for togpendlere å parkere i deler av Eckersbergs gate 3. 

Les mer om arbeidene med fjernevarmeanlegget og endringen i parkeringsmulighetene her.

Midlertidig tilkomst til sykkelhotellet er via plattform 1, grunnet arbeidene på stasjonen. Sykling på plattformen er forbudt. Gå av sykkelen og trill frem til sykkelhotellet.

Fra jernbanebrua mot Jarlsbergtunnelen

Det pågår arbeider ved strekningen fra jernbanebrua over Eckersbergs gate og 80 meter nordover, mot Jarlsbergtunnelen. 

Arbeid plattform 4 

Det er etablert en rørvegg i området der den nye heisen på kommende plattform 4 skal være. Rørveggen etableres for at vi kan jobbe trygt uten fare for ras. Arbeidet skjer inne på anleggsområdet på østsiden av stasjonen. For å få plass til heissjakten må det fjernes fjell i bunnen av byggegropa, dette arbeidet er planlagt før sommeren. Det vil være arbeider med heisen og i området rundt i lang tid fremover. Arbeidene foregår på dagtid, og kan tidvis gi støy.  

Burmastien stengt 

På grunn av utbyggingen av Vestfold tingretts nye tinghus i Tønsberg, benytter Statsbygg Burmastien som anleggsvei. Burmasien vil åpne når byggeperioden er over.

Støyreduserende tiltak 

Det settes opp støyskjerming (containere og tregjerde) flere steder rundt anleggsområdet for å minimere støyen fra arbeidene. Støyskjerming er plassert strategisk i forhold til de arbeidene som skal utføres. Likevel vil det for enkelte være behov for alternativ overnatting i perioder. 

Anleggstrafikk 

Anleggstrafikken foregår i Erlandsens gate, Eckersbergs gate, Lerches gate, Stenmalveien og Farmannsveien. Vi ber alle som ferdes i disse gatene om å være oppmerksomme. 

Veikrysset Erlandsens gate - Stenmalveien

I forbindelse med at Erlandsens gate benyttes som anleggsvei, skal det her etableres to-veis kjøring. Derfor er krysset Erlandsens gate - Stenmalveien utbedret for å ivareta sikten til gang- og sykkelveien langs Stenmalveien. Det vil ikke være mulig å parkere i Erlandsens gate fra 12. juni.

Eiendomsbesiktigelse

Rambøll gjennomførte eiendomsbesiktigelse, og satt opp støy- og rystelsesmålere. Eiendomsbesiktigelse innebærer kartlegging av tilstanden til eiendommene før anleggsarbeidene startet og støymålere settes opp for å kartlegge støynivåene fra Bane NORs arbeid.

Tilkomst til stasjonsområdet 

Det pågår arbeider på mellomplattformen i tiden fremover. Det er satt opp anleggsgjerder slik at halve mellomplattformen likevel kan benyttes av reisende.

Det vil ikke være mulig å benytte undergangen mellom øst og vest. Så de som kommer fra østsiden må krysse sporet med planovergangen for å komme til stasjonen. Man kan fortsatt benytte undergangen mellom plattform 1 og mellomplattformen, og heisene er i drift.

Noen avsperringer vil forekomme på stasjonsområdet, og det vil da etableres føringsveier for reisende. 

Plattformene

Betongarbeidene på plattform 4 startet hørsten 2023. Området er avgrenset og arbeidet påvirker ikke togtrafikken.

Det er påbegynt arbeid med trappene ned til undergangene. Arbeidet startet på østsiden av stasjonen, disse trappene er stengt av. Når arbeidene med trappene på mellomplattform og på vestsiden begynner, vil de jobbe med en trapp av gangen. På den måten sikrer vi at det vil være tilgjengelige trapper til enhver tid. 

Generell informasjon om alternativ overnatting

Naboer som bor innenfor grensen for støynivåer har fått tilbud om alternativ overnatting. Generelle spørsmål kan stilles til nabokontakten, men det er kundesenteret i Bane NOR som er ansvarlige for alternativ overnattingstilbudet og booking.

Parkeringstilbudet

Parkeringstilbudet er svært begrenset i byggeperioden. På vestsiden, samme side som togstasjonen, du kan holde deg oppdatert på parkeringssitasjonen på stasjonen her.