Søknad om dispensasjon for støy

Når Bane NOR gjennomfører et så stort utbyggingsprosjekt som nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker, så vil noen av anleggsaktivitetene overskrider grenseverdiene for anleggsstøy i henhold til gjeldende reguleringsplan.

Publisert: 3. juli 2020 klokken 11:23

Oppdatert: 10. desember 2021 klokken 13:30

Bane NOR og entreprenøren må forholde seg til gjeldende retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging  T-1442/2016.(├ąpnes i ny fane) 

Anleggsarbeidene vil hovedsakelig gjennomføres innenfor grenseverdiene. Det må imidlertid av og til utføres støyende arbeidsoperasjoner. Dette kan for eksempel være spunting eller peling (banking av stålplater eller stålrør/betongsøyler i bakken for å stabilisere grunnen) og boring. Sprengning, massetransport, veibygging og betongarbeid kan også periodevis gi støy som er over grenseverdiene.

Bane NOR søkte derfor Horten kommune om dispensasjon for overskridelse av støyverdiene for arbeidsoperasjoner som vi vet ikke kan gjennomføres uten at vi overskrider støygrensene. 

Søknad for arbeid med Kopstadtunnelen
Torsdag 3. juli sendte Bane NOR søknad om dispensasjon for støyende arbeid med Kopstadtunnelen.  
Bane NOR har sendt nabovarsel pr. brev til berørte naboer som har mulighet til å komme med innspill eller merknader til søknaden, innen 20. juli 2020.

Spørsmål kan rettes til
Bane NOR Utbygging Vestfoldbanen, v/ Gisle Kvaal Grepstad

Søknad for arbeid med Skottåstunnelen inkludert betongtunnel på Viulsrød
25. september 2019 sendte Bane NOR Søknad om dispensasjon for støyende arbeid med Skottåstunnelen og betongtunnel på Vilusrød

Dispensasjon fra Horten kommune  ble gitt 15. november 2019.

Her finner du mer informasjon om dispensasjoner, og viktige planer og dokumenter 

 


Publisert: 3. juli 2020 klokken 11:23

Oppdatert: 10. desember 2021 klokken 13:30