Nå deler vi stasjonen i to

Lørdag 1. april starter vi arbeidet med å fjerne halvparten av sporene på Drammen stasjon. Det er ingen spøk å halvere kapasiteten på et så viktig knutepunkt, men det må til for å modernisere jernbanen.

 • Prosjektnyheter
 • Vestfoldbanen
 • Viken
 • Utbyggingsprosjekt
 • Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen

Publisert: 14. mars 2023 klokken 09:34

Flyfoto med farget felt som viser arbeidsområdet

Plattformen og de tre sporene nærmest elva skal fjernes i løpet av påsken. Bane NOR

På denne siden:

Tidlig lørdag morgen 1. april stanser vi togtrafikken gjennom Drammen og starter årets påskebrudd i det store utbyggingsprosjektet. Vi kaller det et brudd fordi vi bryter togtrafikken og gjør det umulig å kjøre tog på strekningen. Vi har hatt flere slike brudd i Drammen i forbindelse med utbyggingen av det nye dobbeltsporet. Og det er fortsatt mange igjen. 

Hva skal vi gjøre i påskebruddet?

Den største, og mest synlige jobben er at vi skal rive dagens spor 4, 5 og 6. I påsken forsvinner togsporene som ligger nærmest elva. Frem til utbyggingen av det nye dobbeltsporet er ferdig i slutten av 2025 vil det dermed være halvparten så mange spor i drift på Drammen stasjon.

Mye rivearbeid

Når vi fjerner de ytterste sporene må vi også rive plattformen mellom spor 4 og 5. Vi må også stenge den delen av personundergangen som går til denne plattformen. Rivingen av sporene innebærer også kapping av skinner, fjerning av sporveksler, riving av master og utgraving av løsmasser.

Peling for brufundament

Midt i dagens sporområde skal vi bygge ett av fundamentene for den nye bybrua. Når vi har fjernet de ytterste sporene, kommer vi til der for å starte arbeidene. I påsken skal vi ramme flere peler for dette fundamentet. Dette vil, sammen med rivearbeidene, føre til en del støy.

Mest støy i begynnelsen

Det vil ikke være til å unngå at naboer og andre som beveger seg i sentrum kommer til å høre at vi gjør byggearbeider denne påsken. Også om natten. Det vil imidlertid være mest støy i starten. Pelingen skal etter planen avsluttes på kvelden påskeaften. Første påskedag vil det kun være mindre støyende aktiviteter. 

Flomsikrer stasjonen

Vi må rive de ytterste sporene på stasjonen, fordi vi skal bygge nye spor 40 centimeter høyere enn i dag. Vi hever hele området for å flomsikre stasjonen. De tre nye sporene skal stå klare sommeren 2024. Da går vi løs på sporene nærmest stasjonen.

Redusert kapasitet

Det er dessverre ikke mulig å fjerne halvparten av sporene uten at det får konsekvenser for de reisende. Du kan lese om konsekvensen av det lenger ned på siden.

Når gjør vi hva?

Det er en nøye planlagt rekkefølge på oppgavene som skal gjøres i løpet av de vel ni dagene påskebruddet varer.

Sperrer av plattform og undergang

Lørdag 1. april starter arbeidene tidlig om morgenen. Vi sperrer av plattformen som skal rives. Vi stenger av i personundergangen og demonterer det elektriske anlegget der. Kabler, overvåkningskameraer og skjermene med trafikkinformasjon skal bort. Selv søppelkasser og stasjonsur har sitt punkt på planen med tilhørende tidspunkt.

Nattarbeid

Arbeidene fortsetter gjennom natten, søndagen og natt til mandag. Kontaktledningen som gir strøm til togene skal vekk, det samme med master og åk. Gjerdet mellom sporområdet og elva tas bort. Togskinner og sporveksler kappes og fjernes. Kabler legges om. Det vil være nattarbeid gjennom hele påskebruddet.

Støyende riving og peling

Mandag morgen begynner vi å rive plattformen mellom spor 4 og 5. Vi skal fjerne spor og underbygning. Videre blir det utlasting av masser. Vi skal ramme peler for brufundament, gjøre gravearbeider, sveise og pakke spor.

De mest støyende arbeidene skal etter planen være avsluttet i løpet av påskeaften. Etter det og frem til togtrafikken kommer i gang igjen 2. påskedag vil det pågå mindre støyende aktiviteter.

Sundland

I tillegg til arbeidene ved Drammen stasjon skal vi også jobbe på Sundland. Her blir det kapping av skinner, kjøring med pakkmasking og bruk av muttertrekkere.

Det som kan gi støy på natt herfra er graving og tømming av pukk i perioden 1.-5. april, samt kjøring med anleggsmaskiner i perioden 5.-8. april. 

Hvorfor stanser vi togtrafikken?

Vi gjennomfører brudd fordi vi skal gjøre arbeider som ikke kan utføres når det er strøm i kablene eller tog som ruller forbi på skinnene.  Vi beklager ulempene dette medfører.

For å utnytte tiden best mulig, vil det også være noe arbeid om natten i påsken. Vi forsøker å gjøre minst mulig støyende arbeid på natt, men det vil være noe. Naboer som blir berørt av støy over grenseverdiene om natten får tilbud om alternativ overnatting. 

Konsekvenser for de reisende

Påskearbeidene får konsekvenser både som følge av at togtrafikken stanser mens de pågår, men også i tiden etter – fordi vi halverer antall spor på Drammen stasjon.

Buss for tog i påsken

I påsken kjører Vy pendelbuss mellom Drammen stasjon og Brakerøya stasjon , med videre overgang til tog mot Asker - Oslo S.

 • Reisende fra Drammen retning Skien og Kongsberg tar buss fra Drammen med overgang til tog i Sande og Mjøndalen.
 • Reisende som kommer fra Oslo S - Asker og skal til Drammen må ta toget til Brakerøya og bytte til pendelbussen.  
 • Reisende som kommer fra Oslo S – Asker og skal retning Skien eller Kongsberg, går av toget i Asker og bytter til buss der.
 • Bergenstoget kjører direkte Oslo S - Hønefoss i påsken. Reisende fra Drammen tar buss fra Drammen til Hønefoss med overgang til tog. Reisende fra Asker tar tog til Oslo S og bytter til Bergenstoget der.
 • Go-Ahead kjører buss på strekningen Oslo S - Kongsberg med overgang til tog i Kongsberg. Bussen stopper på alle stasjoner toget vanligvis stopper på.
 • Flytoget kjører buss mellom Drammen og Asker.

Bruk pendelbussen til Brakerøya!

Det vil være noe begrenset framkommelighet og færre parkeringsplasser tilgjengelig på Brakerøya da deler av plassen må benyttes til buss for tog.

Vi oppfordrer derfor reisende fra Drammen til å benytte seg av pendelbussen til Brakerøya. Korttidsparkeringen og «Kiss & Ride» ved Drammen stasjon er også stengt i påsken.

Endring også etter påsken

Når tre spor er stengt etter påsken medfører dette endringer i togtrafikken gjennom Drammen stasjon.  Noen tog må snu i Asker, og de togene som kjører gjennom Drammen stasjon kan få noe lenger kjøretid.

Fra og med mandag 10. april vil blant annet de fleste avgangene på linje RE10, som i dag kjører mellom Drammen og Lillehammer, bare kjøre til og fra Asker. Enkelte avganger i rushtiden vil fortsette å kjøre helt til/fra Drammen.

Flytoget vil også snu i Asker, med unntak av de fem første avgangene og de fem siste ankomstene som vil gå helt til/fra Drammen.

For oppdatert informasjon om din reise, avgangstider og hvordan5 du skal komme deg frem: se nettsidene eller reiseplanleggerne til Entur, Vy, Go-Ahead og Flytoget. For sanntidsinformasjon om din avgang, se også Bane NORs app NÅ.

Kontakt oss

Har du spørsmål om arbeidet kan du sende e-post til udk@banenor.no  eller kontakte oss på telefon 913 26 266. Telefonen er betjent hverdager klokka 9-15.


Publisert: 14. mars 2023 klokken 09:34